Zakazuje Biblia kastráciu zvierat?

6 AUGUSTA 2022
O biblický pohľad na kastráciu som sa začala zaujímať len nedávno, keď k nám v zime prišla mačka, hľadajúca prístrešok pred krutými mrazmi. Pár týždňov na to nám doma priviedla na svet štyri nádherné mačiatka.

Tento zákaz nachádza svoje opodstatnenie v súvislosti so zvieratami nevhodnými pre obety. Aby sme to uviedli do kontextu, Boh v pasáži zakazuje, aby keď človek prináša zvieracie obety zo stáda, malo zviera nejakú škvrnu, alebo vadu.

Keď sme si s manželom všimli zahlienené očko u dvoch z nich, a zavolali zverolekára, šokovalo nás ako rýchlo nám bola daná “rada” sterilizovať mačku čo najskôr a čoskoro na to aj mačiatka.

Odmietli sme. Mačka nie je naša – patrí Bohu – a príkaz starať sa a strážiť Božie stvorenie (rozumej AJ zvieratá) je jasný a nediskutabilný. Boh nám nedal právo obmedzovať život, ani ho Jeho stvoreniam brať, ani ich poškodzovať kastráciou či sterilizáciou. Úcta k životu hovorí jasne: Nezabiješ, a teda ani nepoškodíš život, ktorý si ty, človeče, nedal.

Naozaj zakazuje Boží Zákon kastráciu zvierat? Áno. A to zákonom v knihe Levitikus. Prečo to Boh zakázal a ako mohol zákaz fungovať v agrárnej spoločnosti závislej od ťažných zvierat? Boží Zákon hovorí:

Lv 22:24; Nebudeš obetovať Pánovi nič pomliaždené, rozdrvené, roztrhané alebo porezané; a vo svojej krajine tak neurobíte.

Všimni si, že druhá časť verša hovorí o “nerobení takto“ vo vašej krajine.

Poškodená obeta nebude prijatá ani od Syna Izraela, ani od cudzinca: poškvrnená a nedokonalá, rozumej neprijateľná obeta, nesmie byť obetovaná a nebude prijateľná.

Rovnako tak Pán NIKDY neprijme obetované “kríže, choroby, bolesti, rany a iné dôkazy hriešnosti človeka”, lebo také obety a modlitby obetovania sú – ako vidíš z Levitika 22 – rúhaním. Preto nemôžu byť, ani nikdy Bohom prijaté nebudú .

Aj keď vo vyššie spomínamom verši zdanlivo chýba odkaz na časť tela, ktorá je „pomliaždená alebo rozdrvená alebo roztrhnutá alebo porezaná“ – čo sú obyčajne semenníky zvieraťa – druhá časť verša: „a vo svojej krajine to nerobte“ jasne hovorí, čo nemáme robiť!

Väčšina moderných prekladov vníma druhú verša „a vo svojej krajine tak neurobíte“, ako opakovanie prvej, čím sa zdôrazňuje zákaz obetovania zvierat s poškodenými pohlavnými orgánmi. Revidovaná štandardná verzia to napríklad prekladá takto: „Žiadne zviera, ktoré má pomliaždené alebo rozdrvené semenníky, roztrhané alebo porezané, nebudeš obetovať Pánovi ani obetovať vo svojej krajine.“

Iné verzie ponechávajú predmet zákazu rovnako vágny ako v hebrejčine. Napríklad: „Toto nesmiete robiť vo svojej krajine“, takže je jasné, že zakázané je nielen obetovanie zmrzačených zvierat, ale aj samotné mrzačenie.

Mrzačenie a poškodzovanie životnej sily – hoc len u zvieraťa – je akt krutosti a bezcitnosti. V takomto duchovnom odeve bol prístup do chrámu a obetovaniu Pánovi, ktorý je Láska sama, neprijateľný a nemysliteľný.

Kastrácia a neutralizácia zvierat je nástroj smrti – spôsob vyhubenia živočíšneho druhu – a ako taká nemôže zostať a nezostane bez následkov: odplaty Boha tomu, kto sa jej dopúšťa, aj tomu, kto k nej povzbudzuje iných.

Fakt, že Božím zákonom človek nerozumie, dokazuje nedostatočnosť u človeka, nie u zvieraťa. A preto sa vyvaruj toho, aby si poškodzoval život, ktorý si ty nedal, ale ktorý ti naopak, Boh sám prikázal chrániť a starať sa oň.

Apropos: všimol si si už, že zvieratá sú doslova “naprogramované” Bohom, aby v prípade krajnej núdze hľadali pomoc a ochranu u človeka? Nie smrť, POMOC.

Zvyšok je pre štúdium proroctiev posledných čias.

Najnovšie príspevky