Buď Požehnaním

„…Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,1-3)

Požehnanie pochádza z faktu, že si požehnaním

Poslušnosť Bohu znamená hojnosť požehnania (Mal 3,10-12). Tento princíp je potvrdený aj v Novej zmluve, ktorá učí, že práve konkrétna pomoc blížnemu v núdzi, je dôkazom prítomnosti Božej lásky v nás (1Jn 3:17; Prís 19:17). Sme deťmi Kráľa kráľov a Pána pánov. Jeho vzácny poklad!“ Preto buďme požehnaním pre blížnych, aby sme zjavovali nášho Otca, ktorý je Darcom toho najlepšieho. Lepšie je dávať ako prijímať (Sk 20:35).

Ak chceš byť spolu s nami Pánovým požehnaním až do končín zeme, pripoj sa k nám skrze nasledujúce projeky:

Preklad Pôvodnej Biblie 

Čítať Bibliu tak, ako bola napísaná, t.j.preklad pôvodných pasáží svätých textov, a nie ich úpravy a modifikácie, je pre vieru Kresťana a jeho život vierou naozaj životne dôležité. Bohužiaľ, Slovensko až dodnes nepoznalo ani jediný preklad Biblie, ktorý by nebol upravený podľa želania, emócií, náuky, alebo z iných dôvodov. Že je to pravda si môže každý prečítať v predslove každej tzv. Biblie na slovenskom trhu.

Preto nás o to viac teší, že po 7 rokoch tvrdej práce, bude mať Slovensko onedlho svoj vlastný, prvý, slovenský preklad pôvodných textov Žalmov a Novej Zmluvy. Na knihách Starej Zmluvy sa usilovne pracuje ďalej, a všetkým priateľom tu ďakujeme za trpezlivosť a modlitby.

Keďže práca na preklade, vydaní a publikácii nie je jednoduchá, ani zdarma, a podľa Slovenskej Biblickej Spoločnosti sme jediní, kto pôvodnú Bibliu do Slovenčiny vôbec prekladá, môžeš mať podiel na prínose a šírení skutočného Božieho Slova aj ty. Ba viac! Môžeš sa stať požehnaním pre krajinu a celú Kristovu Cirkev.

V prípade záujmu podporiť práve toto dielo, môžeš svoj príspevok poslať na účet HZP, číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s variabilným symbolom: BIB.

O vydaní a distribúcii Biblie ťa budeme včas informovať na webe a ak nám zanecháš svoj kontakt, budeme ťa o nej informovať aj emailom.

FOND PROTI HOLOKAUSTU

Záchrana života je pre nás absolútnou prioritou. O to skôr, že pred nami je ďalší židovský holokaust, prorokovaný Ježišom Kristom práve pre posledné časy, v ktorých ty a ja žijeme. Nikdy viac! Toto sú slová, ktoré nám prichádzajú na myseľ, keď myslíme na šesť miliónov Židov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov nacistického Nemecka, či iných častí Európy. V časoch prvého holokaustu sme pomôcť nemohli, lebo sme tu mnohí ešte neboli. Ale dnes je na nás, aby sme dokázali svoju vieru a lásku k tým, skrze ktorých k nám prišla Spása, aj celkom konkrétne. Vždy, keď dôjde na tému holokaustu, počujeme slová – nikdy viac. Ježiš povedal, že holokaust začne na Západnom brehu, území, ktoré sa dnes nazýva “okupované územie”. V proroctve toto územie Ježiš nazval jeho biblickým názvom: Judea-Samária.

Finančným požehnaním – Variabilný Symbol: FPH – pomáhaš pri výrobe publikácii s cieľom varovania a prípravy našich blížnych pred prorokovaným holokaustom a okrem toho zasielaš spoločne s nami prostriedky pre podporu židovských rodín, ktoré budú musieť z územia Judey v blízkej budúcnosti utekať, aby si zachránili holé životy. Aby tieto rodiny neostali úplne bez prostriedkov, HZP úzko spolupracuje s Jerusalem Prophecy College priamo v Izraeli, ktoré bude prijatie a pomoc týmto židovským rodinám v čase najväčšej krízy koordinovať a rozdeľovať.

CROWDFUNDING

Odoslaním požehnania – Variabilný Symbol: CRW – smeruje Vaša podpora priamo vdovám a sirotám, zadĺženým neľudskými poplatkami po strate živiteľov rodín. HZP týmto spôsobom umožňuje všetkým ľuďom dobrej vôle preukázať skutočnú lásku k blížnemu a pravú nábožnosť, ako ju učí aj apoštol Jakub. O to skôr, že napriek žiadostiam o pomoc, vyslaným všetkým tzv.cirkvám na Slovensku a to od najväčšej až po najmenšiu, okrem skutočných jednotlivcov so srdcom na pravom mieste, ani jedna jediná prepytujem cirkev, neprejavila v tejto veci ani najmenší súcit s blížnymi a nepomohla im.

left

Staň sa Partnerom HLASu Z PÚŠTE

Odoslaním požehnania – Variabilný Symbol: DAR – podporujete Božie dielo spoločne s nami a Vaša pomoc umožňuje fungovanie online vyučovanie Božieho Slova a Proroctiev a každodenných technických operácií, licencií softwaru a rozvoj vízie našej biblickej, prorockej školy. Snahou HZP je umožniť veriacim na Slovensku, ale aj kdekoľvek vo svete poznať nielen pravdu Písma o spáse a prichádzajúcom Božom Kráľovstve, ale porozumieť aj súvislostiam medzi súčasnými a budúcimi globálnymi aj lokálnymi udalosťami a biblickými proroctvami, ktoré sa spĺňajú práve v našich časoch. Svojou pomocou sa tak podieľaš na Pánovom diele a príkaze hlásať Evanjelium Vykúpenia Božieho Kráľovstva až do končín sveta. V prípade pravidelnej pomoci HZP vo svetle Božieho Slova (viď Mal 3:10; Gal 6:6-7) sa stávaš Partnerom HZP pre ktorých ako poďakovanie za vernosť pripravujeme mnoho zaujímavých výhod akými sú:

  • časovo neobmedzený prístup k Perličkám,
  • prednosť pri objednávaní a dodávke publikácií biblického učenia
  • predobjednávka pripravovaného vydania needitovanej verzie Svätého Písma
  • možnosť Live lekcií Božieho Slova
  • a nezostane len pri tom.

Hlásanie Božieho Slova a Evanjelia je zdarma, iste.

Ale námaha pri príprave kurzov a kníh, rovnako ako prostriedky na ich distribúciu a publikáciu, či vydávanie kníh, nie.

Veď sám Pán učí v Písme: Robotník si zaslúži svoju mzdu.

PROJEKT INTERCESSOR

Medzi ďalšie aktivity v súvislosti so zverenou služou ohlasovania, patrí aj vydavateľská činnosť HZP. Skrze vydavateľstvo Intercessor prekladáme a vydávame preklady hodnotných diel s kvalitným, duchovným obsahom, ale nielen to. V súvislosti s proroctvami posledných čias, pripravujeme aj knižné vydania kurzov a materiály pre pomoc všetkým, úprimne hľadajúcim Krista, práve pre čas noci, o ktorom prorokoval náš Pán (Jn 9,4). Podporou tohto projektu – Variabilný Symbol: ITCSR – sa teda podieľaš na šírení Pánovho Slova vo forme brožúr a kníh tematicky zameraných na špecifické doktríny Písma doslova hmatateľným spôsobom.

Posledným takýmto dielkom bola publikácia D.Sheetsa s názvom Autorita v modlitbe, ktorú si je možné objednať emailom. Nasledujúcou publikácia je Pôvodný preklad svätých textov Žalmov a Novej Zmluvy s krížovými referenciami. Čo to znamená? Že budeš mať v rukách Sväté knihy pre kazateľov a milovníkov Božieho Slova a Zákona.

V prípade, že sa aj Ty chceš stať požehnaním pre iných a chceš podporiť ALL in One (všetky projekty v jednom), pošli svoje požehnanie na číslo účtu:

SK84 0200 0000 0045 9065 8459 s variabilným symbolom: DAR

Nech je blažený, kto pamätá na bedára a v deň nešťastia nech ho vyslobodí Pán.
Pán nech ho chráni a zachová ho nažive, nech ho urobí šťastným na zemi
a nevydá ho nepriateľom napospas.
Na lôžku bolesti Pán nech mu pomoc poskytne a v chorobe nech sníme z neho všetku slabosť.

Nech Boh hojne žehná všetkých, ktorí sa spolu s nami podieľajú na hlásaní Evanjelia o Vykúpení a Božieho Kráľovstva, aj na záchrane ľudských životov a pomoci núdznym!

Nech Boh žehná a pomáha každému, kto pomáha na Jeho diele nám!