Príprava Učeníkov

14 NOVEMBRA 2021
Si učeníkom Ježiša Krista? Božie Slovo zjavuje, že tých, ktorých použije, dôkladne pripraví predtým, ako ich pošle, aby konali svoje dielo. A potom to dokážu!

Mt 28,19: Choďte preto, robte učeníkov pre Krista zo všetkých národov a dajte im krst obradným ponorením do vody v Pánovi, v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého,  

Vo verši 18 je dôraz kladený na slovo „všetkých“. Jeho autorita už nie je taká, aká bola, keď bol mužom, ktorý kázal v Galilei a Judei, ale je opäť univerzálna. Je to „ako to bolo, keď bol jedno s Otcom“ predtým. Zomrel a bol vzkriesený a všetka autorita je opäť Jeho. Preto Jeho učeníci musia pochopiť, že kamkoľvek idú, všetko podlieha Jeho autorite. Toto je dobré si zapamätať: Všetko podlieha Kristovej autorite.

Ako idú, majú robiť učeníkov. Učenie a krst nerobia z človeka učeníka, hoci zohrávajú určitú úlohu. To, že je človek pokrstený, neznamená, že je obrátený. Neznamená to ani, že je členom Božej Cirkvi alebo súčasťou Božej rodiny. To, že bol naučený Božej ceste, ešte neznamená, že plne prijal a oddal sa tomu, čo sa naučil.

Preto Ježiš kladie dôraz na „robenie učeníkov“. Kristus nikdy z ľudí nerobil svojich nasledovníkov. Robil učeníkov. Krst a poslušnosť Kristovej doktríne je tak odpoveďou človeka, ktorý sa stáva učeníkom.

Kázanie Evanjelia Vykúpenia privádza človeka k viere, pokániu, krstu a hľadaniu ďalšieho poučenia. Toto sú vonkajšie reakcie. V tomto bode je krst veľmi dôležitý, pretože je vonkajším znakom niečoho oveľa dôležitejšieho, než je fakt, že človek bol „namočený“. Krst je vonkajším znakom záväzku – prechodu pod autoritu Otca a Syna. Učeníci sú pokrstení do Mena Otca, Syna a Ducha Svätého a To Meno je Ježiš. Skutočným učeníkom je však človek len vtedy, keď sa dostane pod autoritu Božej rodiny alebo je jej úplne odovzdaný. Dostať sa pod autoritu Božej rodiny znamená prijať dar Ducha Svätého. Toto je pravý rozdiel medzi tým, kto je skutočným učeníkom, a človekom, ktorý bol iba ponorený.

Keď bol človek skutočne pokrstený a skutočne sa zaviazal byť pod autoritou Božej rodiny, dôsledkom učeník pokračuje v učení sa ako študent a je lojálny ako člen rodiny – ako nové stvorenie Jednému, ktorému sa zaviazal. Zamysli sa nad tým, pretože o to, o čom hovoríme, ide od samého začiatku.

Satan nebol verný Božiemu kráľovstvu. Porušil jeho zákony. Vzbúril sa. Adam a Eva boli pod vplyvom Satana tiež nelojálni voči Bohu skrze hriech. Odmietli sa skrze vieru podriadiť vláde Božej rodiny a začali – skrze neviditeľnú pomoc Satana – vytvárať svetový systém, ktorý je Bohu cudzí a antagonistický. Toto je problém nielen pri krste, ale aj pre učeníka. A to po celú jeho existenciu ako učeníka:

Lk 14,26: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov a sestry, a okrem toho aj svoj vlastný život v tomto svete, nie je schopný byť Mojím učeníkom.

Prijatie Kristovho učeníctva zahŕňa celý život človeka vždy a všade. V každej chvíli, na každom mieste, v každej činnosti. Dôsledkom prijatia Krista je život podľa Krista! Na nás je dokázať našimi životmi, že sme verní Božiemu Kráľovstvu. S týmto majú problém mnohí. A je to problém nielen pri krste, ale aj pre učeníka. Znamená to totiž celú jeho existenciu ako učeníka:

Lk 14,27: Každý, kto ma nasleduje a nenesie svoj vlastný kríž sebazapierania (sebaovládania), nie je schopný byť mojím učeníkom.

Robíš to stále? Pracuješ stále na nesení svojho vlastného kríža? Stále prekonávaš jeho váhu? Teraz vieš, o čom byť Kristov učeník naozaj je. Ide o lojalitu!

Lk 14,28-31: Lebo kto z vás, kto chce stavať vežu, si najprv nesadne a neprepočíta cenu, aby videl, či má na jej dokončenie? Inak, keď položil základ a nebol schopný ju dokončiť, každý, kto to uvidí, môže sa mu začať posmievať, Hovoriac: Tento človek začal stavať, a nebol schopný dokončiť. Alebo aký kráľ, ktorý ide do vojny proti inému kráľovi…

Zapamätaj si túto lekciu veľmi dobre! A zapamätaj si aj tento obraz:

Lk 14,31: …nesadne si najprv a nezvažuje, či je schopný s desiatimi tisícami sa postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami?

Dokážeš bojovať proti niekomu, kto má neobyčajne väčšiu moc a silu než ty? Spočítaj si náklady!

Lk 14,32-35: Inak, zatiaľčo je druhý ešte ďaleko, vyšle delegáciu vyslancov a hľadá podmienky mieru. Takže nik z vás sa nemôže stať mojim učeníkom, ak sa nezrieknete všetkých svojich modlárskych istôt. Preto je soľ dobrá; ale ak by aj soľ mala byť bez chuti, čím ju ochutia? Je zbytočná (naničhodná) aj pre zem, aj pre hnoj; zahodia ju. Ten, kto má uši aby počul, nech počúva!

Soľ bez chuti je zbytočná, naničhodná aj pre zem aj pre hnoj, zahodia ju. Takou “soľou” sú všetci nasledovníci (viď Zjv 2:22-23). “Dobre sa nad touto vecou zamyslite,” hovorí Ježiš, Pán Nebeských Vojsk.

Najnovšie príspevky