Prejav úcty k rodičom

10 MÁJA 2024
Jednou zo zakázaných foriem správania je preklínanie rodičov. Ale príkaz úcty zahŕňa aj zákaz nadávania aj znevažovania rodičov, či už sú nažive alebo po ich smrti.

Lv 20:9: Každý človek, ktorý preklína svojho otca alebo matku, musí byť súdený a usmrtený súdom.

Úcta k rodičom – aspoň do určitej miery – je klasickým príkladom správania, ktoré sa zdá byť také logické, že by sme sa tak správali, aj keby nám to Boh neprikázal.

Dôvod, prečo nám Boh napriek tomu prikazuje dodržiavať takéto pravidlá, je ten, že to, čo je pre nás prirodzené – bez ohľadu na Boha,– či už je to dobré alebo zlé, je obmedzené ľudskou prirodzenosťou – telesnosťou. Už aj nekajúcnosť ducha, prejavujúca sa v dospelom človeku detinským, nezrelým zmýšľaním, je znevážením Boha ako Otca a Jeho Cirkvi ako Matky v prípade, že sa ho Veriaci dopúšťa. Apoštol Pavla prikazuje jasne:

Rim 12:2: Prestaňte sa prispôsobovať tomuto svetu, premieňajte sa obnovou svojej mysle.

Zostať dieťa zmýšľaním je hriech duše. A Písmo učí pravdu: “Duša ktorá hreší, tá zomrie.” Prevedením inak prirodzene zrelého správania do Božích prikázaní nám Boh umožňuje ísť za hranice našej prirodzenosti. Biblia nás tak oslobodzuje od našich ľudských obmedzení a umožňuje nám podieľať sa na nekonečnosti Boha odhalením našej nekonečnej duchovnej podstaty.

Najnovšie príspevky