Prijmi Úplne Božiu Zvrchovanosť

30 NOVEMBRA 2021
Aby sme mohli splniť svoju celkovú zodpovednosť žiť vierou a oslavovať Boha našimi životmi v tomto svete, je životne dôležité plne prijať Božiu zvrchovanosť. Tento zámer stavia do centra nášho života naše osobné svedectvo a rast v milosti a poznaní Ježiša Krista. Ale kým nepoznáme Boha, nič z toho urobiť nemôžeme.

Večný život je v poznaní Boha: „A to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ Slovo „poznať“ neznamená len poznanie o Kristovi, ale skôr naznačuje dôverné a osobné poznanie Jeho samého, získané skúsenosťou s Ním v každodenných záležitostiach spoločného života. Je to logické, lebo s kým netrávim čas, toho nikdy nespoznám.

Iz 55,1-3: Poďte, vy všetci, ktorí ste smädní, poďte k vodám a vy ktorí nemáte peniaze; poďte, kupujte a jedzte; áno, príďte, kupujte víno a mlieko bez striebra a bez nákladov. Prečo míňate striebro za to, čo nie je chlieb? A vašu prácu za to, čo nezasýti?Usilovne počúvajte Mňa a jedzte, čo je dobré, a nech sa vaša duša poteší tým najlepšímpokrmom. Nakloňte svoje uši a poďte ku Mne; počúvajte a vaša duša bude žiť; a uzavriem s vami Večnú Zmluvu, dokonca milosť, o ktorej som Dávida verne uistil.

Všimni si symbolickú terminológiu Izaiáša 55: smäd, vody, jedzte, víno, mlieko, chlieb, nasýťte sa, počúvajte usilovne, nakloňte svoje ucho a poďte ku Mne, počujte a žite. V kontexte všetky tieto veci znamenajú duchovné jedenie.

Ježiš hovorí: “Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré dám za život sveta.” Ježiš je živé Slovo Božie. A dodáva: “Duch dáva život; telo ničomu neprospieva. Slová, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život.”

Takto sa vytvára symbolické spojenie medzi Iz 55:1-3 a „jedením“ Krista. Obetovanie našich životov, aby sme to urobili, prostredníctvom Božej milosti, vedie k tomu, že uzavrieme večnú zmluvu, na ktorú odkazuje fráza „isté Dávidove milosrdenstvo“. Pôvodní príjemcovia tohto proroctva už uzavreli Starú Zmluvu s Bohom, ale ako dokazuje Hebr 8, Stará Zmluva nebola večnou zmluvou. Zmluva sľúbená v Izaiášovi 55 bola teda budúca. Naráža na Novú Zmluvu uzavretú s nami a vnáša Cirkev priamo do tohto kontextu.

Pochop, že aj keď sme uzavreli Novú zmluvu s Bohom, nie je to úplne „hotová vec“, kým nebudeme v Jeho Kráľovstve.

Toto je prísne varovanie: Dokončenie Zmluvy závisí od toho, či Kristovi vierou dovolíš, aby vládol nad tvojim životom.

Boh výrazne zvýšil našu príležitosť vstúpiť do Jeho Kráľovstva nad to, čo dal ľudu Starej zmluvy prostredníctvom darov, ktoré nám poskytuje, keď s Ním uzatvárame Novú zmluvu. Patrí medzi ne odpustenie hriechov pre ospravedlnenie, prístup k Nemu v modlitbe, odpustenie hriechov po ospravedlnení a veľké dary Jeho Svätého Ducha – to znamená Jeho neustála milosť a možnosť víťaziť. Všetky sú dané, aby nám pomohli lepšie Ho spoznať a byť pripravení.

Najnovšie príspevky