Trpezlivosť – ovocie Ducha Svätého

8 DECEMBRA 2021
Keď apoštol Pavol napísal deväť vlastností, ktoré nazývame „ovocím Ducha“, rozdelil ich do troch všeobecných skupín, hoci sa vo svojej aplikácii istým spôsobom prekrývajú.

Prvá skupina – láska, radosť a pokoj – zobrazuje pravú kresťanskú myseľ v jej najvšeobecnejšej forme, s osobitným dôrazom na osobný vzťah Kresťana s Bohom. Druhá skupina, ktorá začínajúca trpezlivosťou, t.j znášanlivosťou (trpezlivá vytrvalosť), obsahuje sociálne cnosti súvisiace s našimi myšlienkami a skutkami voči Bohu, blížnemu, aj s naším správaním sa počas skúšok. Preto je nemožné byť Boží a zároveň netrpezlivý, či neznášanlivý voči blížnym.

Jon 4,2: Nie je to to, čo som povedal, Pane, keď som bol ešte doma?” Tomuto som sa pokúsil predísť útekom do Taršíša. Vedel som, že si Boh, ktorý preukazuje ľuďom milosť, láskavosť, súcit, zmluvnú vernosť, vernú lásku, trpezlivosť, znášanlivosť a priazeň, ako to preukazuje matka svojmu nenarodenému dieťaťu v lone. Ty si Boh, ktorý sa zdržiava so zosielaním zla.

Božia trpezlivosť odďaľuje Jeho hnev a umožňuje, aby nastal čas pre dobro. Mali by sme si všimnúť aj ďalšie vlastnosti, s ktorými sa tu a v knihe Exodus trpezlivosť spája. V kombinácii s trpezlivosťou, vlastnosti milosti, milosrdenstva, milujúcej láskavosti, dobroty a pravdy spôsobujú, že Boh dáva milosť hriešnikom, aby mohli zostať nažive a nakoniec sa premeniť na Jeho obraz. Keby Boh odplácal ľuďom tak, ako to často a kruto robia netrpezliví ľudia, dnes by už nikto nebol nažive. To preto je nám prikázané milosrdenstvo s blížnymi aj výcvik a návyk trpezlivej vytrvalosti. Jonáš v typicky ľudskej reakcii chcel, aby Boh vymazal hriešnikov Ninive, nepriateľa Izraela, z povrchu zeme!

Ninive bolo nepochybne rovnako plné hriešnikov ako Izrael. Ale Boh ich trpezlivo znášal v ich nevedomosti a poslal Jonáša, aby im oznámil svoje varovné posolstvo: Za štyridsať dní na nich padne skaza. Oni však uverili posolstvu, vyhlásili pôst, mocne sa modlili k Bohu, činili pokánie a odvrátili sa od svojich zlých ciest. Ich pokánie možno nebolo davidovské, ale za daných okolností sa Bohu páčilo.

Apoštol Peter potvrdzuje, že Boh aj dnes koná rovnakým spôsobom:

2Pt 3,9: Ale Pán nie je pomalý, pokiaľ ide o jeho prisľúbenie, ako to niektorí považujú za pomalosť, ale prejavuje zhovievavosť voči nám. Nechce, aby vôbec niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu.

Aj apoštol Pavol hovorí o tej istej téme na osobnejšom základe a varuje nás, že by sme nemali zneužívať Božiu trpezlivosť tým, že ju budeme považovať za Jeho neschopnosť, slabosť, alebo obyčajnú toleranciu. Aj Šalamún varuje pred rovnakou zvrátenosťou ľudského, telesného zmýšľania, ktorá sa prejavuje u tých, ktorí nemajú spasiteľnú vieru:

Kaz 8,11-13: Pretože rozsudok proti zlému skutku nie je vykonaný rýchlo, preto je srdce synov Adama upriamené v nich, aby konalo zlo. Aj keď hriešnik stokrát pácha zlo a jeho dni sa predĺžia, určite viem, že sa bude dariť tým, čo sa boja Boha: takým, čo majú bázeň pred Pánom; Ale s bezbožníkom to dobre nebude, ani jeho dni, ktoré sú ako tieň, sa nepredĺžia; pretože nemá bázeň pred Bohom.

Je zrejmé, že Boh prejavuje svoju trpezlivosť preto, aby mohol na situácii pracovať a priviesť hriešnika k pokániu, aby tento nezahynul, ale mohol prijať večný život. Jeho dobrota a trpezlivosť sú však príliš často zneužívané tvrdohlavosťou alebo nedbanlivým zanedbávaním zo strany hriešnikov.

Neklam preto sám seba, ale buď si istý, že Boh si je vedomý nášho zmýšľania aj správania a príde čas, keď sa Jeho trpezlivosť skončí a ak nenastane zmena, ktorú Boh od teba očakával, príde Jeho súd, lebo nekajúcnosť je trestuhodná.

Ak chceš robiť pokánie naozaj dôsledne a chceš ho aj lepšie pochopiť z Božieho pohľadu, ponúkam ti učenie Písma na túto tému, v kurze Pokánie, jeho Skutky a Ovocie. A ak sa chceš kajať aj zo svojvoľných a teda hriešnych pôstov, pomôže ti náš kurz Pôst.

Najnovšie príspevky