Zjavenie

12 JANUÁRA 2024
Aj ty si podľahol súkromnému prekladu Biblie a veríš, že žena nesmie učiť Písmo?

Jedni sa žien a ich prirodzenej intuície v duchovných veciach boja, preto im učiť zakazujú. Pritom sami neznalí Písma ani Božej moci, posielajú ich do kuchyne. Iní s touto intuíciou súperia, lebo ju závidia a preto sa ju snažia zotročiť nezmyslenými predsudkami, ktoré vydávajú za zákony a pravidlá cirkvi. A ďalší to skonštatujú príslovím: “Kam nemôže diabol, tam pošle ženu.” To posledné vôbec nie je pravda.

Práve opak je pravdou: Boh pošle ženu ako učiteľku len tam, kde viera muža zlyhala, alebo inak, kde niet muža Pravdy. A niet iného, len ženy, aby mu pomohla. A pravdou je aj to, že muži radi zabúdajú na fakt, že Boh stvoril ženu ako pomoc pre muža, ale nie v zmysle telesnej slúžky, ale práve v duchovnom zmysle: aby mu pripomínala, čo mu Boh povedal / prikázal.

Za všetky uvádzam dva dôkazy z Písma :

Stará zmluva — Prorokyňa Debora

Boh si ju vyvolil aby bola pastierkou a učiteľkou jeho ľudu potom, čo doslova všetci muži Jeho národa vo viere zlyhali. Ale všimni si, že ona nikdy nikomu jeho miesto nebrala. A povzbudzovala tých mužov, ktorí mali byť autoritami a skutočne sa zmocniť svojej Bohom danej úlohy vodcu Božieho ľudu, Lenže tí boli zbabelí.

Nová zmluva — Mária z Madgaly

Mária Magdaléna je len “zdomácnelý” súkromný výklad označenia tejto ženy, ktorú náš Pán najprv oslobodil od zlých duchov, potom upriamil jej túžbu milovať na Boha, a nakoniec jej PRVEJ poviem, aby šla za Jeho bratmi a zvestovala im Jeho zmŕtvychvstanie. V skutočnosti sa o nej v Písme hovorí ako o Márii z Madgaly. Zmena bola zámerná, aby si sa nedozvedel odkiaľ bola a čo to pre teba a mňa znamená.

Neskôr v Skutkoch Apoštolov čítame o učiteľovi Evanjelia Vykúpenia Filipovi, ktorý má štyri dcéry a všetky prorokovali.

A boli to vždy proroci, ako vidíme už od prvých do posledných stránok Biblie, ktorých si Boh vyvolil za učiteľov Božieho ľudu — Božej Cirkvi.

Takže aký je tu záver? Je absolútne biblický a jasný: Zákaz ženám učiť Písmo platí. ABSOLÚTNE áno, ale je daný len ženám, ktoré:

  1. sú neposlušné Bohu — nie sú znovuzrodené — neposlúchli príkaz Boha byť znovuzrodené (viď Jn 3:.3.5)
  2. keďže neposlúchli Boží príkaz, nie sú súčasťou Božieho ľudu
  3. nie sú veriace, čo dokazujú faktom, že nemajú dar Ducha Svätého — porovnaj Mk 16:16-18
  4. z toho vyplýva, že ak nemajú Kristovho Ducha, nepatria Kristovi — viď Rim 8:9
  5. a nie sú obdarené darom proroctva — viď Sk 21:9. A veštectvo nie je dar Proroctva.
  6. nemajú svedectvo Kristovho učeníka
    • ale všetky kritéria platia aj o mužoch, lebo muž a žena sú jedno telo. Logicky.

Skutočný Veriaci učí pravdám Viery svoje dieťa osobne, lebo tak mu prikázal Boh. Výuka náboženstiev je výykou márnych bludov viď Jer 10:2. Ak by mal Boh žene zakázať učiť Písmo, nemohol by jej zveriť ani len povolanie matky to však mužov, ktorí prekrúcajú Písmo a tak učia a zvádzajú nepevné duše, zjavne nenapadlo.

A beda všetkým, tak mužom, ako aj ženám, ktorí Božie Slovo učia prevrátene a tak aj o Bohu hovoria.

Božie ženy majú výuku Písma zabudovanú priamo do svojho povolania v Kristovi a ony to aj vedia. A navyše, v Kristovi už nerozlišujeme muža a ženu, lebo všetci sú Jedno v Kristovi.

Najnovšie príspevky