Dodržiavanie Sabatu

4 DECEMBRA 2021
Dodržiavanie kalendárnej soboty a iných sviatkov nie je zárukou dosiahnutia správneho vzťahu s Bohom. Spôsob a dôvod, ako a prečo človek zachováva Sabat Novej Zmluvy určuje, či je toto skúšobné prikázanie skutočne znamením medzi Bohom a Jeho Ľudom, alebo či ide o modloslužbu márnosti namyslených. Či duša bude sláviť aj Pánov Sabat, alebo ho ani neuzrie.

Je teda jasné, že Sabat Novej Zmluvy môžu dodržiavať len tí, ktorí túto Novú Zmluvu s Bohom už uzavreli. Prečo len oni? Lebo – a to je učenie Písma – aj Sabat Starej Zmluvy bol daný LEN vykúpenému ľudu pod Sinajom, ktorý s Bohom uzavrel manželskú zmluvu. Nie celému ľudstvu.

Zákon o Sabate stále platí a preto aj Sabat Novej Zmluvy symbolizuje rande Boha a Jeho Nevesty, t.j. iba Jeho ľudu Novej Zmluvy, onen špeciálny, 24-hodinový čas, sedem dní v týždni, ono dôvernejšie zoznámenie sa, skutočnú fázu dvorenia pred samotnou konzumáciou manželstva. A preto, nechať do Sabatu Novej Zmluvy vstúpiť svetské starosti, je rovnako ohavné, ako spáchať cudzoložstvo alebo flirtovať s inými milencami. Keď si vyhradíš čas na spoznanie Boha, osviežiš sa, posilníš sa a v skutočnosti sa oslobodíš od svetských márností a ničoty jeho zmýšľania.

Jn 17,3: A toto je Večný Život, aby poznali jediného Boha Pravdy a Ježiša, Krista, ktorého si poslal.

Tento verš poskytuje stručnú, no zároveň obsiahlu biblickú definíciu. My, ľudia, máme tendenciu považovať Večný Život za jednoducho nekonečný, aj keď taký nie je. Prečo? Lebo nepoznáme ani základné doktríny Písma. Len ťažko dokážeme prijať učenie o Viere a na Kristovu doktrínu o vzkriesení a večnom živote sa v našom živote už ani nedostane.

Ježišova definícia Večného Života je „poznať Boha“. Lenže biblické “poznať” vôbec neznamená to, čo ono naše a iba mentálne poznanie. Biblický výraz “poznať” znamená “preniknúť do podstaty”, zjednotiť sa s Bohom do takej miery, ako keď Adam “poznal” Evu a výsledkom bol Kain. Večný Život v poznaní Boha Pravdy teda znamená oveľa, oveľa viac, než len akési mentálne pochopenie spôsobu, akým Boh žije, alebo o kvalitu života, ktorú Boh žije. Tu neide o ľudské životy, ale o život duše na Božej úrovni. Musíme sa Ním nechať STVORIŤ na Jeho obraz, čo znamená poslúchnuť príkaz byť znovuzrodení. A potom sa učiť a naučiť žiť tak, ako žije On, myslieť ako On, konať tak ako On, nechať Jeho Ducha Svätého vpísať Jeho obraz do našich myslí aj duší. Kým sa tak nestane, niet pre nás žiadnej nádeje Večného Života.

Boh vyčlenil Sabat, aby sme Ho mohli poznať. To znamená, aby sme vedeli, čo je Večný Život a mohli ho žiť už dnes. Poznať Ho osobne je Večný Život. Iný spôsob, ako to povedať je, že večný život je dôverný vzťah s Ním. Nie je dôverný s ľuďmi, ktorí sa proti Nemu búria, ani s tými, ktorí v deň Sabatu myslia na všetko iné, len nie na Neho a Jeho spôsob života, ani s tými, ktorí žiadostivo a pre nezriadené emócie, porušujú Boží zákon o sviatkoch. Takíto ľudia hovoria o všetkom inom, len nie o veciach, ktoré sa týkajú Jeho a nášho vzťahu s Ním. Ak použijem metaforu dôverného páru, nemôžeme Ho spoznať tak, že s Ním pôjdeme na rande a potom Mu nevenujeme žiadnu pozornosť. Alebo až vtedy, keď nás k tomu niekto vyzve, alebo nás k Nemu “popchne”.

Správne zachovávanie Sabatu je dané Božiemu len ľudu. Nie celému ľudstvu. A bolo nám dané, aby sme v tento deň spoznali Boha lepšie, než je možné v ktorýkoľvek iný deň v týždni. Sabat Novej Zmluvy nám poskytuje nekonečný počet hodín, ktoré môžeme stráviť s Ješišom. Niet divu, že sa rozhneval na Izrael, keď ignorovali to, čo od nich chcel v deň Sabatu. Strávili s Ním neuveriteľne málo času. Neboli schopní, ani sa nesnažili zahĺbiť sa do Jeho Slova, a tak nedokázali prijať ani uchopiť Jeho posolstvo, Jeho postoje, Jeho charakter, Jeho zámer. Ich mysle boli sústredené na všetko iné, len nie na Neho.

Ak by sme išli na rande s našim budúcim manželom, či manželkou, a oni by venovali pozornosť všetkým ostatným okrem nás, boli by sme frustrovaní a nahnevaní. Už nikdy by sme s takým človekom nechceli ísť von. Presne to je problém života viery väčšiny dnes. Večný život opisuje spôsob, akým Boh žije, a Sabat Novej Zmluvy je oddelený, aby sme Ho mohli spoznať a zblížiť sa s Ním. Ale Boh s tým, kto si Ho nevšíma, nerandí.

Ľudia strávia nespočetné množstvo rokov prípravou na zarábanie na živobytie v tomto svete. Trvá osem, desať alebo dvanásť rokov, kým sa napríklad lekár pripraví na úspešné povolanie.

Boh našej generácii prikazuje Sabat Novej Zmluvy – ustavičný sabat, ktorý nám pomôže pripraviť sa na Večný Život v najvyššej kvalite – akú má a dáva a ako to robí On. Sabat – čas, ktorý je prípravou nie na pominuteľný zárobok, ale skutočný Večný Život. Každý kto je Kristov, je duchovným Židom. A viac, než Židia zachovávajú Sabat, Sabat zachováva Židov.

Aké živobytie zachováva teba?

Najnovšie príspevky