Vyhýbanie sa sporom

9 JÚNA 2024
Leviti boli rozdelení do štyroch skupín: tri rody, z ktorých každý pochádzal z jedného zo synov Léviho, a kňazi.

Zatiaľ čo ostatných 12 kmeňov dostalo pokyn táboriť vo vzdialenosti približne 900 metrov od Svätostánku, Leviti dostali pokyn, aby sa utáborili hneď vedľa neho. Kňazi (Áron a jeho synovia) sa spolu s Mojžišom utáborili na východ od Svätostánku. Tri levitské rody sa utáborili na ostatných troch stranách Božieho Príbytku.

Nm 3:38: A tí, ktorí sa utáboria pred Svätostánkom smerom na východ, dokonca pred Stanom Stretávania na východ, budú Mojžiš a Aharon a jeho deti, ktorí budú strážiť svätú oblasť v mene Detí Izraela; a cudzinec, ktorý zasiahne, bude usmrtený.

Kmene Júda, Isachar a Zabulon sa stali veľkými znalcami Biblie vďaka tomu, že táborili blízko Mojžiša a Árona. Naproti tomu kmeň Rúbenov táboril na tej istej strane Svätostánku ako rod Levitov, ku ktorému patril Mojžišov bratranec Korach. Boli preto prichytení v Korachovej vzbure proti Mojžišovi, ako nám neskôr Biblia hovorí.

To nás učí, že spôsob, ako sa vyhnúť vtiahnutiu do sporu, je študovať Bibliu a žiť podľa jej učenia, a spôsob, ako sa spojiť s Bohom prostredníctvom štúdia Biblie, je dištancovať sa od akejkoľvek formy sporu.

To je dôvod, prečo tí, ktorí sú naozaj Kristovi, neorganizujú, ani sa neúčastnia a to žiadnych demonštrácií. Tie sú totiž rebéliou proti aj Bohom uznávanej, hoci len naozaj dočasnej, svetskej “vláde” krajiny, či samosprávy mesta.

Božím deťom sú však dané nie politické, ani ľudské (rozumej dočasné a preto márne), ale NADprirodzené prostriedky boja proti bezbožným vládam a ich škodlivým a nemorálnym rozhodnutiam. Rozhodnutie Božej vlády je tak pevné a nemenné. Preto je v Písme napísané:

2Kor 10:3-4: Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa telaLebo zbrane nášho boja nie sú z tela, ale plné moci skrze Boha zvrhnúť pevnosti argumentov myslenia.

Najnovšie príspevky