Siedmym Prikázaním je Svätosť

22 FEBRUÁRA 2022

Žalmista píše: “Bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti, dobrý rozum majú všetci, čo plnia jeho prikázania. Jeho chvála trvá naveky.” Keďže plnenie Božích prikázaní prináša porozumenie, znamená to, že ak ich niekto poruší, výsledkom je strata porozumenia. Toto sa stalo v Izraeli a vidíme to na tom, ako hriech nevery podkopal kvalitu života na mnohých frontoch súčasne. 

Po prijatí krvi Ježiša Krista na odpustenie hriechov – a tú neprijímame pitím v kostoloch, lebo Boh krv čoby jedlo, či nápoj požívať ZAKÁZAL,- sa stávame Jeho, pretože On nás vykúpil a zaplatil za nás svojou smrťou. Ako Jeho vlastníctvu alebo služobníkovi (doslova „otrokovi“) nám výslovne zakazuje zapojiť sa do akejkoľvek sexuálnej nemravnosti. Navyše, duch Božieho Zákona Slobody nám pomáha chápať smilstvo ako neveru voči budúcemu manželskému partnerovi. Panenstvo by malo byť v zálohe pre toho, koho si nakoniec vezmeme, aby nedostal partnera poškvrneného intimitou s niekým iným. To je dôvod, prečo skutočne veriaci nebude klamať.

1Kor 6,19-20: Alebo neviete, že vaše telo je Chrámom Božieho Ducha Svätého vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sami sebe? Pretože vaše Vykúpenie bolo kúpené za cenu; vzdávajte preto svojimi telami slávu Bohu.

A, rovnako ako pri cudzoložstve, hoci Boh odpustí smilníkovi jeho hriech, následky smilstva si vyberú svoju daň. Boží Zákon automaticky vytvára trest. Niekedy sa to prejaví chorobami. Inokedy možno vidieť dieťa narodené mimo manželstva alebo „vynútené“ manželstvo dvoch nezlučiteľných ľudí. Pár minút zakázanej rozkoše za tú cenu nestojí! A to sa týka telesného, aj duchovného smilstva.

Pavol píše Solúnčanom:

1Sol 4,3-7: Pretože toto je Božia vôľa, vaša svätosť, vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali smilstva, Aby každý z vás ako svätý, vedel ako ovládať svoje telo vo svätosti a úcte, Nie vo vášni zlej žiadostivosti ako Národy, ktoré nepoznajú Boha; Aby nikto nespáchal hriech a nevyužil v tejto [sexuálnej] záležitosti jedného zo svojich Bratov v Kristovi, pretože Pán je Pomstiteľom vo všetkých týchto veciach, presne ako sme vám už skôr povedali a varovali vás. Pretože, pokiaľ ide o naše vyvolenie, Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre svätosť.

Amos nám zjavuje zaujímavé porovnanie hriechov pohanov a Izraela. Boh sľubuje, že potrestá pohanov z týchto dôvodov:

Am 1,3.6.9.11.13; 2,1: Pretože vymlátili Gileád železnými nástrojmi. . . Pretože vzali všetkých zajatcov, aby ich vydali Edomu. . . Pretože vydali všetkých zajatcov Edomu a nepamätali na zmluvu bratstva. . . Pretože prenasledoval svojho brata mečom a pohrdol všetkou ľútosťou; jeho hnev lomcoval večne a svoj hnev si ponechal navždy . . . Pretože roztrhali tehotné ženy v Gileáde, aby si zväčšili svoje územie. . . Pretože spálil kosti edomského kráľa na vápno.

Ale Božie dôvody pre potrestanie Izraela sú veľmi odlišné:

Am 2,4.6–8: Pretože pohŕdali zákonom Pánovým a nezachovávali Jeho prikázania. . . Pretože predávajú spravodlivých za striebro a chudobných za pár sandálov. Pachtia po prachu zeme, ktorý je na hlave chudobných, a prevracajú cestu pokorných. Muž a jeho otec idú k tomu istému dievčaťu, aby poškvrnili Moje sväté meno. Pri každom oltári si ľahnú do rúcha vzatého do zástavy a pijú víno odsúdených v dome svojho boha.

Všimni si, že Boh krvavé obety v kostoloch nazýva “víno odsúdených”, a že ho pijú “v dome ich boha”. Jasnejšie sa to už povedať ani nedá:

  • Eucharistia nie je obeta Bohu, ale ohavnosťou, praktikou čarodejníctva, pre ktorú sú všetci, čo ju obetujú, už odsúdení (viď aj Zjv 17-19)
  • Boh krv čoby jedlo ZAKÁZAL akýmkoľvek spôsobom
  • rovnaký Boží ZÁKAZ sa týka aj obetovania cudzím bohom (viď 2.Božie prikázanie)
  • A ZAKÁZANÉ sú aj obety na inom mieste, než aké si vyvolil Najvyšší, – ľud teda všetkým zjavuje svoje modlárstvo, nie vernosť Bohu.

A teraz si uvedom: všetci, ktorých vedie Boží Duch, nie falošné proroci, ani ich cirkevné prikázania, sú Božím chrámom. A rovnako tak sú všetci, obetujúci “svojmu bohu”, modlárskym domom “ich boha”. Jednotlive, alebo ľud, ktorý je smilný, duchovne, či telesne, zhrdol prikázaním, lebo uctieva bytosť, ktorá nie je Bohom a uctieva ju namiesto Jediného, pravého Boha zakázanou, krvavou obetou. A túto prináša nielen podvedený veriaci vo falošnom kresťanstve, ale aj každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Zamysli sa nad tým, aké hrozné budú následky pre každého, kto sa tejto ohavnosti dopúšťa. A to je pravda aj čo sa týka lži, lebo klamať neznamená nič iné, než zhrdnúť vernosťou Bohu a smilniť s otcom lži a tým je Satan.

Boh súdi ostatné národy vinné z hrubých a ohavných krutostí vo vojne. Hriechy Izraela však vo veľkej miere zahŕňajú národný a osobný podvod, neposlušnosť voči Božím prikázaniam a vytváranie sociálnej nespravodlivosti tým, že je neverný voči blížnemu, aby sa dostal pre seba.

Nie je to tak, že by iné národy nepáchali tieto hriechy, ale Izrael nemá výhovorky, pretože Boh dal Synom Izraela svoje Slovo. Ale oni mali vedieť lepšie! Amos to dokazuje úžasne: “Iba vás som poznal zo všetkých rodín zeme, preto vás potrestám za všetky vaše neprávosti.” Boh nedal žiadnemu inému ľudu privilégium byť voči Nemu verne zodpovedný za dodržiavanie Jeho prikázaní.

Mnohí si povedia: “Nás sa to netýka, toto je o Židoch.” Ale nie je to pravda, lebo veriaci v Krista dnes sú duchovný Izrael a preto sa ich týka úplne všetko, čo Boh v Zákone zjavuje ako príkaz aj ako následok v prípade neposlušnosti prikázaniu.

Najnovšie príspevky