Zákon stále Platí, Nová je len Zmluva

26 FEBRUÁRA 2022

Štúdiom zmlúv, ktoré Boh uzavrel s tými, ktorých posvätil pre svoje zámery, je možné lepšie pochopiť Kristovu a našu časť v Novej Zmluve. V každej zmluve, odkedy stvoril Adama a Evu, Boh prehĺbil naše chápanie nielen deštruktívnej histórie ľudstva, ale čo je ešte dôležitejšie, Božieho charakteru, čím nám dáva jasnejšiu predstavu o vodcovských vlastnostiach, ktoré v nás PO znovuzrodení vytvára. 

Hebr 8;6: Teraz však náš Veľkňaz dosiahol oveľa vznešenejšiu kňazskú službu, pretože je Prostredníkom oveľa lepšej Zmluvy, ktorá sa zakladá na lepších prisľúbeniach.

Mnohí sa mylne domnievajú, že Nová zmluva premieňa život vo viere a oslavu Boha na oveľa ľahšiu úlohu ako v Starej zmluve. „Jednoduchšie“ je chybný výraz. Aj keď sú obrátenému odpustené hriechy z minulosti a dostáva od Boha úžasné dary, vrátane daru Ducha Svätého, Nová zmluva od neho vyžaduje, aby sa sám stal živou obetou. Obetovať svoj život v pokornej podriadenosti Bohu nie je ľahké a vidíme to v momete, keď Ježiš uvádza niektoré požiadavky Novej Zmluvy: 

Lk 14:25-27: Sprevádzali ho veľké zástupy. Kristus sa otočil a povedal im: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov a sestry, a okrem toho aj svoj vlastný život v Tomto Svete, nie je schopný byť Mojím učeníkom. Každý, kto ma nasleduje a nenesie svoj vlastný kríž sebazapierania, nie je schopný byť mojím učeníkom.

Väčšina tých, ktorí dnes samých seba nazývajú kresťanmi, zastávajú názor, že skrze Novú zmluvu, spravil Boh spásu ľahšie dosiahnuteľnou. Že stačí, keď človek prijme Krista ako Spasiteľa iba v slovách, a povinnosť konvertitov splniť požiadavky Novej Zmluvy je nejakým spôsobom magicky zredukovaná alebo dokonca zrušená. Ľudia naivne a bezstarostne hovoria: “Ježiš to všetko urobil za mňa.” Takýto názor je nepochopením Kristovho diela vykúpenia.

Rim 8,3: Lebo čo Zákon nemohol urobiť pre slabosť padlej ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil Boh, keď poslal svojho Božieho Syna v tele podobnom telu hriešneho ľudstva a ako obetu za hriech a spravil oboje: odsúdil aj vykonal rozsudok smrti nad Hriechom v Tele.

Inak povedané, väčšina vyznávajúcich kresťanov vyhlasuje, že Boží Zákon je zrušený. Lenže takéto tvrdenie nie je odsúdením hriechu, a následné správanie nebude rozsudkom smrti nad hriechom v ich tele. Budú žiť v podvode seba samých. Vidíme, že je to nelogický a tragický sebaklam, ktorému ak človek verí, prepadá kliatbe odsúdenia, lebo je to hriech, vedúci do smrti. Mnohí sú presvedčení, že Ježiš Zákon zrušil z lásky k nám. Tento názor je však už bezduché rúhanie, ktoré tvrdí, že Boh, ktorý sám je Zákon, zrušil samého seba. Je to to isté ako tvrdiť, že Ježiš Kristus, Boh v tele, prišiel na svet aby tu samého seba zrušil, t.j. zabil. Toto je skutok zvrátenej, nekajúcej mysle. Nič nemôže byť ďalej od pravdy! Prečo? Lebo naša osobná, ochotná, oddaná a starostlivá účasť na dodržiavaní Jeho Zákona je absolútne nevyhnutná, inak NEMÔŽEME byť stvorení na Boží obraz!

Realita je taká, že Nová Zmluva stanovuje doslova požiadavky pre absolventa Kristovho Učeníka. Boh kompenzuje naše slabosti tým, že poskytuje duchovné nástroje na dosiahnutie týchto úrovní. Ježiš dodržiaval prikázania Zákona ako náš vzor a robil to pre náš prospech. Pretože my sami v sebe nemáme dostatočnú spravodlivosť, a nikdy nebudeme môcť zaplatiť výkupné za seba, bolo nevyhnutné, aby za nás cenu vykúpenia zaplatil Ježiš Kristus. 

No v nepochopení tejto reality nespasenými ľuďmi, je skreslená aj ich dôvera vo vykúpenie. Chýba im „zvyšok príbehu“: pravda, že Boží charakter nie je nikomu vnucovaný, ale budovaný, vytváraný postupne a v čase, s ochotnou a oddanou spoluprácou osoby, ktorá sa mení. Preto praví Kresťania Evanjelium Vykúpenia a príchod Božieho Kráľovstva ľuďom hlásajú, nie vnucujú. Svet zastáva zvrátený názor už na Božie stvorenie a tak odmieta aj skutočnosť, že Božie stvorenie každého človeka na Jeho obraz sa začína AŽ znovuzrodením, t.j.prijatím do Božej rodiny. Tam život v Kristovi iba začína.

Každý, kto uvažuje o krste v Mene Ježiš, by sa preto mal vážne zamyslieť, prečo je Ježiš taký vážny a prísny vo svojom napomenutí v pasáži z Lukáša o tom, že Jeho učeníkmi môžu byť len tí, ktorí dodržiavajú Ním dané, vysoké štandardy. V tomto bode sa nehovorí o tom, že napriek Kristovmu úžasnému daru obetovať sa, aby zaplatil náš dlh Bohu, zostáva pravdou, že mzda za hriech, čo je smrť, zostáva, pretože existencia Božieho Zákona pokračuje. A aj tu sme volaní podobať sa Ježišovi tým, že ako On svojou smrťou porazil toho, ktorý vládol smrťou, čiže Satana, tak aj my porážame hriech v nás smrťou hriechu – sebazapieraním v pokání. Ak chceš byť Kristov, musí byť pre teba ukrižovaný hriech, aj tento svet. Skutočný Kresťan sa tu stáva Bohu milou, živou obetou, lebo obetovaním svojho egoistického spôsobu života v štýle márnosti a zvykov tohto sveta pre službu Bohu podľa Božích štandardov, premáha smrť, ktorá hriešnikov čaká:

1Tim 5,24: U niektorých ľudí sú ich hriechy zjavné, idú na súd pred nimi, ale u iných, ich hriechy ich skutočne nasledujú až do Súdneho Dňa.

Zisťujeme, že Boh nám nielen odpúšťa, ale v našom povolaní nám dáva aj duchovné nástroje, aby sme bojovali a vyhrali duchovné boje, do ktorých sa zapájame, aby nás hriech znovu nezotročil. Pokánie je prvým z nich. Boj proti hriechu pokračuje životom pokánia. Boh nám pre dosiahnutie víťazstva poskytuje dokonalé nástroje, aby sme stúpali k dokonalosti, a len ak im budeme veriť a používať ich, stane sa presne čo aj ako povedal.

Boží Zákon stále platí a v celom Jeho rozsahu. Dôkazom je Ježišovo vyhlásenie: Neprišiel som Zákon zrušiť, ale NAPLNIŤ. Ďalším dôkazom je fakt, že Ježiš sám vyučoval Zákon:

Lk 4,15: Kristus prednášal lekcie Zákona v ich synagógach a u všetkých vyvolal reakciu úžasu.

A súc Bohom na zemi, Ježiš k tomuto stále platnému Zákonu, pridal ďalšie prikázanie – doslova svoj Zákon rozšíril o NOVÉ prikázanie pre naše časy:

Jn 13,34: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali sebaobetavou láskou, ako som ja miloval vás, tak sa aj vy navzájom milujte. 

Ježiš zmenil len spôsob prinášania obiet, ktoré súc Bohom, v Zákone svojmu ľudu ukladá a svojím príkladom života nám zjavuje, ako sa tieto prinášajú v čase Novej Zmluvy. A pridal nám Nové prikázanie do Zákona, čím dokázal, že ho nikdy nezrušil.

Rúhať sa Bohu tvrdením, že Boží Zákon bol zrušený, je to isté ako tvrdiť, že Boh zrušil seba samého. Znamená to vyhlásenie nenávisti voči Bohu, t.j. nebyť Boží. Takto rozlišujeme, tých, ktorí sa Mu rúhajú, a takíto Jeho učeníkmi byť naozaj nemôžu a preto ich netreba počúvať, ani sa s nimi stýkať. Treba im však ohlásiť pravdu Evanjelia, aby mohli spoznať svoj hriech a robiť z neho skutočné pokánie. Aby aj oni mohli prijať Spásu – Krista.

Tí ktorí uveria, budú spasení, a ktorí neuveria, už sú odsúdení – pre neveru (Jn 3:18).

Najnovšie príspevky