Totálne Obrátenie sa k Bohu

19 AUGUSTA 2022
Prijmi to, čo je nad tvoje hranice. Splň prikázanie.

A stane sa, keď budeš počúvať tieto moje súdy a robiť ich – t.j. na pätách tvojho počúvania -…že ťa Boh bude milovať, žehnať ťa, rozmnoží ťa, požehná plody tvojho lona a plody tvojej zeme, tvoje obilie, tvoje víno a tvoj olej, potomstvo tvojich zvierat a tvoje bohatstvo oviec… (

Dt 7:12-13; Preto sa stane, ak budete počúvať tieto ustanovenia – t.j. na pätách tvojho počúvania – a keď ich budete zachovávať a plniť, Pán váš Boh bude zachovávať Zmluvu s vami a milosrdenstvo, ktoré prisahal našim otcom. A bude ťa milovať a požehnávať a rozmnoží ťa; On požehná aj plod tvojho života, plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoj víno, tvoj olej, nárast tvojho dobytka a jahiat tvojich oviec v krajine, o ktorej prisahal našim otcom, že ti ju dá.

Všetky prikázania môžu byť rozdelené v širokom spektre medzi dva póly:

Existujú prikázania, ktoré považujeme za praktické, ako napríklad zákazy krádeže a násilia.

Boží Zákon nazýva tieto prikázania súdy, pretože zapájajú slobodný úsudok našich myslí a sŕdc.

A potom sú prikázania, ktorých zdôvodnenie je úplne mimo nás, dokonca je v rozpore s naším chápaním. Na tomto konci spektra nájdeš zákony rituálnej nečistoty, väčšinu zákonov zakázaných potravín, ako aj mnohé detaily inak pochopiteľného súhrnu zákonov a nariadení.

Boží Zákon nazýva tieto zákony  (Hebr.chukim) – od slova chakak, čo znamená „vyryté do kameňa“. Robíme ich, ako keby boli jednoducho zabudované do nášho hardwaru, zapojené do tvrdej, znecitlivenej kože našich piat.

V Božích zákonoch je nevídaná a neopísateľná krása. Umožňujú nám cítiť spojenie s Niekým, kto je ďaleko nad nás samých, s nekonečným Bohom, ktorý nás priviedol do svojho vlastného nevyspytateľného pohľadu na Jeho stvorenie a jeho účel.

A je tu riziko súdov. Keď nám všetko dáva zmysel a dobre nám slúži, ľahko sa staneme zajatcami našej malej bubliny reality a stratíme spojenie s tajomstvom a zázrakmi, ktoré nás obklopujú.

Mojžiš nám teda hovorí, aby sme počúvali pätami, aby sme svoju myseľ spojili s naším vnútorným hardwareom, aby sme vo všetkom mali úsudok ako Božie zákony – teda aby sme mali Kristovo víťazné zmýšľanie.

Pretože v skutočnosti každé prikázanie, dokonca aj jednoduché pravidlo, na ktoré by sme prišli sami, je súčasťou Zmluvy a spojenia, ktoré úplne presahuje našu obmedzenú realitu.

A keď vytvoríš toto spojenie, zapojac to ultimátne duchovné do tvojej mysle a tvojho srdca a až po tvrdú kožu tvojich piat, vesmír nasleduje v nádhernom koncerte:

Nekonečná, Božia láska sa prejavuje nielen v duchovných formách, ale až po kvantifikovateľný fyzický svet – v deťoch, zdraví a materiálnom blahobyte.

Najnovšie príspevky