Zaostrené na Modlitbu

13 OKTÓBRA 2022
Čo ťa prvé napadne keď poviem, že všetky tlačoviny a nahrávky s ružencami, deviatnikmi a inými devóciami k Márii, anjelom, či iným svätým a na úmysly pápežov sú pred Bohom rúhaním a pred svetom obyčajný business?

Väčšinu napadne, že čo čítajú je rähanie, však? Ale je ich zmýšľanie pravda? Opiera sa ich názor o Boží Zákon a Jeho Slovo viery, alebo o podvod a business a zvyk falošného kresťanstva? Pozri sa so mnou a posúď sám od seba. Už prvé a druhé prikázanie Boha, a Zákon Boha nebol nikdy zrušený, lebo Ježiš sám povedal, že ho prišiel doplniť, NIE zrušiť, hovorí jasne:

Ex 20,1-6: Potom Boh povedal všetky tieto slová a povedal:

  • Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Krajiny Mitzrayima, z domu otrokov.

  • Nebudeš mať v mojej prítomnosti žiadneho iného boha!

  • Neurobíš si žiadnu modlu, ani nijakú podobu ničoho, čo je hore v nebesiach, dolu na zemi alebo vo vodách pod zemou.

  • Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť; Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som Žiarlivý Boh, ktorý navštevujem bezbožnosť otcov na deťoch tretej a štvrtej generácie tých, čo Ma nenávidia. Ale prejavujem milosrdenstvo tisícom tých, ktorí Ma milujú a sú strážcami Mojich príkázaní.

Ktokoľvek s Bohom v jeho prikázaní nesúhlasí, hreší rebéliou, rozumej: VZBUROU proti Bohu a modlitba takého je priam ohavnosť, ako hovorí znova – Boh sám:

Prís 28,9: Kto odvracia uši, aby nepočúval Zákon, aj jeho modlitba bude ohavnosť.

Ale poďme ďalej, lebo tu ZÁKAZ BOHA ctievať, modliť sa a čo i len spomínať mená cudzích bohov nekončí:

Ex 23,13: A vo všetkom, čo som vám Ja povedal, buďte opatrní; a nespomínaj meno iných bohov, ani nech to nezaznie z tvojich úst.

Boh jasne hovorí: “nespomínaj meno iných bohov.” Onen “boh”– s malým b je náhrada Boha, čo znamená stvorenú bytosť, ktorej nerozumný človek pripisuje schopnosti Stvoriteľa, čím Boha uráža. Verš hovorí o bohoch v množnom čísle, čím nám Boh zjavuje, že človek uctieva mnoho takýchto stvorení, ktorým neveriaci a zavrhujúci Slovo Pravdy – Krista, priprisujú schpnosti Jediného a pravého Boha a Stvoriteľa všetkého.

A tesne pred vstupom Synov Izraela do Zasľúbenej krajiny Boh svoj zákaz výroby sôch a kadejakých iných modiel opakuje, keď hovorí:

Dt 27,15: Prekliaty je muž, ktorý robí akúkoľvek vyrezávanú modlu alebo liatu, ohavnosť Pánovi, dielo rúk remeselníka, a uloží ju na tajnom mieste. A všetok ľud odpovie a povie: Amen.

Áno, čítaš správne: Všetky sochy v kostoloch, aj každá stvorená bytosť a každá vec, ktorej ťa učia sa klaňať, JE OHAVNOSŤ BOHU a rovnaká ohavnosť je aj tvoja modlitba k nim. O pár storočí neskôr Boh znova opakuje, že poklony sochám a uctievanie bohov, je OHAVNOSŤ:

Jer 32,35: A postavili Baalove výšiny, ktoré sú v Údolí Ben Hinom, aby prinútili svojich synov a svoje dcéry prejsť cez oheň k Molochovi; čo som im neprikázal, ani Mi do srdca neprišlo, aby robili túto ohavnosť, aby a priviedli Júdu do hriechu.

Keďže táto pasáž je prorocká, tieto skutky buričov proti Božím prikázaniam onedlho uvidíme robiť znova. A nakoniec je tu výstraha Ježiša Krista:

Lk 16,15: A Kristus im povedal: Vy ste tí, ktorí sa sami v očiach nespasených ľudí vyhlasujú za spravodlivých Bohom, ale Pán pozná vaše srdcia. Lebo čo je medzi synmi Adama vzácne, je ohavnosť pred Pánom.

To zahŕňa aj Trojicu. Lebo keď si uvedomíš, že jediná trojica, akú Písmo naozaj učí je Satan, Antikrist a Falošný prorok, môžeš veriť, že by si sa človek mal, či mohol modliť k mŕtvym pápežom, či na ich úmysel, alebo spomínať ich diela (ktorým indoktrinovaný ľud nerozumie) inak, ako v odhaľovaní hriechov, aby sa im ostatní VYHLI?

Nech je zvelebený Boh za Slovo Múdrosti, Viery a Spásy! A ty:

Počúvaj dobre, ty, čo sa nazývaš veriaci, nakloň pozorne svoj sluch s Slovám večného Života a vedz a ver, že Pán je tvoj Boh a Boh je JEDEN!

Ani pred Ním žiadneho NEBOLO, ani po Ňom žiadneho NEBUDE, ani s Ním žiaden iný nekraľuje. Je len JEDEN, JEDINÝ BOH.

Najnovšie príspevky