Vyhýbanie sa sporom

24 MÁJA 2023
Leviti boli rozdelení do štyroch skupín: tri rody, z ktorých každý pochádzal z jedného zo synov Léviho, a kňazi.

Zatiaľ čo ostatných 12 kmeňov dostalo pokyn táboriť vo vzdialenosti približne 900 metrov od Svätostánku, Leviti dostali pokyn, aby sa utáborili hneď vedľa neho. Kňazi (Áron a jeho synovia) sa spolu s Mojžišom utáborili na východ od Svätostánku. Tri levitské rody sa utáborili na ostatných troch stranách Božieho Príbytku.

Nm 3:38: A tí, ktorí sa utáboria pred Svätostánkom smerom na východ, dokonca pred Stanom Stretávania na východ, budú Mojžiš a Aharon a jeho deti, ktorí budú strážiť svätú oblasť v mene Detí Izraela; a cudzinec, ktorý zasiahne, bude usmrtený.

Kmene Júda, Isachar a Zabulon sa stali veľkými znalcami Biblie vďaka tomu, že táborili blízko Mojžiša a Árona. Naproti tomu kmeň Rúbenov táboril na tej istej strane Svätostánku ako rod Levitov, ku ktorému patril Mojžišov bratranec Korach. Boli preto prichytení v Korachovej vzbure proti Mojžišovi, ako nám neskôr Biblia hovorí.

To nás učí, že spôsob, ako sa vyhnúť vtiahnutiu do sporu, je študovať Bibliu a žiť podľa jej učenia, a spôsob, ako sa spojiť s Bohom prostredníctvom štúdia Biblie, je dištancovať sa od akejkoľvek formy sporu.

To je dôvod, prečo tí, ktorí sú naozaj Kristovi, neorganizujú, ani sa neúčastnia a to žiadnych demonštrácií. Tie sú totiž rebéliou proti – aj Bohom uznávanej, hoci len naozaj dočasnej, svetskej “vláde” krajiny, či samosprávy mesta.

Božím deťom sú však dané nie politické, ani ľudské (rozumej dočasné a preto márne), ale NADprirodzené prostriedky boja proti bezbožným vládam a ich škodlivým a nemorálnym rozhodnutiam. Rozhodnutie Božej vlády je tak pevné a nemenné. Preto je v Písme napísané:

2Kor 10:3-4: Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa telaLebo zbrane nášho boja nie sú z tela, ale plné moci skrze Boha zvrhnúť pevnosti argumentov myslenia.

Najnovšie príspevky