Buď Požehnaním

„…Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a preslávim tvoje meno a ty budeš požehnaním. Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!“ (Gn 12,1-3)

Požehnanie pochádza z faktu, že si požehnaním

Poslušnosť Bohu znamená hojnosť požehnania (Mal 3,10-12). Tento princíp je potvrdený aj v Novej zmluve, ktorá učí, že práve konkrétna pomoc blížnemu v núdzi, je dôkazom prítomnosti Božej lásky v nás (1Jn 3:17; Prís 19:17). Sme deťmi Kráľa kráľov a Pána pánov. Jeho vzácny poklad!“ Preto buďme požehnaním pre blížnych, aby sme zjavovali nášho Otca, ktorý je Darcom toho najlepšieho. Lepšie je dávať ako prijímať (Sk 20:35).

Ak chceš byť spolu s nami Pánovým požehnaním až do končín zeme, pripoj sa k nám skrze nasledujúce projeky:

POMOCNÁ RUKA

Súc sami rodičmi, nemôžeme sa a nechceme sa na utrpenie detí, zanedbaných pre utrápených rodičov iba pozerať. Ale ani na nárast samovrážd a žiadostí o eutanáziu už 12-ročných detí (Belgicko) a mladistvých! Tu chýba len málo. Možno práve pravda o tom, kým sme, hoci formou príbehu, plného lásky a nádeje nášho Boha a jednoduchý rozhovor na úplne inú tému, aby si človek – ona ubitá duša v tele, “odddýchla“. Preto v sekcii PRE DETI pripravujeme sériu biblických príbehov, ktoré majú za cieľ: 
 
1. Pomôcť deťom otvoriť sa pre rozhovor o nadprirodzenom svete – svete viery (Biblia ho poskytuje a vysvetľuje ako žiadna iná a ako to veda nevie)
  • Cieľom je priviesť dieťa k pochopeniu Božej lásky a dať mu pravú nádej, a tým znížiť ustavične stúpajúci počet samovrážd u detí, ktoré vďaka poškodeným vzťahom v rodinách a pod vplyvom TV príbehov, strácajú vedomie reality a zbytočne a pričasto tragicky hynú.
2. Ponúknuť deťom v škole aj rodinách témy na rozhovor o úplne nových, ale pravdivých, skutočných veciach, a tým ich duševne odpútať a uvolniť od každodennej rutiny a psychickej záťaže epidémie a iných ťažkostí.
  • Všetkým deťom poslytujeme možnosť byť „apoštolmi viery“ a zároveň sa, rozhovorom na úpne novú tému, zbaviť prebytočného tlaku a stresu.
3. Pomôcť učiteľom (a nielen náboženstva) na školách vytvoriť prirodzenú platformu pre obnovu poškodenej autority, vytvorenie vzájomných vzťahov s učiteľom aj spolužiakmi na základe príbehu, o ktorom sa debatuje.
  • Toto sme vyskúšali už na viacerých školách v Európe a s veľkým úspechom, aj veľmi pozitívnymi ohlasmi učiteľov rozličných druhov škol. 
Učitelia, ktorí nám v projekte doteraz pomohli svedčia, že to bol úžasný moment relaxu a naozaj to zmenilo vzťahy učiteľ-žiak a aj medzi žiakmi navzájom. Mnohí tu svedčia aj o tom, že sa deti začali o predmet viac zaujímať, čo zvýšilo aj úspešnosť ich štúdia a otvorilo deti aj pre záujem o život ako taký. 
Tento projekt je na Slovensku úplne prvýkrát a jeho cieľom je priviesť pokoj do duše človeka, aj do rodín, tried a spoločnosti ako takej.

Si učiteľom, zodpovedným za deti v detskom domove, občianskom združení, či nadácii zameranej na pomoc deťom a mládeži, alebo sa chceš sa projektu zúčastniť pre pomoc vlastnej rodine? Kto má záujem zúčastniť sa projektu, môže náš kontaktovať aj priamo. Nežiadame žiadne osobné, ani súkromné údaje: celá vec je plne anonymná, s ohľadom na právo na súkromie každého účastníka.  

Každý príbeh, ako aj každý kurz HZP, je biblický a plne v súlade s pápežským dokumentom Dei Verbum (r.1965) ohľadne autority Božieho Slova pre výuku viery, aj v súlade s výzvou pápeža Františka ohľadom čítania Svätého Písma.
 
Boh každého z nás niečím obdaril a tak má každý z nás čo inému ponúknuť. My ponúkame, čo máme a čo už pomohlo iným.
 
Ďakujeme veľmi pekne za pomoc zdieľaním príbehu Anjeli, Boží služobníci pre deti.

FOND PROTI HOLOKAUSTU

Záchrana života je pre nás absolútnou prioritou. O to skôr, že pred nami je ďalší židovský holokaust, prorokovaný Ježišom Kristom práve pre posledné časy, v ktorých ty a ja žijeme. Nikdy viac! Toto sú slová, ktoré nám prichádzajú na myseľ, keď myslíme na šesť miliónov Židov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov nacistického Nemecka, či iných častí Európy. V časoch prvého holokaustu sme pomôcť nemohli, lebo sme tu mnohí ešte neboli. Ale dnes je na nás, aby sme dokázali svoju vieru a lásku k tým, skrze ktorých k nám prišla Spása, aj celkom konkrétne. Vždy, keď dôjde na tému holokaustu, počujeme slová – nikdy viac. Ježiš povedal, že holokaust začne na Západnom brehu, území, ktoré sa dnes nazýva „okupované územie“. V proroctve toto územie Ježiš nazval jeho biblickým názvom: Judea-Samária.

Finančným požehnaním s označením FPH pomáhaš pri výrobe publikácii s cieľom varovania a prípravy našich blížnych pred prorokovaným holokaustom a okrem toho zasielaš spoločne s nami prostriedky pre podporu židovských rodín, ktoré budú musieť z územia Judey v blízkej budúcnosti utekať, aby si zachránili holé životy. Aby tieto rodiny neostali úplne bez prostriedkov, HZP úzko spolupracuje s Jerusalem Prophecy College priamo v Izraeli, ktoré bude prijatie a pomoc týmto židovským rodinám v čase najväčšej krízy koordinovať a rozdeľovať.

CROWDFUNDING

Odoslaním požehnania s oznažením CRW, smeruje Vaša podpora priamo vdovám a sirotám, zadĺženým neľudskými poplatkami po strate živiteľov rodín. HZP týmto spôsobom umožňuje všetkým ľuďom dobrej vôle preukázať skutočnú lásku k blížnemu a pravú nábožnosť, ako ju učí aj apoštol Jakub. O to skôr, že napriek žiadostiam o pomoc, vyslaným všetkým tzv.cirkvám na Slovensku a to od najväčšej až po najmenšiu, okrem skutočných jednotlivcov so srdcom na pravom mieste, ani jedna jediná prepytujem cirkev, neprejavila v tejto veci ani najmenší súcit s blížnymi a nepomohla im.

left

HLAS Z PÚŠTE

Odoslaním požehnania s oznažením HZP, Vaša podpora smeruje priamo pre fungovanie každodenných operácií a rozvoj vízie našej biblickej, prorockej školy. HZP je snahou umožniť veriacim na Slovensku, ale aj vo svete poznať nielen pravdu Písma o spáse a prichádzajúcom Božom kráľovstve, ale porozumieť aj súvislostiam medzi súčasnými udalosťami a biblickými proroctvami, ktoré sa splnia práve v našich časoch. Svojou pomocou sa podieľaš na Pánovom diele a príkaze hlásať evanjelium o Božom kráľovstve až do končín sveta. Hlásanie Božieho Slova a Evanjelia je zdarma, ale prostriedky na jeho distribúciu nie sú.

PROJEKT INTERCESSOR

Medzi ďalšie aktivity v súvislosti so zverenou služou ohlasovania, patrí aj vydavateľská činnosť HZP. Skrze vydavateľstvo Intercessor prekladáme a vydávame preklady hodnotných diel s kvalitným, duchovným obsahom, ale nielen to. V súvislosti s proroctvami posledných čias, pripravujeme aj knižné vydania kurzov a materiály pre pomoc všetkým, úprimne hľadajúcim Krista, práve pre čas noci, o ktorom prorokoval náš Pán (Jn 9,4). Podporou tohto projektu s označením ITCSR sa teda podieľaš na šírení Pánovho Slova a učenia vskutku hmatateľným spôsobom.

Posledným takýmto dielkom bola publikácia D.Sheetsa s názvom Autorita v modlitbe, ktorú si je možné objednať emailom.

V prípade, že sa aj Ty chceš stať požehnaním pre iných a to konkrétnou investíciou slobodne zvoleného projektu, pošli svoje požehnanie na účet:

IBAN: BE27 0004 1337 2873
BIC: BPOTBEB1

Do správy pre prijímateľa napíš hrubo označený kód, ktorý nájdeš v popise konkrétneho projektu.

Nech je blažený, kto pamätá na bedára a v deň nešťastia nech ho vyslobodí Pán.
Pán nech ho chráni a zachová ho nažive, nech ho urobí šťastným na zemi
a nevydá ho nepriateľom napospas.
Na lôžku bolesti Pán nech mu pomoc poskytne a v chorobe nech sníme z neho všetku slabosť.

Nech Boh hojne žehná všetkých, ktorí sa spolu s nami podieľajú na hlásaní Evanjelia o Vykúpení a Božieho kráľovstva, aj na záchrane ľudských životov a pomoci núdznym!

ĎAKUJEME!