Vy ste Mojimi Svedkami

17 APRÍLA 2022
Program na ochranu svedkov, aký dnes majú mnohé krajiny sveta, je fiaskom. Spoľahlivosť a presnosť svedkov robí ich výpovede pre skutočnú spravodlivosť zbytočnými. Skutočná hodnota svedka závisí od vernosti a pravdivosti jeho svedectva. A rovnako je to aj vo vzťahu s Bohom: buď Jeho svedkami sme, alebo nie.

Čo je to svedok? Dnes je slovo „svedok“ prijateľné ako synonymum pre sloveso „vidieť“, hoci sa týmto spôsobom používa len zriedka. Výraz „svedok“ sa uprednostňuje vtedy, keď je jeho prítomnosť na pozorovanie činu formálna alebo právne nevyhnutná, alebo keď je pravdepodobné, že jeho pozorovanie bude základom následného svedectva. Napríklad človek vidí nový model auta, ale stane sa svedkom napríklad krádeže. Takže svedok je ten, kto vidí udalosť a môže ju oznámiť ostatným.

V liste Laodicejčanom je sám Ježiš označovaný ako „verný a pravý svedok“ (mučeník). Žiadny z ostatných listov siedmim cirkvám tento názov nepoužíva. Kristus zdôrazňuje svoj vlastný verný a skutočný charakter, pretože Laodicejčanom tieto dve vlastnosti úplne chýbajú. Kristov príklad ukazuje, že na to, aby bol človek vhodným svedkom o Bohu, musí byť verný a pravdivý,

Musí byť duchovne spoľahlivý a presný.

Skutočné Božie svedectvo je odrazom života Ježiša Krista v slovách a správaní.

Zjv 11,1-7: Potom som dostal latku podobnú palici so slovami: Poď a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom, aj mesto a budú po ňom šliapať štyridsaťdva mesiacov. A dám svojim dvom svedkom a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení do vrecoviny.  Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov; takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Títo majú autoritu zatvoriť Nebesá, aby nemohlo pršať v dňoch, keď budú prorokovať. A majú autoritu nad vodami, aby ich premenili na krv a biť zem ranami každého druhu, tak často, ako chcú. 

V Zjavení 11, počas Veľkého súženia a Dňa Pána, Ján opisuje dvoch svedkov ako tých, ktorí majú od Boha moc svedčiť a ak je to potrebné, privolať oheň z neba, aby zničili svojich nepriateľov. Kým hlásajú posledné Božie varovanie ľudským a démonickým silám zeme tesne predtým, ako zaznie záverečná poľnica, Boh im dáva nadprirodzenú ochranu.

Pred začiatkom ich 3,5-ročného poverenia budú dvaja svedkovia už vydávať svedectvo svojím príkladom a kázaním. Už budú produkovať dobré skutky. Boh ich bude inšpirovať, aby vyslovili konkrétne posolstvo zamerané na potomkov Izraela a zvyšok sveta, obviňujúce svet z hriechu.

Zjavenie 11:3 hovorí, že Boh dá svojim dvom svedkom a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení do vrecoviny. Toto je obrovská služba aj vyznamenanie.

Boh hovorí, že to budú “Jeho svedkovia“ ktorí budú prorokovať o ďalších udalostiach, ktoré sa týkajú toho, čo hovorilo sedem hromov, ale čo Ján nesmel zapísať pre nás. Fráza „a budú prorokovať“ jednoznačne neznamená len to, že budú predpovedať budúce udalosti, a že budú hlásať pravdu tak, ako ju Boh zjavil. Keď sa nad ním zamyslíme, doslova uvidíme, že výraz naznačuje oveľa viac. A je nad slnko jasné, že títo dvaja svedkovia budú verejne kázať alebo udržiavať pravdu pred svetom.

Boh sľubuje ochranu tým, ktorí Ho poslúchajú, za predpokladu, a túto im poskutuje podľa svojej vôle. Niektorým veriacim je daná duchovná sila osláviť Boha mučeníckou smrťou, iní sú pred takýmto spôsobom oslavy Boha uchránení.

Boh sa pre svoj vlastný zámer rozhoduje zvrchovane, ako sám chce, aby sme Ho reprezentovali. My si tu nemôžeme vybrať. A všimni si nádheru a moc ochrany, ktorú Boh svojim svedkom ponúka, čoby časť “Božieho programu na ochranu svedkov”:

A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov; takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť.

Kristus je spoľahlivý a pravdivý. Bez Jeho vedomia, či súhlasu nespadne naozaj ani jediný vlas na našej hlave. Zostáva otázka pre nás: Tesne pred svojim vystúpením na Nebesia Ježiš povedal:

Sk 1,8: ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami …

Si Jeho svedkom?

Najnovšie príspevky