Vznešené Duše

9 JÚLA 2022
Pre toho, pre koho je jeho “ja”  jeho telom, je smrť tela smrťou jeho “ja”. Taký je už zaživa mŕtvy, ako učí apoštol Pavol.

Ale pre toho, pre koho je jeho “ja” láskou, bázňou a vierou, neexistuje smrť, iba prechod. Zo stavu obmedzenia v tele prechádza k oslobodeniu. “Pokračuje” v práci v tomto svete a možno ešte viac ako predtým.

Písmo nás učí, že Jakub, nikdy nezomrel. Mojžiš tiež nikdy nezomrel. Ani Abrahám, ani Izák, ani Eliáš, ani Enoch.

Písmo hovorí, že sú živí, lebo Boh je Bohom živých, nie mŕtvych.

Boli to veľmi vznešené duše, ktoré boli jedno s Pravdou v konečnom zväzku – a keďže Pravda nemôže nikdy zomrieť, nemohli ani oni.

Áno, v našich očiach vidíme smrť. Telo je pochované v zemi a my smútime nad stratou. Ale to je len časť falošnosti nášho sveta.

Vo Svete Pravdy sú tu stále ako predtým. Ak by to nebola pravda, Kristova doktrína o Vzkriesení Mŕtvych by neexistovala.

A dôkaz: Stále sme tu. Lebo ak by tieto vznešené duše neboli s nami v našom svete skrze svedectvo ich života, všetko, čo vieme, by prestalo existovať.

Nezjavil sa vari Mojžiš a Eliáš Ježišovi a nehovorili s ním o jeho odchode zo zeme?

Najnovšie príspevky