Buď Požehnaním

„…Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno
a ty budeš požehnaním.
Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!
V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,1-3)

Požehnanie pochádza z faktu, že si požehnaním

Jedným z prvých aktov poslušnosti, ktoré Pán od svojho ľudu žiada, je oddeliť prvé ovocie nášho požehnania, náš desiatok, posvätnú časť – a dať ho tým, ktorí slúžia Pánovi, ako aj chudobným (Dt 26,13). Ak tento príkaz neposlúchame, potom máme len veľmi malý biblický základ, na základe ktorého môžeme očakávať Božie požehnanie seba samých. Naopak, poslušnosť Bohu znamená hojnosť požehnania (Mal 3,10-12). Ak sme požehnaním pre iných, môžeme si byť absolútne istí, že Boh zahrnie požehnaním aj nás. Tento princíp je potvrdený aj v Novej zmluve, ktorá učí, že práve konkrétna pomoc blížnemu v núdzi, je dôkazom prítomnosti Božej lásky v nás (1Jn 3,17; Prís 19,17). Vďaka našej zmluve so Všemohúcim Bohom skrze krv Ježiša, môžme teraz obaja: aj Židia aj Kresťania z pohanov vedieť, že sme najcennejším vlastníctvom Boha (1Pt 2,9). Sme deťmi Kráľa kráľov a Pána pánov. Jeho vzácny poklad!“ Preto buďme požehnaním pre blížnych, aby sme zjavovali nášho Otca, ktorý je Darcom toho najlepšieho. Veď blaženejšie je dávať ako prijímať (Sk 20,35).

Ak chceš byť spolu s nami Pánovým požehnaním až do končín zeme, pripoj sa k nám skrze nasledujúce projeky:

left

FOND PROTI HOLOKAUSTU

Zácharna života je pre nás absolútnou prioritou. O to skôr, že pred nami je ďalší židovský holokaust, prorokovaný Ježišom Kristom práve pre posledné časy, v ktorých ty a ja žijeme. Nikdy viac! Toto sú slová, ktoré nám prichádzajú na myseľ, keď myslíme na šesť miliónov Židov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov nacistického Nemecka, či iných častí Európy. V časoch prvého holokaustu sme pomôcť nemohli, lebo sme tu mnohí ešte neboli. Ale dnes je na nás, aby sme dokázali svoju vieru a lásku k tým, skrze ktorých k nám prišla Spása, aj celkom konkrétne. Vždy, keď dôjde na tému holokaustu, počujeme slová – nikdy viac. Ježiš povedal, že holokaust začne na Západnom brehu, území, ktoré sa dnes nazýva „okupované územie“. V proroctve toto územie Ježiš nazval jeho biblickým názvom: Judea-Samária.

Finančným požehnaním s označením FPH pomáhaš pri výrobe publikácii s cieľom varovania a prípravy našich blížnych pred prorokovaným holokaustom a okrem toho zasielaš spoločne s nami prostriedky pre podporu židovských rodín, ktoré budú musieť z územia Judey v blízkej budúcnosti utekať, aby si zachránili holé životy. Aby tieto rodiny neostali úplne bez prostriedkov, HZP úzko spolupracuje s Jerusalem Prophecy College priamo v Izraeli, ktoré bude prijatie a pomoc týmto židovským rodinám v čase najväčšej krízy koordinovať a rozdeľovať.

CROWDFUNDING

Odoslaním požehnania s oznažením CRW, smeruje Vaša podpora priamo vdovám a sirotám, zadĺženým neľudskými poplatkami po strate živiteľov rodín. HZP týmto spôsobom umožňuje všetkým ľuďom dobrej vôle preukázať skutočnú lásku k blížnemu a pravú nábožnosť, ako ju učí aj apoštol Jakub. O to skôr, že napriek žiadostiam o pomoc, vyslaným všetkým tzv.cirkvám na Slovensku a to od najväčšej až po najmenšiu, okrem skutočných jednotlivcov so srdcom na pravom mieste, ani jedna jediná prepytujem cirkev, neprejavila v tejto veci ani najmenší súcit s blížnymi a nepomohla im.

Momentálny stav účtu: 863 EUR

left

HLAS Z PÚŠTE

Odoslaním požehnania s oznažením HZP, Vaša podpora smeruje priamo pre fungovanie každodenných operácií a rozvoj vízie našej biblickej, prorockej školy. HZP je snahou umožniť veriacim na Slovensku, ale aj vo svete poznať nielen pravdu Písma o spáse a prichádzajúcom Božom kráľovstve, ale porozumieť aj súvislostiam medzi súčasnými udalosťami a biblickými proroctvami, ktoré sa splnia práve v našich časoch. Svojou pomocou sa podieľaš na Pánovom diele a príkaze hlásať evanjelium o Božom kráľovstve až do končín sveta. Hlásanie Božieho Slova a Evanjelia je zdarma, ale prostriedky na jeho distribúciu nie sú.

PROJEKT INTERCESSOR

Medzi ďalšie aktivity v súvislosti so zverenou služou ohlasovania, patrí aj vydavateľská činnosť HZP. Skrze vydavateľstvo Intercessor prekladáme a vydávame preklady hodnotných diel s kvalitným, duchovným obsahom, ale nielen to. V súvislosti s proroctvami posledných čias, pripravujeme aj knižné vydania kurzov a materiály pre pomoc všetkým, úprimne hľadajúcim Krista, práve pre čas noci, o ktorom prorokoval náš Pán (Jn 9,4). Podporou tohto projektu s označením ITCSR sa teda podieľaš na šírení Pánovho Slova a učenia vskutku hmatateľným spôsobom.

Posledným takýmto dielkom bola publikácia D.Sheetsa s názvom Autorita v modlitbe, ktorú si je možné objednať emailom.

V prípade, že sa aj Ty chceš stať požehnaním pre iných a to konkrétnou investíciou slobodne zvoleného projektu, pošli svoje požehnanie na účet:

IBAN: BE27 0004 1337 2873
BIC: BPOTBEB1

Do správy pre prijímateľa napíš hrubo označený kód, ktorý nájdeš v popise konkrétneho projektu.

Nech je blažený, kto pamätá na bedára a v deň nešťastia nech ho vyslobodí Pán.
Pán nech ho chráni a zachová ho nažive, nech ho urobí šťastným na zemi
a nevydá ho nepriateľom napospas.
Na lôžku bolesti Pán nech mu pomoc poskytne a v chorobe nech sníme z neho všetku slabosť.

Nech Boh hojne žehná všetkých, ktorí sa spolu s nami podieľajú na hlásaní Evanjelia o Vykúpení a Božieho kráľovstva, aj na záchrane ľudských životov a pomoci núdznym!

ĎAKUJEME!