Zdravie a liečenie

5 JÚNA 2024
Tóra zaznamenáva celkový počet dospelých mužov v každom kmeni.

Ako zázrakom boli všetci spočítaní schopní ísť do vojny; všetci boli silní, všetci schopní muži.

Nm 1:20: Zápis kmeňa Rubena . . . všetci, ktorí boli spôsobilí slúžiť v armáde.

Všetci chorí a zmrzačení boli uzdravení, keď bol daný Zákon; vďaka ochranným Oblakom slávy zostali Synovia Izraela počas celej cesty zdraví aj napriek nepriaznivým podmienkam púšte.

Z toho vidíme, že Boží ľud – na základe svojej jednoty v spojení s Bohom, vyjadreného štúdiom Božieho Slova a plnením Jeho prikázaní – nebol viazaný prírodnými zákonmi. Okrem toho, ich schopnosť prekonať prírodu bola samozrejmá, prejavovala sa nielen v duchovných záležitostiach, ale aj vo fyzickom zdraví a pohode.

To platí aj dnes, ako aj vtedy, keď bol Zákon daný na vrchu Sinaj. Do tej miery, do akej žijeme svoj život podľa inštrukcií Božieho Zákona, budeme aj my požehnaní duchovným a fyzickým zdravím, a to napriek všetkým prekážkam, ktoré predstavujú prírodné zákony.

Najnovšie príspevky