Pšenica a Kúkoľ

14 JÚLA 2021
Tak ako sa ľudská tvár líši od inej ľudskej tváre, tak sa aj veriaci od seba líšia kvalitou ducha, ktorý v nich prebýva a ktorý ich vedie (živí). A logicky aj ovocím, ktoré prinášajú.

Ježiš nás skutočne veriacich od neveriacich a bezbožných, učí rozlišovať jednoznačne, i keď to na začiatku chodenia s Bohom nie je vždy ľahké.

Mt 13,24-30: Kristus im predniesol aj ďalšie podobenstvo: Nebeské Kráľovstvo je ako človek, ktorý zasieva dobré semeno na svojom poli. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ a prisial burinu medzi pšenicou a odišiel. Ale keď pšenica klíčila a produkovala ovocie, objavila sa aj burina. Preto k hlave domácnosti prišli jeho služobníci a povedali: Pane, neposial si dobré semeno na svoje pole? Ako to, že má burinu? A on im povedal: To urobil nepriateľ. Služobníci mu povedali: Chceš, aby sme išli a všetku ju vytrhali? Ale on povedal: Nie, aby ste prizbieraní buriny neytrhli spolu s ňou aj pšenicu. Nechajte oboje rásť spolu až do Žatvy; a v čase Žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do zväzkov na spálenie. Ale pšenicu zhromaždite do môjho skladu.

Mt 13,37-40: 37V odpovedi im Kristus povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn Človeka (Kristus). Pole je Tento Svet. Dobré semeno sú Synovia Kráľovstva, buriny (kúkoľ) sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je Satan. Žatva je Koniec Čias a ženci sú anjeli. Keď je burina pozbieraná a spálená v ohni, tak to bude aj na konci čias.

Boh posial svoju Cirkev nádobami na česť – pšenicou -, zatiaľ čo Satan prisial svoje nádoby na potupu – kúkoľ (pozri 2Tim 2:20–21). Ježiš nepoužíva obrazy pšenice a kúkoľa na uvedenie tejto dôležitej lekcie do súvislosti náhodne. Napriek tomu fyzikálne vlastnosti týchto dvoch rôznych rastlín odhaľujú hĺbku symboliky podobenstva, ktorá zdôrazňuje, ako sa líši kvalita pšenice od škodlivej buriny a aké ťažké je odlíšiť ju.

Pšenica, ktorú Kristus používa na symbolizovanie svojich pravých detí, bola vždy životne dôležitá a životodarná látka, ktorá mala výživné aj liečivé vlastnosti. Počas väčšiny dejín ľudstva sa najčastejšie používala na chlieb a dlho sa jej hovorí „žezlo života“. Herbert W. Armstrong dokonca vyhlásil: „Pšeničné zrno, ktorému Boh dá, že vyrastie zo zeme, je dokonalým jedlom.“ Bezkonkurenčná kvalita pšenice slúži ako symbol odhaľujúci, ako vysoko si Boh váži (všíma) svoje deti.

Naproti tomu používa Kristus burinu za symbol falošných veriacich vo svete. Kúkoľ sú buriny diametrálne odlišné od pšenice vo všetkých ich vlastnostiach okrem vzhľadu. Aj botanický názov buriny vyjadruje jej škodlivú kvalitu. Jej názov pochádza z francúzskeho slova “darnel” a znamená “šípka,” aj „opitosť, a toto meno získala táto škodlivá burina vďaka obsahu omamných látok. Kto číta nech pochopí čo Duch hovorí cirkvám.

Keď je šípka zomletá na múku, upečená v chlebe a konzumovaná za horúca, jediaci môže pociťovať príznaky podobné opitosti, vrátane triašky, po ktorej nasleduje neschopnosť chodiť, sťažená reč a zvracanie. Okrem toho je šípka kúkoľa bežne infikovaná námeľovými hubami, ktoré môžu pri malých dávkach spôsobiť halucinácie (vidiny a tzv.zjavenia), ale vo veľkých dávkach môžu vážne poškodiť centrálny nervový systém. Gréci a Rimania verili, že šípka a huba spôsobujú slepotu (viď Jn 9 v duchovnom zmysle). To bol dôvod, prečo Boh miešané manželstvá s bezbožnými po celé dejiny ľudstva zakazoval a manželstvám s neveriacicmi partnermi určil jasné pravidlá. Rimania si dokonca vytvorili z názvu šípky nadávku “lolio victitare,” čo znamená „žiť na šípke“, čo je fráza označujúca slabozrakého alebo krátkozrakého človeka.

Vysoká hodnota a zdravotné vlastnosti pšenice sú v protiklade k bežným a škodlivým vlastnostiam kúkoľa (šípky), napriek tomu v Kristovom podobenstve Majiteľ poľa dovoľuje ich spoločný rast, ale nie ich spoločné pestovanie. Jedným z dôvodov je, že pšenica a šípkypamätáš, kde v Biblii tento názov vidíme? – sú počas rastu podobné. Obe rastliny sú sviežo zelené a dajú sa rozlíšiť, až keď dospejú a prinesú ovocie: Pšeničné zrná sú veľké a zlaté, zatiaľ čo šípky sú malé a sivé. Keby sa teda farmár pokúsil vytrhnúť šípky pred ich dozretím, spôsobil by na svojej pšenici katastrofu. Dnes však moderné zariadenia na zber ľahko prepínajú medzi týmito dvoma rastlinami a to kvôli ich rozdielnej veľkosti.

Duchovná pšenica a kúkoľ rastú rovnako ale nikdy nie v Božej cirkvi. Rastú spolu len vo svete, t.j.ľudskom spoločenstve. Majú podobný vzhľad a pokus o vytrhanie kúkoľa by vyústil do vytrhnutia aj časti pšenice. Tak, ako sa líši kvalita medzi vyzretým plodom pšenice a šípky, presne tak je možné rozlišovať Bratov v Kristovi od synov Zlého: podľa ovocia (Mt 7:15–20). A keď oboje dozreje, sám Boh – a nikto iný – nechá kúkoľ zo svojho poľa odstrániť a zničí ho v peci (Mt 13:30). Zatiaľčo pšenicu pozbiera do svojich skladov.

Najnovšie príspevky