Úctu prejavuj s úctou

20 NOVEMBRA 2023

Ezau nenávidel Jakuba za to, že namiesto neho prijal Izákovo požehnanie, a rozhodol sa ho zabiť, len čo Izák zomrie. 

Rebeka to prorocky rozlíšila a presvedčila Izáka, aby poslal Jakuba do Aramu, aby si našiel ženu. Keď Ezau videl, že jeho rodičia nesúhlasia s kanaánskymi manželkami, oženil sa s jednou z dcér svojho strýka Izmaela.

Gn 28:9: Ezau odišiel k Izmaelovi a oženil sa s Machalat, dcérou Abrahámovho syna Izmaela.

Ezauova úcta k otcovi bola príkladná. Na svojho otca čakal oblečený v špeciálnych odevoch. A keď sa rozhodol zabiť Jakuba, zdržal sa toho napriek zúrivému hnevu, aby nezranil svojho otca. Len čo sa dopočul, že sa jeho kanaánske manželky nepáčili jeho rodičom, nestrácal čas a oženil sa so svojou sesternicou.

Ezauova úcta k otcovi mu však nezabránila hovoriť s Izákom neúctivo a povedať mu: Otče môj, vstaň.” Naproti tomu jeho brat Jakub Izáka zdvorilo požiadal: „Prosím, vstaň.” Podobne tvrdo hovoril Ezau neskôr aj o smrti svojho otca, keď povedal: „Čoskoro prídu dni smútku za mojím otcom.”

Z Ezauovho hrubého správania sa môžeme naučiť, že základným aspektom robenia toho, čo je správne, je robiť to láskavým a ohľaduplným spôsobom. A preto ani slová, ktoré hovoríme, nemajú byť len zmysluplné a nemajú len neobsahovať žiadne zakázané typy reči (klamstvo, klebety, ohováranie, sarkazmus, irónia atď.). Mali by byť tiež čisté a jemné, ako boli Jakubove a to ku každému: od dieťaťa až po starca. A v prvom rade k Bohu.

Nielen slová, ale aj spôsob našej reči nás prezrádza (porovnaj Mt 26:73).

Najnovšie príspevky