Pravidlá štúdia

Všeobecne záväzné pravidlá študenta HZP

 • Registrácia študenta na HZP je možná LEN ADMINISTRÁTOROM a to po odoslaní emailu so žiadosťou o prihlásenie na štúdium skrze link na stránke príslušného kurzu.
 • Pred žiadosťou o registráciu sa najprv dôkladne oboznámte s Pravidlami štúdia ako aj Pravidlami ochrany osobných údajov na HZP.
 • na základe súhlasu s pravidlami a podmienkami HZP vyšlite email so žiadosťou o prihlásenie sa za študenta, kliknutím na link v popise kurzu. V emaily uveďte celé meno, priezvisko, adresu bydliska a emailovú adresu. Až na základe tejto osobnej žiadosti a súhlasu s podmienkami a pravidlami štúdia HZP mu bude vytvorený vlastný profil registrovaného užívateľa/ študenta HZP. O tejto skutočnosti bude žiadateľ informovaný emailom.
 • Po odoslaní žiadosti o prihlásenie sa na štúdium, je potrebné uhradiť poplatok kurzu na účet HZP. Kurz bude pridelený do profilu študenta okamžite po prevode poplatku za kurz na účet HZP.
 • Ža študenta sa považuje len osoba, ktorá sa ešte pred registráciou na HZP dôkladne oboznámila a vedome a dobrovoľne sa, odoslaním žiadosti o štúdium a uhradením školného, zaväzuje dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov, ako aj pravidlá štúdia HZP.
 • Súhlas s Pravidlami používania stránky HZP ako aj Pravidlami štúdia potvrdzuje žiadateľ okrem osobnej žiadosti o štúdium, aj poplatkom za kurz na účet: IBAN: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1, s uvedením kódu FTH v správe pre prijímateľa.
 • Kurz je k účtu registrovaného študenta pridelený okamžite po prijatí poplatku za kurz. Študent je o prístupnosti kurzu informovaný emailom, ale pridelenie kurzu si môže kontrolovať aj sám, vo svojom profile na HZP.
 • Zmena kontaktných údajov pre prihlásenie sa študenta do systému, je v priebehu už začatého kurzu nemožná a preto nebude vykonaná.
 • Odhlásenie a zmazanie profilu v prípade nevyužitia kurzu, vypršania lehoty kurzu, alebo porušenia Pravidel HZP a štúdia, je možné kedykoľvek a bez náhrady študijného poplatku.
 • Pre komunikáciu s lektorom ohľadne kurzu používaj vždy email a v subjekte správy uvádzaj zakaždým kódové označenie kurzu/ lekcie, s ktorou problém/ otázka súvisí.
 • Pred odoslaním svojej otázky emailom, si však najprv prečítaj Často kladené otázky na našej stránke, aby si otázky nepísal zbytočne.
 • Postupnosť kurzov je daná s ohľadom na úroveň informácií a vybudovaného poznania a je nemenná. Každý študent Biblickej školy HZP začína kurzom Viera. Zmena postupnosti kurzov v sekcii Kurzy je nemožná.
 • Doplnkové lekcie a kurzy v sekcii Duchovný rast budú prístupné bez ohľadu na registráciu v sekcii Kurzy. Tieto sú zamerané na prehĺbenie poznania Písma a ďalší duchovný rast, alebo náuku o špecifickej pravde/ téme/ aspekte biblickej doktríny, či pasáže. Tieto lekcie je možné absolvovať nezávisle od štúdia príslušného kurzu HZP (štúdium v sekcii Kurzy nie je pre prihlásenie sa na kurz v sekcii Duchovný rast povinná).
 • Všetky kurzy v sekcii Kurzy a Perličky, okrem doplnkových kurzov, sú prístupné len pre registrovaných účastníkov HZP.
 • Dĺžka trvania kurzu je určená počtom lekcií v ňom. Na štúdium lekcie má študent maximálne jeden týždeň (7 kalendárnych dní).
 • Dátum posledného dňa štúdia/ ukončenia kurzu je oznámený pod názvom kurzu po jeho sprístupnení.
 • Po tomto čase je prístup k nemu uzavretý a všetky informácie o štúdiu, ako aj prihlasovacie údaje študenta, budú bez predošlej, písomnej žiadosti o pokračovanie v štúdiu, zo systému automaticky vymazané.
 • V prípade žiadosti o pokračovanie v štúdiu na vyššej úrovni, ostáva účet študenta zachovaný, ale už absolvovaný kurz nebude voľne prístupný.
 • Svedectvá v časti BLOG sú voľne prístupné pre všetkých užívateľov HZP.
 • Obsahom kurzov v sekcii KURZY sú aj poznámky ku každej lekcii, s možnosťou ich stiahnutia (vo forme PDF) a kvízy (skúšky), ktoré slúžia na upevnenie naučených právd Písma. Dosiahnutá úroveň poznania umožňuje ďalší postup študenta do vyššej úrovne štúdia v sekcii Kurzy.
 • Kvízy absolvuje študent počas štúdia kurzu v sekcii KURZY viackrát: po každej lekcii, potom priebežný kvíz v polovici kurzu a záverečný kvíz. V prípade, že študent nedosiahne požadovanú úroveň poznania, má dve možnosti opravy. Ak ani po nich nedosiahne požadované skóre, nebude môcť pokračovať v štúdiu ďalšej úrovne kurzu. Veríme, že cieľom tvojho štúdia je rast v poznaní Krista a preto viac ako tri pokusy nie sú potrebné.
 • Svojvoľné ukončenie kurzu HZP uprostred štúdia a to zakýchkoľvek dôvodov, nebude finančne kompenzované a materiály z neabsolvovaných lekcií nebudú zasielané.
 • HZP  si vyhradzuje právo odňať prístup na stránku HZP účastníkovi v prípade porušenia pravidiel HZP, alebo neoprávneného šírenia/zneužitia obsahu HZP, či porušenia zákona o ochrane osobných údajov a to bez nároku na finančnú kompenzáciu.
 • DÔLEŽITÉ!
  • KURZY NIE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ AKO DAR TRETEJ OSOBE (t.j.zatiaľ neregistrovanej) .
  • NIKDY nezakupuj kurzy pre tých, ktorí sa za študentov HZP neregistrovali OSOBNE.
  • NIDY NEZDIEĽAJ svoje prihlasovanie údaje s tretími osobami – DISKVALIFIKOVAL BY SI SA ZO ŠTÚDIA.
  • NIKDY NEPLAŤ DVA KURZY SÚČASNE – výnimkou sú IBA PERLIČKY.

  Mnohé odpovede nájdeš aj v našej rubrike Často Kladené Otázky.

  Záujemcovia sa môžu na veci pýtať aj formou online chatu na HZP.
  Ochrana osobných údajov ako aj diskrétnosť kontaktu skrze chat je zaručená.

  Team HZP

 • HZP v žiadnom prípade nezasiela študijné materiály, ani ich časti emailom.
 • Študent sa zaväzuje rešpektovať copyright HZP. Neoprávnené sťahovanie a šírenie akéhokoľvek výukového materiálu HZP s tretími osobami je nezákonné.

Pravidlá online štúdia

 1. Každý registrovaný študent má po zaplatení školného pridelený login k príslušnému kurzu a jeho obsahu, ktorý je neprenosný na tretie osoby. Vymáhanie prihlasovacích údajov študenta tretími osobami je nemožné a nebude akceptované.
 2. Porušenie pravidiel zdieľaním prihlasovacích údajov sa považuje za hrubé porušenie pravidiel používania HZP, ako aj Ochrany súkromných údajov a bude mať za následok okamžité vylúčenie študenta z ďalšieho štúdia HZP, bez náhrady školného.
 3. Každá lekcia má presne vymedzený čas trvania a tým je 7 dní.
 4. Prednáška je prístupná aktiváciou audio streamingu v príslušnej lekcii kurzu. Túto je možné zastaviť a znova spustiť v ľubovoľnom čase.
 5. Pod prednáškou je link na stiahnutie poznámok, súvisiacich s lekciou v PDF formáte. Poznámky nie sú a nebudú zasielané emailom.
 6. Na záver každej lekcie nasleduje online kvíz na upevnenie získaných vedomostí.
 7. Každý príslušný kvíz v lekcii obsahuje 10 otázok. Po ich vyplnení a odoslaní vidí študent vyjodnotenie kvízu priamo na obrazovke.
 8. Minimálne skóre pre kvíz príslušnej lekcie je 80% a to z dôvdu kvalitnej prípravy študenta na jeho kresťanské povolanie.
 9. Študent má v prípade neúspešnosti dva ďalšie pokusy toto skóre zlepšiť.
 10. Až dosiahnutie príslušného skóre otvára študentovi prístup do ďalšej lekcie.
 11. V prípade neúspešnosti kontaktuj lektora s uvedením kódu kurzu a lekcie v predmete správy.
 12. V polovici kurzu absolvuje každý študent okrem príslušného kvízu lekcie, aj tzv. Priebežný kvíz.
 13. Jeho obsahom je 30 otázok z už prebraného učiva a aj tu sú možné dva opravné pokusy.
 14. Vyžadované skóre pre priebežný kvíz je minimálne 70% a to z dôvodu kvalitnej prípravy.
 15. Na konci kurzu absolvuje študent okrem kvízu príslušnej lekcie aj Záverečný kvíz, ktorého obsahom je 100 otázok z prebraného učiva.
 16. Požadované skóre pre prístup do ďalšieho kurzu je minimálne 50% a aj tu má študent možnosť opravy v ďalších dvoch pokusoch.
 17. V prípade akejkoľvek potreby, či otázky ohľadom štúdia, kontaktuj lektora.

Cieľom HZP je odkaz Mt 28,19-20 a Lk 10,2; t.j.pripraviť Pánovi robotníkov do Žatvy (Lk 1,76-77).

Prajeme ti veľa úspechov v príprave na spásu, plodný kresťanský život v plnosti moci Ducha Svätého ako aj splnenie Božej vôle v tvojom živote, pri očakávaní druhého príchodu nášho Pána Ježiša Krista .