Viera vs heréza

9 JÚLA 2021

Hoci sú verše 2Pt 2:1-3 skutočne alarmujúce, apoštol Peter kacírstvo, t.j.herézu nedefinuje. Boh to už spravil sám. Peter nám však hovorí, ako sa kacírstvo prejavuje a bude prejavovať. Nehovorí ani o zdroji rozličných heréz, lebo aj ten zjavuje v Písme Boh sám. A naozaj veľmi podrobne.

Pozrime sa na verše Petrovho listu, aby sme videli a mohli skúmať samých seba, či sme do heréz a teda kacírstva, neupadli kdesi aj my sami:

 2Pt 2,1-3: 1Ale medzi Ľudom Izraela boli aj falošní proroci, rovnako ako budú medzi vami falošní učitelia. Títo falošní učitelia budú tajne vnášať kacírske doktríny popieračov základov, ktoré spôsobia skazu, pretože títo kacíri sa dokonca stanú odpadlíkmi, popierajúc Majstra Vesmíru, ktorý ich vykúpil, privedúc na seba rýchlu záhubu. Mnohí ich budú nasledovať v kráčaní v ich cestách nemorálnosti a pre nich bude Cesta Pravdy potupovaná na reč zlého. Vo svojej žiadostivej chamtivosti budú vás vykorisťovať podvodnými rečami. Ich odsúdenie je pripravené už oddávna a ich skaza nedrieme.

Výraz “heréza” je preklad gréckeho slova “hairesis” – čo znamená doslova „voľba“ alebo „výber“ – a má zaujímavú svetskú, aj biblickú históriu. Až do svojho biblického použitia nemalo toto slovo žiadne zlé konotácie. Aj v Biblii sa väčšinou používa na označenie strany alebo filozofie, s ktorou sa človek rozhodol stotožniť alebo spojiť sa. Výraz “hairesis” sa teda často prekladá ako „sekta“. V Skutkoch to Lukáš aplikuje na saducejov (Sk 5:17) a Farizejov (Sk 15:5; 26:5). Na druhej strane, týmto výrazom nazývali neveriaci a svetáci – ako čítame aj v Sk 24:5.14 a Sk 28:22 – označovali Kristovu Cirkev Novej Zmluvy.

Keď však začali kolovať spisy Pavla a Petra, výraz “hairesis” znamenal deštruktívny prvok v cirkvi, ktorý vytvára rozdelenie prostredníctvom vedome formovaných názorov a myšlienok v rozpore s ortodoxným učením apoštolov. Pavol to v Gal 5:20 odsudzuje ako jeden zo „skutkov tela“. Niekedy sa to prekladá ako „frakcie“ alebo „stranícky duch“, ale bez ohľadu na jeho preklad Pavol hovorí, že ľudia, ktorí praktizujú také veci, t.j.ľudia, ktorí si z Písma vyberajú len to, čo im vyhovuje a veria len veršom, ktoré sa im páčia a iné odmietajú,  teda tí, čo neprijímajú celé Evanjelium o Vykúpení, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva (viď verš 21)! Nebyť Dedičom Krista znamená byť navždy odsúdený na ohnivé jazero. A toto sa nám nemá stať.

V obvyklom priebehu sekulárneho života bola heréza, t.j. kacírstvo, málo dôležité; názor alebo voľba jedného človeka na väčšinu vecí v živote je rovnako dobrý ako názor iného. Presne takéto kacírstvo žije ľudstvo dnes. Aj dnes je človeku daný ľubovoľný počet možností, z ktorých si môže vybrať a v ktoré môže úplne slobodne uveriť. A to tak v politike ako aj ekumenizme. V biblickom Kresťanstve, rozumej v živom Tele Ježiša Krista, t.j.Kristovej Cirkvi však máme do činenia so zjavením, s pravdou od Boha, to znamená s absolútnymi hodnotami. Tu všetko definuje Boh sám. Kristovo Telo nie je žiadna sekulárna kaviareň s akousi “kresťanskou kultúrou.”  Takéto konanie, naopak, dokazuje ako zneužívanie Jeho Mena neveriacimi (viď Mt 24:5). Boh v Písme žiadnu kresťanskú kultúru neučí. Boh učí svätosť, zrelosť, milosrdenstvo a sebaobetavú lásku. Rozumej, učí nás Božiemu správaniu, t.j. byť ako On.

Keď Božia Pravda, rozumej Kristus, prichádza k ľuďom, majú dve možnosti: prijať Ho, alebo odmietnuť. Heretik, alebo kacír je teda človek, ktorý verí tomu, čomu chce veriť, vyberá si, čomu veriť bude rovnako, ako si vyberá v kaviarni, či závodnej jedálni: jedno prijíma, iné odmieta. Robí tak preto, lebo nechápe, prečo by mal prijať celú Božiu pravdu, ktorej by mal veriť, ani že inak sa dedičom Božieho Kráľovstva nestane, ani doň nevojde.

Skutočný Kresťan sa práve preto, ako píše apoštol Pavol, “o názoroch na Božie Slovo a učenie viery neháda”, ani rozkoly pre učenie nevyvoláva. Kresťan nemusí obhajovať Boha, lebo to Boh dokazuje a potvrdzuje veriaceho v Neho. Navyše, kto je naozaj Kristov, ten vie, že Božie Slovo sa k Bohu nikdy nevráti naprázdno, ani bez úžitku. Vedia, že čo Boh povedal, je najvyšší Zákon stvorenia a tento sa stane bez ohľadu na názory neveriacich. Je to a ko v onej reklame, ktorá na konci, keď bol produkt ospievaný vo všetkých farbách, hovorí: “Neveríš? Uveríš! Láska je už taká.” 🙂 Presne tak to je aj s Božou Pravdou- nakoniec jej všetci uveria a každé koleno sa pred Ním zohne a bude vyznávať: Ja verím, že Ježiš Kristus je Pán (viď Flp 2:11). Preto dbaj, aby si to spravil už teraz!

Heretici, ktorí Pravdu, t.j. Krista odmietajú, práve z dôvodu, že nepoznajú ani Písmo, ani Božiu moc, a ani ich poznať skutočne nechcú, iné ako vyvolávať rozkoly, hádky, rozdelenia medzi blížnymi a nespravodlivo súdiť blížnych, robiť nemôžu, lebo z ich srdca vychádza len to, čo ho skutočne napĺňa.

A ako je to s tebou? Dôveruješ Kristovi a preto dodržiavaš Božie Slovo a Jeho Zákony a ustanovenia, alebo máš vlastný názor na Boží Zákon a žiješ tú “svoju, t.j.vieru podľa vlastného výberu”? Prijímaš celé Božie Slovo, alebo len verše, ktoré sa ti páčia, lebo ti vyhovujú? Byť Kristov je nesmierna výsada a požehnanie. Pravé kresťanstvo žije a usiluje sa o svätosť a totožnosť s Kristom úplne vo všetkom. Zvyšok, ako učí Boh sám, aj Jeho apoštoli Peter aj Pavol a aj ďalší, je kacírstvo.

Najnovšie príspevky