Slniečko aj Mesiačik ma ľúbi…

22 JÚNA 2020
Dobrorečte Tomu, ktorý rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Tomu, ktorý stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky: Slnko, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky, mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

A v inom žalme zasa Pán hovorí toto:

Každý, kto je múdry a bude strážcom týchto veci, pochopí aj milosrdenstvo Pánovo.  (Ž 107,43)

Pasáž žalmu 136, citovaná vyššie, je súčasťou oslavy Božieho milosrdenstva.  A ako vidíme vo verši 107.žalmu, Božie milosrdenstvo je treba najprv skutočne pochopiť, lebo inak ho na seba a našich blížnych nemôžeme efektívne zvolávať. Počas modlitby so spomínaným žalmom ma však zaujalo, prečo bolo dôležité zapísať pre nás verše o slnku, mesiaci a hviezdach. Vediac, že celé Písmo je napísané pre nás ako návod na život, ale aj ako mapa Cesty do Božieho kráľovstva, vedela som, že to tam vôbec nie je náhodou. Preto som sa rozhodla pozrieť sa na to bližšie a ovocím môjho hľadania je moje svedectvo o zjavení Pánovho milosrdenstva voči nám skrze Jeho stvorenie:

Verše opisujú vládu slnka, mesiaca a hviezd. A ver mi, že toto je oveľa viac, než len verš nejakej poézie. Ak niečo vládne v jeden časový úsek a niečo iné v iný, znamená to cylus. To teda znamená, že ako je tu cyklus dňa a noci, tak pôsobením slnka a mesiaca nastáva príliv a odliv (zaplavenie a odhalenie pevniny). Najväčší príliv je na mieste, ktoré je k mesiacu najbižšie a naopak, najslabší na najvzdialenejšom bode. Rovnako pôsobí aj duchovný vplyv: príliv problémov je na človeka najväčší, ak je človek svetlu, ktoré je tmou najbližšie a najmenší, ak sa od neho vzdiali. Naopak, vplyv, t.j. pôsobenie Ducha Svätého je na zem (Adamitov) najväčší, ak sa človek čo najviac priblíži právek Svetlu sveta.

Veda potvrdzuje, že Slnko prílivy aj odlivy zintenzívňuje. Aký dokonalý je Boh! Preložené do duchovnej reči: ako jednoducho a nádherne, naozaj celé Jeho stvorenie, vrátane prílivu aj odlivu, zjavuje túžbu Boha po nás, druhy “prílivov” a skrze ne aj dôvod a ich vplyv na náš život. My na tieto vplyvy môžeme reagovať prípravou na jeden, aj druhý “príliv aj odliv” a tak naozaj predísť tomu, aby sme boli “zaplavení problémami a ťažkosťami” a to len pre nepoznanie Pánovho Slova a následné podľahnutie pokušeniam.

Príliv a odliv na zemi nastáva pravidelne. Zamysli sa nad tým. U nás na Východe máme príslovie: “Každé čudo tri dni trime (rozumej trvá)”. Niečo pravdy na tom bude, keďže vieme, Pán ustanovil všetkému stvoreniu aj aktivite, konkrétny čas a dĺžku – pravidelný cyklus.

Ale človeku tým Boh zjavuje, že sa musí tento cyklus duchovných prílivov a odlivov najprv naučiť chápať a rozlišovať a brať ho na vedomie. Iba potom nebude panikáriť pre nevedomosť. V prírode sa nestáva, že by príliv či odliv prekročil Bohom daný poriadok – cyklus. Ale v našich životoch sa tak stáva až príliš ČASTO a práve preto, lebo sme sa dodnes nenaučili, alebo tvrdohlavo odmietame, stáť vždy blízko Slnku – Bohu, vzdialení a odvrátení od Mesiaca – Žalobcu a Ničiteľa.

A je tu ešte jedna vec:

Ten najväčší “príliv” a “odliv” nastanú tesne pred druhým príchodom Ježiša Krista na zem.

Ježiš je Cesta, Pravda a Život. On pre nás východislo z každého mesačného prílivu aj odlivu už pripravil, lebo Jeho milosrdenstvo trvá naveky. Na nás je toto Jeho milosrdenstvo pochopiť a všímať si ho v stvorení okolo nás a prijať inštrukcie na ceste k zázrakom.

Najnovšie príspevky