Ponuka Kurzov

Ponuka kurzov a ich program sú nasledovné

Dôležité: Všetky kurzy HZP sú prorocké a špeciálne zamerané na detailnú výuku proroctiev našich čias a ich symbolov. Pre zápis do kurzov je potrebná registrácia na HZP.

V prípade, že ťa Pravda nezaujíma, alebo nie si schopný ju zniesť, sa do kurzov neprihlasuj.

Viera

Originálne, biblické učenie o tom, čo viera je a čo ňou nikdy nebolo, aký je pravý základ viery a na čom je založený a obsahuje až hmatateľné dôkazy o tom, prečo môžeš Jedinému a pravému Bohu, Ježišovi Kristovi, absolútne dôverovať. Učenie je plné dôkazov pravdivosti každého Božieho výroku a je oslavou pravdy Boha o Jeho existencii a skutočne biblickým usvedčením všetkých falošných kultov, heréz (kacírstva) a ich praktík.

55,00 eur

Kurz obsahuje vyše 12 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 12 individuálnych lekcií. Jeho súčasťou sú aj kvízy lepšie zapamätanie si náuky. — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Spása a Kresťanstvo posledných čias

Študenti absolvujúci tento kurz, získajú rozsiahle znalosti o Božom dokonalom pláne spásy, ako ju učil a určil pre svoj ľud Ježiš Kristus. Získajú v ňom základné poznatky o pravom učení Ježiša Krista o spáse, ale aj ďalších veciach, ako sú: dokonalosť, pravý krst, Pánova večera moc a pôsobenie Ducha Svätého, Falošné kresťanské učenia, Sabat Nového Zákona, všetko témy priamo súvisiace s biblickými proroctvami posledných čias, ktoré práve žijeme. Študent tiež získa vedomosti a rozhľad pre pochopenie pravého kresťanského povolania a otvorí sa mu úplne nový svet a dimenzia poznania a významu Božieho Slova pre jeho osobný život.

55,00 eur

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Pochopenie Konca Čias

Študenti absolvujúci tento študijný program získajú rozsiahle znalosti o spáse a pravdách Písma, ako sú štyria jazdci Apokalypsy, Znak šelmy, Antikrist a Falošný prorok, prorocká časová os a mnoho ďalších tém, týkajúcich sa biblického proroctva. Študent tiež získa vedomosti o aktuálnych udalostiach týkajúcich sa biblického proroctva, ktoré dokazujú, že žijeme v posledných časoch.

55,00 eur

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium — prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je skvelou prípravou pre kurzy Zjavenie 1 a 2., bez ktorého sa tajomstvo knihy Zjavenie pochopiť nedá. Získa v ňom úplné pochopenie prorockých vízií, poznania a učenia proroka Daniela, lebo je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Jeho druhým príchodom a prichádzajúcim časom Božieho kráľovstva na tejto zemi. Prostredníctvom Daniela Boh zjavil svoj plán zrušenia všetkých ľudských vlád, existujúcich na zemi v posledných časoch. Kurz ti ponúka pohľad do Starozákonného učenia knihy proroka Daniela, je do hĺbky vysvetlený aj s ohľadom na osobný rast vo viere a navyše obsahuje nepovinné, ale životne dôležité prorocké lekcie, zjavujúce hĺbku Danielovho proroctva.

55,00 eur

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov, príručné poznámky na stiahnutie a na požiadanie je doplnený o pôvodný preklad rukopisu pre modlitbu a samoštúdium a doplnkovými, nepovinnými lekciami proroctva.– prehľad lekcií a zápis do kurzu.

Zjavenie 1

Kniha Zjavenie miatla učencov, kazateľov, aj laikov po celé stáročia. Teraz však, tieto do značnej miery nepochopené a nesprávne interpretované prorocké výroky, doslova explodujú novým významom a to prostredníctvom tejto priamej biblickej analýzy knihy Zjavenie. Boh v nej odhaľuje najbezprostrednejší plán pre svoj ľud. Tento kurz sa bude týkať podrobného vysvetlenia siedmich pečatí, siedmich poľníc a siedmich nádob, majstrovského plánu Diabla, Veľkého súženia, Božieho hnevu, znakov Druhého príchodu Ježiša Krista, časovej osi posledného súdu a otázky: kedy nastane vytrhnutie?

Prebieha aktualizácia kurzu z dôvodu vývoja prorockých udalostí našich čias

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 11 individuálnych lekcií, 13 online kvízov, príručné poznámky na stiahnutie a bude doplnený o študijnú príručku s pôvodným prekladom rukopisu pre modlitbu a samoštúdium.

Zjavenie 2

Druhá časť kurzu Zjavenie. Teraz však, tieto do značnej miery nepochopené a nesprávne interpretované prorocké výroky, doslova explodujú novým významom a to prostredníctvom tejto priamej biblickej analýzy Knihy Zjavenia. Boh v nej odhaľuje najbezprostrednejší plán pre Jeho ľud. Tento kurz sa bude týkať podrobného vysvetlenia tém ako sú: Druhý príchod Krista, Znak šelmy, Manželstvo Baránka a Nevesty, Baránkova nevesta, Dve žatvy, Tajomstvo Veľkého Babylonu, Matka neviestka a ďalšie.

Prebieha aktualizácia kurzu z dôvodu vývoja prorockých udalostí našich čias

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov, príručné poznámky na stiahnutie a bude doplnený o študijnú príručku s pôvodným prekladom rukopisu pre modlitbu a samoštúdium.

Pochopenie Biblie

S vyše miliardami predaných kópií, je Biblia nepochybne najpredávanejšou knihou všetkých čias na svete. A táto kniha si každý rok tento svoj status najpredávanejšej knihy sveta bez problému udržiava. Biblia je Božia múdrosť a inštrukcie pre ľudskú rasu. Napriek tomu len veľmi málo ľudí chápe onen odkaz Boha, odovzdaný nám na jej stránkach. Ty sa však teraz môžeš stať jedným z tých, ktorí chápu! Pre skutočné pochopenie Biblie prejdeš v tomto kurze celým Svätým Písmom, od knihy Genesis až po Zjavenie.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Kľúče k duchovnému rastu

V Petrovom liste „tým, ktorí získali rovnako vzácnu vieru“, dal Boh dva prísľuby, ktoré, ak budú plne pochopené, určite a neuveriteľne ovplyvnia život človeka. Podľa apoštola Petra, ty a ja môžeme byť „účastníkmi božskej povahy“ a „nikdy nepadnúť“ (2Pt 1,1-10). V tomto kurze ti budú tieto prísľuby vysvetlené tak, aby ti umožnili stať sa účastnými božskej povahy. Zároveň sa dovieš, čo musíme urobiť, aby sme nikdy nepadli.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Život a Učenia Ježiša Krista – časť 1, 2 a 3 

Ježiš je nepochybne najväčším lídrom v dejinách sveta. Počas svojho života učil princípy a koncepty, ktoré sú dnes rovnako účinné, ako boli pred 2000 rokmi. A ak sa ich naučíme a budeme ich aplikovať v našich životoch, povzniesneme sa nad spôsoby tohto sveta a budeme úspešní na slávu Pána tak v našich domovoch, ako aj na pracoviskách a všade, kam pôjdeme. Kurz Život a učenie Ježiša Krista je hĺbkovou štúdiou toho, čo Ježiš povedal, čo urobil a kam išiel.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Satan je porazený; Božie synovstvo obnovené

Satan bol porazený! Hebrejský spisovateľ to uvádza takto: „Smrťou môže zničiť toho, ktorý vládol smrťou, to jest Satana“ (Hebr 2,14). Keď Ježiš zomrel na kríži raz a navždy, Satan a jeho vplyv boli zničené nad tými, ktorí sa znovuzrodili z vody a Ducha (Jn 3,5). Tento kurz vysvetľuje, ako aktivovať toto nádherné víťazstvo v našich životoch a ako sa vrátiť do pôvodného stavu ľudstva tak, ako to zamýšľa náš Stvoriteľ.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Certifikát ukončenia pre Začiatočníkov

Osvedčenie o absolvovaní bude udelené všetkým študentom, ktorí úspešne splnia požiadavky kurzov jeden až šesť.

Certifikát ukončenia programu pre Pokročilých

Osvedčenie o absolvovaní bude udelené všetkým študentom, ktorí úspešne splnia požiadavky kurzov sedem až dvanásť.