Ponuka Kurzov

Ponuka kurzov a ich program sú nasledovné

Upozornenie: Neprihlasuj sa do kurzov, ak ťa Pravda nezaujíma, alebo nie si schopný ju zniesť.

 Viera

Cieľom prvého a základného kurzu je, ako už jeho samotný názov napovedá, odovzdať Božiemu ľudu dar, ktorý premáha všetko a tým je pravá viera. A to spôsobom, ktorý určil, učil a ktorým vieru prikázal hlásať Ježiš Kristus osobne. Prečo? Pretože väčšina veriacich, hoci to netuší, nestojí na pravom základe, ktorým je Kristus a nemá skutočnú, živú vieru, ale žije iba ľudský príkaz veriť. Študenti absolvujúci tento kurz takto získajú nielen pravú vieru a biblické dôkazy jej pravosti a aj hodnovernosti Boha. Na základe poznania Písma sa naučia rozlišovať konkrétne znaky falošných, náboženských skupín, ako aj ich predstaviteľov v dnešnom svete, aby sa im vedeli vyhnúť sami aj vedeli pred nimi varovať ostatných. Aby ich nik nepodviedol podvodom pohanstva a neokradol tak o večnosť s Kristom. Kurz je nevyhnutný pre štúdium ďalších kurzov výukového programu a ponúka možnosť skutočne veriacim v Krista naučiť sa hlásať skutočnú vieru v nášho Spasiteľa Jeho vlastným spôsobom. Okrem toho všetkého dostanú študenti biblický základ a detailné poznanie o najväčšom falošnom náboženskom systéme viery, jeho pôvode a spôsoboch, ktorými tento systém vieru v srdciach veriacich ničí.

55,00 eur

Kurz obsahuje vyše 20 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 15 individuálnych lekcií, 17 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu a prihlásenie.

Spása a Kresťanstvo posledných čias

Študenti absolvujúci tento kurz, získajú rozsiahle znalosti o Božom dokonalom pláne spásy, ako ju učil a určil pre svoj ľud Ježiš Kristus. Získajú v ňom základné poznatky o pravom učení Ježiša Krista o spáse, ale aj ďalších veciach, ako sú: dokonalosť, pravý krst, Pánova večera moc a pôsobenie Ducha Svätého, Falošné kresťanské učenia, Sabat Nového Zákona, všetko témy priamo súvisiace s biblickými proroctvami posledných čias, ktoré práve žijeme. Študent tiež získa vedomosti a rozhľad pre pochopenie pravého kresťanského povolania a otvorí sa mu úplne nový svet a dimenzia poznania a významu Božieho Slova pre jeho osobný život.

55,00 eur

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu a prihlásenie.

Pochopenie Konca Čias

Študenti absolvujúci tento študijný program získajú rozsiahle znalosti o spáse a pravdách Písma, ako sú štyria jazdci Apokalypsy, Znak šelmy, Antikrist a Falošný prorok, prorocká časová os a mnoho ďalších tém, týkajúcich sa biblického proroctva. Študent tiež získa vedomosti o aktuálnych udalostiach týkajúcich sa biblického proroctva, ktoré dokazujú, že žijeme v posledných časoch.

55,00 eur

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium — na stránku kurzu a prihlásenie.

Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je skvelou prípravou na piaty kurz HZP – 1.časti knihy Zjavenie. Študent biblického proroctva takto získa úplné pochopenie prorockých vízií, poznania a učenia proroka Daniela, pretože je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Jeho druhým príchodom a prichádzajúcim časom Božieho kráľovstva na tejto zemi. Prostredníctvom Daniela Boh zjavil svoj plán zrušenia všetkých ľudských vlád, existujúcich na zemi v posledných časoch. Tajomstvo knihy Zjavenia nemožno úplne pochopiť bez pochopenia Knihy Daniela. V tomto kľúčovom kurze bude študentovi poskytnutý pohľad do Starozákonného učenia knihy proroka Daniela a bude mu do hĺbky vysvetlený aj s ohľadom na osobný rast vo viere, aby bol pripravený na posledný kurz prvej časti prorockej školy – kurz Zjavenie.

55,00 eur

Tento kurz obsahuje vyše 15 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov, príručné poznámky na stiahnutie a bude doplnený o študijnú príručku s pôvodným prekladom rukopisu pre modlitbu a samoštúdium.

Zjavenie 1

Kniha Zjavenie miatla učencov, kazateľov, aj laikov po celé stáročia. Teraz však, tieto do značnej miery nepochopené a nesprávne interpretované prorocké výroky, doslova explodujú novým významom a to prostredníctvom tejto priamej biblickej analýzy knihy Zjavenie. Boh v nej odhaľuje najbezprostrednejší plán pre svoj ľud. Tento kurz sa bude týkať podrobného vysvetlenia siedmich pečatí, siedmich poľníc a siedmich nádob, majstrovského plánu Diabla, Veľkého súženia, Božieho hnevu, znakov Druhého príchodu Ježiša Krista, časovej osi posledného súdu a otázky: kedy nastane vytrhnutie?

Prebieha aktualizácia kurzu z dôvodu vývoja prorockých udalostí našich čias

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 11 individuálnych lekcií, 13 online kvízov, príručné poznámky na stiahnutie a bude doplnený o študijnú príručku s pôvodným prekladom rukopisu pre modlitbu a samoštúdium.

Zjavenie 2

Druhá časť kurzu Zjavenie. Teraz však, tieto do značnej miery nepochopené a nesprávne interpretované prorocké výroky, doslova explodujú novým významom a to prostredníctvom tejto priamej biblickej analýzy Knihy Zjavenia. Boh v nej odhaľuje najbezprostrednejší plán pre Jeho ľud. Tento kurz sa bude týkať podrobného vysvetlenia tém ako sú: Druhý príchod Krista, Znak šelmy, Manželstvo Baránka a Nevesty, Baránkova nevesta, Dve žatvy, Tajomstvo Veľkého Babylonu, Matka neviestka a ďalšie.

Prebieha aktualizácia kurzu z dôvodu vývoja prorockých udalostí našich čias

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov, príručné poznámky na stiahnutie a bude doplnený o študijnú príručku s pôvodným prekladom rukopisu pre modlitbu a samoštúdium.

Pochopenie Biblie

S vyše miliardami predaných kópií, je Biblia nepochybne najpredávanejšou knihou všetkých čias na svete. A táto kniha si každý rok tento svoj status najpredávanejšej knihy sveta bez problému udržiava. Biblia je Božia múdrosť a inštrukcie pre ľudskú rasu. Napriek tomu len veľmi málo ľudí chápe onen odkaz Boha, odovzdaný nám na jej stránkach. Ty sa však teraz môžeš stať jedným z tých, ktorí chápu! Pre skutočné pochopenie Biblie prejdeš v tomto kurze celým Svätým Písmom, od knihy Genesis až po Zjavenie.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Kľúče k duchovnému rastu

V Petrovom liste „tým, ktorí získali rovnako vzácnu vieru“, dal Boh dva prísľuby, ktoré, ak budú plne pochopené, určite a neuveriteľne ovplyvnia život človeka. Podľa apoštola Petra, ty a ja môžeme byť „účastníkmi božskej povahy“ a „nikdy nepadnúť“ (2Pt 1,1-10). V tomto kurze ti budú tieto prísľuby vysvetlené tak, aby ti umožnili stať sa účastnými božskej povahy. Zároveň sa dovieš, čo musíme urobiť, aby sme nikdy nepadli.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Život a Učenia Ježiša Krista – časť 1, 2 a 3 

Ježiš je nepochybne najväčším lídrom v dejinách sveta. Počas svojho života učil princípy a koncepty, ktoré sú dnes rovnako účinné, ako boli pred 2000 rokmi. A ak sa ich naučíme a budeme ich aplikovať v našich životoch, povzniesneme sa nad spôsoby tohto sveta a budeme úspešní na slávu Pána tak v našich domovoch, ako aj na pracoviskách a všade, kam pôjdeme. Kurz Život a učenie Ježiša Krista je hĺbkovou štúdiou toho, čo Ježiš povedal, čo urobil a kam išiel.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Satan je porazený; Božie synovstvo obnovené

Satan bol porazený! Hebrejský spisovateľ to uvádza takto: „Smrťou môže zničiť toho, ktorý vládol smrťou, to jest Satana“ (Hebr 2,14). Keď Ježiš zomrel na kríži raz a navždy, Satan a jeho vplyv boli zničené nad tými, ktorí sa znovuzrodili z vody a Ducha (Jn 3,5). Tento kurz vysvetľuje, ako aktivovať toto nádherné víťazstvo v našich životoch a ako sa vrátiť do pôvodného stavu ľudstva tak, ako to zamýšľa náš Stvoriteľ.

v príprave

Tento kurz obsahuje vyše 11 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 14 individuálnych lekcií, 16 online kvízov a príručné poznámky na stiahnutie pre samoštúdium.

Certifikát ukončenia pre Začiatočníkov

Osvedčenie o absolvovaní bude udelené všetkým študentom, ktorí úspešne splnia požiadavky kurzov jeden až šesť.

Certifikát ukončenia programu pre Pokročilých

Osvedčenie o absolvovaní bude udelené všetkým študentom, ktorí úspešne splnia požiadavky kurzov sedem až dvanásť.