Skutočný Dôvod, prečo Veda Nedokáže Odhaliť Vedomie

6 JÚLA 2023
Ujasnime si, čo máme na mysli pod pojmom Duša.

V roku 1998 sa vedec a filozof stavili. Neurovedec Christof Koch sa stavil s filozofom Davidom Chalmersom, že veda odhalí mechanizmus, ktorým mozgové neuróny produkujú vedomie v priebehu nasledujúcich 25 rokov.

Tento rok v júni uplynulo 25 rokov. Koch prehral; Chalmers vyhral. Na výročnom stretnutí Asociácie pre vedecké štúdium vedomia (ASSC) v New Yorku sa obaja zhodli, že sme ešte nenašli uspokojivý mechanizmus na opis toho, ako sa vedomie vynára z mozgu. Koch prišiel s kufríkom vína, o ktorý sa stavil, a odovzdal ho.

Mnohí hovoria: „oni na to nikdy neprídu“ a „nakoniec si budú musieť uvedomiť, že existuje duša“.

Čo všetko vyzerá dosť scestne. Po prvé, je toto naozaj všetko, čím duša je – neviditeľné koliesko v systéme? Alebo, ako by posmešne povedal skeptik Richard Dawkins (citujúc Gilberta Rylea), „duch v stroji”? To je karteziánsky dualizmus mysle a tela, celkom cudzí tradičným židovským konceptom tela a duše. Okrem toho, v súbore šiestich nezávislých štúdií vykonaných v tieni tejto stávky sa dvom hlavným konkurenčným teóriám darilo prekvapivo dobre.

Tieto teórie posúvajú hranice vedeckej teórie. Teória integrovanej informácie (IIT) spája vedomie s informačnými štruktúrami v našom mozgu, ktoré sú „integrované“ – to znamená, že ich nemožno zredukovať na svoje časti. Je to dobrý opis živého organizmu alebo akéhokoľvek konkrétneho systému v takom organizme – orgánu, bunky, organely atď. Je to tiež dobrý opis častí jazyka, ako sú slová, vety a dobre spracované odseky a eseje. Vo všetkých týchto prípadoch nemožno celok zredukovať o nič viac, ako len na opis toho, čo každá jeho časť robí.

IIT predpokladá, že keď si niečo uvedomujeme, v zadnej časti nášho mozgu sa vytvorí zodpovedajúca integrovaná štruktúra. Tiež predpokladá rekurzívnu slučku, pomocou ktorej náš mozog registruje svoje vlastné štruktúry.

Globálna teória pracovného priestoru siete (GNWT) je v mnohých ohľadoch podobná, ale viac sa zaoberá tým, ako sú informácie distribuované v mozgu – keďže sa zdá, že vedomie zahŕňa viacero prvkov. Namiesto lokalizácie informácií v jednej oblasti GWNT navrhuje, aby boli vysielané prefrontálnym kortexom v prednej časti mozgu do iných oblastí mozgu prostredníctvom vzájomne prepojenej siete.

Na týchto teóriách je pekné, že vytvárajú predpovede, ktoré možno do určitej miery sfalšovať alebo overiť. Môžeme pozorovať vašu zadnú alebo prefrontálnu kôru a kontrolovať, aké štruktúry sa tvoria, keď zmeníme objekt nášho vedomia. A skutočne, skeny fMRI obom vyšli v niekoľkých kľúčových bodoch. To však nestačilo, pretože obe obsahujú aj predpovede, ktoré zlyhali. Preto sú potrebné nejaké revízie. Alebo možno lepšia teória. Takže skôr ako sklamanie pre vedu je to ohromujúci pokrok, ktorý má dôležité dôsledky na naše chápanie vedomia v rámci iných druhov.

Dovoľ mi poukázať na to, že keďže telo a duša sú skutočne integrované a zjednotené ako jeden celok, všetko, čo sa vyskytne v duši, spôsobí v tele nejaký zodpovedajúci jav.

Verím, že so mnou budeš súhlasiť, že koncept jednoty v mikrokozme ľudskej bytosti – ktorý slúži ako analógia a príklad skutočnej jednoty makrokozmu – nie je v súlade s panteistickým názorom, že všetko, čo existuje, je príroda a hmota.

Práve naopak, všetko, čo existuje, je duchovné. Ďalej je všetko Božie.

Aplikované na problém vedomia by sa to preložilo ako výrok: “Samozrejme, vedomie bude mať nejaký materiálny prejav v mozgu. Telo a duša sú jedno. Nič sa nemôže vyskytnúť v duši bez zodpovedajúceho výskytu v tele a nič sa nedeje v tele, pokiaľ sa to nedeje v duši. Telo rezonuje s dušou, pretože duša nie je od neho oddelená entita. Duša je skôr základnou realitou javov života.”

V skutočnosti existuje len jediná dynamika, dynamika božieho myslenia, ktorá sa odohráva na javisku ľudského pozorovania.

Keď Newton poskytol jednoduchý matematický vzorec na opis takých rôznorodých javov, ako sú obežné dráhy planét a pád jablka, ani on, ani nikto z jeho kolegov nenavrhol, že gravitácia vzniká z interakcie fyzických tiel. Skôr chápali gravitáciu ako univerzálnu silu, ktorá sa prejavuje vo vzťahoch medzi masami.

Podobne, keď Maxwell napísal svoje slávne rovnice, ktoré spájajú mnoho rôznych javov do jediného energetického spektra, nikto neprišiel s tým, že by z týchto mnohých javov vznikol elektromagnetizmus. Skôr existuje niečo, čo sa nazýva elektromagnetizmus a z tejto sily sa vynára veľa javov.

Inými slovami, keď vidíme vzor vyskytujúci sa vo viacerých situáciách, predpokladáme existenciu podstatnejšej reality, ktorá tieto javy generuje. Nie tretia, strašidelná entita, ale hlbší spôsob pochopenia toho, čo už poznáme.

To je všetko, čo máme na mysli, keď hovoríme, že máme dušu: Tak ako je elektrina zásadnejším spôsobom, ako opísať, čo sa deje, keď stlačíme vypínač a rozsvieti sa svetlo, a gravitácia je základný prvok za pádom telefónu na zem. Keď sa pustíme, vedomie je základným prvkom, ktorý vysvetľuje určitú činnosť vo vedomom mozgu, a duša je základným prvkom všetkých javov, ktoré tvoria život v organizme.

V skutočnosti táto myšlienka vysvetľuje výrok Ariho, R. Jicchaka Luriu, že aj kamene majú dušu. Boli takí, ktorí vysvetlili, že kamene musia mať dušu, pretože majú liečivé vlastnosti. Alebo preto, že fungujú ako kúzla. Rabín Schneur Zalman, napísal, že skala musí mať dušu, pretože existuje. Existovať je činnosť. Akákoľvek činnosť, vrátane existujúcej, si vyžaduje základnú silu, ktorá ju udrží. Tá sila je dušou skaly. Vediac, že Ježiš je našou Skalou, to nie je až taká divoká myšlienka, však?

Dnes by sme mohli povedať, že hornina vyžaduje sily, ktoré viažu jej atómy a molekuly a dodávajú jej osobitnú hustotu, tvrdosť atď. A tieto atómy samotné vyžadujú silu, ktorá ich udrží v existencii. A nie je nič zlé na tom, nazvať túto silu dušou skaly.

Je skala pri vedomí? Uvedomuje si macesový knedlíček v našej polievke, že sa ju chystáme zjesť? Neexistuje žiadna taká implikácia a práve tu sú užitočné teórie ako IIT a GNWT alebo ich nástupcovia. Možno nám otvoria oči, aby sme mali trochu viac úcty a rešpektu k niektorým ďalším zložitým štruktúram v našom vesmíre – čo je koniec koncov úcta a rešpekt k ich Stvoriteľovi.

Áno, viem, že existujú filozofi vedy, ktorí odmietajú túto predstavu reality a radšej žijú vo veľmi plochom vesmíre. Trvajú na tom, že všetko, čo existuje, je to, čo môžeme pozorovať.

Ako sú vedci schopní vidieť za fungovaním vesmíru obrovskú jednotu? Všetky javy vesmíru sa dajú zredukovať len na malý počet síl a zdá sa, že tieto sily fungujú ako jedna – aj keď ešte úplne nerozumieme ako. Dokonca aj hmota a energia fungujú ako jeden celok. A napriek tomu, mnohí z tých istých vedcov odmietajú uznať realitu týchto síl a tvrdia, že sú to jednoducho pohodlné abstrakcie.

Týmto spôsobom, sa vyhýbajú uznaniu Boha.

Takže áno, môžeme poprieť, že gravitácia je skutočná vec, a to isté platí pre elektromagnetizmus alebo jadrové sily. Môžeme tvrdiť, že sú to len spôsoby rozprávania. Vyzerá to skôr svojvoľne. Čo robí elektromagnetické pole reálnejším ako sila elektromagnetizmu? Ani jedno sa nedá priamo pozorovať ani merať. Elektróny sa skutočne nesprávajú nijako podobne ako fyzické predmety, ktoré poznáme. Kto by však tvrdil, že tieto polia a tieto elektróny sú menej skutočné ako stolička, na ktorej sedíme?

Povedzme však, že chceme použiť tento prístup. Sme však pripravení tvrdiť, že vedomie nie je skutočné? Že je to len abstrakcia? Že naša skúsenosť vedomia nie je ničím iným ako klamom súboru atómov, ktoré tvoria ľudskú bytosť? Povedzme, že tak ďaleko nezájdeme. Do zbierky pridáme vedomie spolu s energiou a hmotou. Prečo to teda odmietať uznať ako hlbšiu realitu, ktorá sa môže prejaviť prostredníctvom dostatočne integrovanej štruktúry v ľudskom mozgu?

Jednoduchá otázka, ktorú je dôležité si položiť znie:

Čo sa dosiahne tým, že vnútorná sila vedomia duše rezonuje cez naše mozgové bunky?

Mohli by sme povedať, že sila gravitácie rezonuje s hmotnosťou, aby sa prejavila ako fyzický pohyb. Mohli by sme tiež povedať, že sila elektromagnetizmu rezonuje vo fyzickom dyname a obvode, aby prejavila celé spektrum fyzickej aktivity. Čo presne sa dosiahne tým, že váš mozog rezonuje s týmto základným vedomím? To má jednoduchú odpoveď:

Výsledkom je zreteľná skúsenosť vedomia v hmatateľnom, telesnom svete, takže ľudská bytosť si je vedomá existencie vo fyzickom tele a fyzickom svete a pozná všetky veci z tejto perspektívy.

Ak áno, hľa, naozaj nie sme tak ďaleko od Chalmersa, Kocha a celého ASSC, ako sme si predstavovali. Ak hovoríme o našej skúsenosti s vedomím, všetci súhlasíme s tým, že k tomu môže dôjsť len vtedy, keď dôjde k neurologickej aktivite. Táto skúsenosť skutočne vyplýva z fyzickej aktivity. Všetko, čo dodávame, je, že naše neuróny nie sú prvotným pôvodcom tejto skúsenosti. Náš mozog využíva iba základný prvok vesmíru a obmedzuje ho v hracom poli našej reality, ako ju poznáme. A to je to, čo z vás robí obyvateľa tejto tvrdej reality s vysokým rozlíšením.

Je aktivita v našom mozgovom vedomí? Rovnako ako vytlačené slová v knihe sú príbehom alebo noty hrané klavírom sú hudbou. Príbeh je zahalený do slov, hudba do zvukov a vedomie našej duše je zahalené do elektrickej aktivity v mozgu.

Čo by stačilo na sfalšovanie pojmu duše, ako sme ho tu prezentovali? Je možné niekomu sfalšovať pohľad na realitu? Toto je trochu nad rámec mojej platovej triedy. Čo môžem s istotou povedať je, že čokoľvek by podporilo karteziánsky vitalistický názor – myšlienku ducha v stroji – by to označilo za náš veľmi nedualistický pohľad na vesmír. Sme na ceste k dokázaniu alebo vyvráteniu existencie duše?

Verím, že sme na dobrej ceste, ktorá nám umožňuje lepšie objasniť a formulovať to, čo každá ľudská bytosť intuitívne pozná, aj keď to popiera: že za všetkým, čo vidíme, je hlbšia realita. Keď začneme pozorovať tento hlbší, jednotnejší substrát, ako sa ostro prejavuje v úžasných vzorcoch pozorovateľného sveta, priblížime sa k poznaniu, že hmota a duch sú jedno, pretože ich Stvoriteľ je Jeden (Trojica nie je biblický koncept).​

V pravde, nielenže tu nie je rozpor, ale práve naopak: Toto je logický výsledok absolútnej pravdy o jedinečnosti Stvoriteľa.

Jedinečnosťou myslím, že Boh je jeden a niet žiadneho iného okrem Neho – nielen to, že okrem Neho neexistuje žiadne iné božstvo, ale že doslova neexistuje nič iné, žiadna existencia okrem Jeho.

Najnovšie príspevky