Príprava pre Kráľovstvo

4 JANUÁRA 2022
Boží zámer so štyridsaťročnou cestou Izraela cez púšť bola príprava Jeho ľudu na život v Zasľúbenej Krajine. No aj keď sa Deťom Izraela kázalo Evanjelium a zbožné vedenie mu poskytovali takí ako Mojžiš, Áron a Jozue, vo svojej tvrdohlavej nevere sa odmietli podriadiť poslušnosti Božím príkazom. Neprijali tak potrebnú prípravu pre správne využitie Zasľúbenej zeme a stali sa večným príkladom toho, prečo je príprava takou dôležitou prácou.

Dokážeš sa z ich príkladu poučiť? Keď nás Boh vyvedie z nášho duchovného Egypta, ešte s nami neskončil. Ešte je v nás potrebné vykonať veľa duchovnej formácie, kým budeme schopní žiť a zastávať naše Bohom pripravené miesto v Božom Kráľovstve. Si už stvorený v Kristovi Ježišovi? Môžeš úprimne povedať, že si už na Jeho obraz, keď si len vykúpený? Rozhodne nie! Hoci je to skvelé, nie je to koniec Božieho procesu tvojej formácie. Boh nás nielen „zachraňuje“. Jeho zámer  je oveľa väčší. Si už znovuzrodený? Ak nie, nemôže začať ani tvoja formácia na Jeho obraz. Preto sa o znovuzrodenie usiluj a snaž zo všetkých síl. 

Boh nás skrze apoštola Pavla povzbudzuje pokračovať v úsilí o svätosť.

Hebr 12,14: Pokračujte v úsilí o pokoj so všetkými Synmi Človeka a o svätosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. 

Pokračovanie v čomkoľvek si vyžaduje vynaloženie energie; je to často veľmi ťažká práca. Úsilie o svätosť ide zvlášť tvrdo proti jadru telesnej, bezbožej prirodzenosti, ktorá v nás sídli, proti onomu pozostatku nasledovania ducha tohto sveta:

Ž 119,165: Veľký pokoj (prosperitu, hojnosť) požívajú tí, čo milujú Tvoj Zákon; nič im nespôsobí zakopnutie.

Prís 3,17: Jej cesty sú cestami rozkoše a všetky jej vyšliapané chodníky sú pokoj.

Mt 11,29-30: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, pretože som pokorný v srdci a nájdete odpočinok pre svoje duše. Lebo moje jarmo je bez starostí a moje bremeno je ľahké. 

Naproti tomu stojí výstraha skrze proroka:

Iz 48,22: Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán.

Všetci do jedného budeme súdení podľa našich skutkov. Nielen z tých, ktoré sme urobili zle, ale predovšetkým tých, ktoré sme neurobili, lebo sme sa im vedome vyhýbali. Skutky nie sú bezvýznamné! Jednou z Božích láskavostí je, že aj v tomto živote sa vyplácajú. To neznamená, že by sme mali slúžiť Bohu a usilovať sa o svätosť, aby sme za ne dostali odmenu. Napriek tomu tu platí pravidlo, že Boh žehná za poslušnosť a preklína za neposlušnosť. Ak by to nebola pravda, knihy Písma ako sú Levitikus 26, Deuteronómium 28 a mnohé príslovia by neboli v Biblii. Vo všeobecnosti patria posvätení ľudia – tí, ktorí sa snažia o svätosť – medzi najspokojnejších a najšťastnejších ľudí. Majú v sebe nie pocit, ale skutočný pokoj a blaho, ktorý nekajúcni hriešnici nemôžu mať, pretože je to požehnanie od Boha, a všetky vyšliapané cestičky svätosti sú pokoj.

Kaz 3,1-8: Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každá záležitosť pod Nebesiami; Svoj čas má narodenie, svoj čas má smrť; svoj čas má vysádzať, svoj čas má vykoreniť, čo je vysadené; Svoj čas má zabíjať, svoj čas má uzdraviť; svoj čas má zbúrať, svoj čas má vybudovať; Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa; svoj čas má plakať, svoj čas tancovať; Svoj čas má vyhadzovať kamene a svoj čas má zbierať kamene; svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa objatia; Svoj čas má hľadať, a svoj čas má stratiť; svoj čas má zachovať, svoj čas má odhodiť; Svoj čas má trhať, svoj čas má opraviť; svoj čas má mlčať, svoj čas má hovoriť; Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť; svoj čas má vojna, svoj čas má mier.

Šalamún tu vymenúva sériu činností, ktoré ukazujú, že sú chvíle, kedy by sa jedna mala robiť a iná nie. Vidíš tu ale vôbec niekedy čas, kedy by sme nemali byť svätí? Môžeme občas zahodiť „opatrnosť“ a správať sa tak, ako chceme? Je nám dovolené čo i len na krátko „byť bez zábran“, pokiaľ ide o naše správanie a svedectvo? Môžme si dovoliť aspoň na chvíľu zabudnúť na svoje povinnosti voči Bohu a blížnym, alebo na náš cieľ byť v Božom kráľovstve? Môžeme si občas vziať dovolenku od práce na osobnej svätosti a úsilia byť navždy na Kristov obraz? Nie, nič také nás Boh neučí.

Toto sa týka všetkých, bez ohľadu na pohlavie, vek, etnickú príslušnosť, postavenie alebo roky v Cirkvi. Svätosť sa nás týka, či sme bohatí alebo chudobní, vzdelaní alebo nevzdelaní, mladí alebo starí. Nielenže neexistuje čas, kedy by sa človek nemal zaujímať o svätosť, ale neexistuje žiaden človek, bez ohľadu na to, kto je, kto by sa o ňu nemal starať a usilovať.

Dávid pozoruje rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným a potom píše toto:

Ž 10,4: Bezbožný pre pýchu svojej tváre nebude hľadať Pána; V jeho mysli Boha niet.

Žijeme v uponáhľanom a príťažlivom svete. Je pravda, že je tu množstvo rozptýlení, každé so sprievodnými tlakmi, ktoré na nás útočia z každého uhla. Musíme sa preto konečne rozhodnúť prestať svoj čas zabíjať a márniť, a začať ho využívať a nikdy nedovoliť odsunúť Boha a svätosť čoby našej najvyššej priority.

Ak chceš aj ty zostávajúci čas na zemi naozaj využiť ako to učí Ježiš Kristus, t.j. prípravou na znovuzrodenie a úsilím o osobnú svätosť, bez ktorej NIK neuvidí Pána, ponúkame ti naše Kurzy a Perličky.

Najnovšie príspevky