Často kladené otázky2019-11-22T23:18:31+01:00

Často kladené otázky

Ako HZP vznikla?2019-12-20T14:04:38+01:00

Povolanie kresťanov sme prijali už pred mnohými rokmi, ale až po prijatí spásy a absolvovaní štúdia; najprv Jerusalem Prophecy College v Izraeli a neskôr aj EndTime University v Texase, sme boli požehnaní a poverení poslaním kázať Evanjelium o Vykúpení a Božom kráľovstve a zverená služba vyučovania Božieho Slova. Krátko po prijatí poslania a zverenia služby kázania a vyučovania, nám Pán tento dar potvrdil aj ponukou spolupráce s Jerusalem Prophecy College ako jej partnermi pri vyučovaní biblických proroctiev posledných čias a príprave Božieho ľudu zmluvy na spásu a druhý príchod Ježiša Krista. Vyučovanie najprv prebiehalo cez inú stránku, ale dnes vzdávame slávu a nesmiernu vďaku Pánovi Jeho dôveru a zverenú službu a aj za túto online platformu, čoby nástroj ohlasovania a vyučovania Jeho Slova večného Života.

HZP je projekt financovaný výlučne jednotlivcami. Nie sme súčasťou žiadneho štátneho systému, ani v spojení so žiadnymi ani náboženskými inštitúciami. Existuje tu len skupina skutočne zainteresovaných jednotlivcov, ktorí sa spojili. A určite sa budeme všetkými prostriedkami snažiť udržať si túto nezávislosť.

Čo je cieľom HZP?2020-01-07T11:24:46+01:00
  1. Kázanie Evanjelia o Vykúpení a Božom kráľovstve.
  2. Vyučovanie Božieho Slova.
  3. Príprava veriacich z pohanov na spásu.
  4. Príprava robotníkov do Pánovej Žatvy.
  5. Hlásanie proroctiev posledných čias všetkým.
  6. Záchrana všetkých Izraelitov, pred Ježišom prorokovaným, druhým holokaustom.
  7. Splnenie Božej vôle v našich životoch (Mt 6,10; Kol 1,23-29).

Pretože posledné časy sú práve teraz!

Aké náboženstvo vyučuje HZP?2020-04-28T14:33:06+01:00

Žiadne. Naše kurzy učia ľudí odstraňovať prekážky, ktoré dôveru v Boha ničia, či poškodzujú. Učia veriacich vzťahu viery/dôvery Bohu a poskytujú dôkazy hodnovernosti Boha, ako aj spôsob, ako dôverný vzťah s Kristom budovať, či obnoviť. Bohužiaľ, väčšina ľudí nerozlišuje a preto si pletie vieru (rozumej dôveru Bohu) s náboženstvom:

  • Viera je vzťah s Bohom, preto slovo viera znamená aj „dôvera“. Jeden je Boh, jedna viera, jeden krst, Jeden je Spasiteľ a Pán všetkých a má jedno meno – Ježiš, však?
  • Náboženstvo, naopak, sú len ľudské náuky o Bohu, nasledujúce ľudský záujem o vytvorenie systému vlády, skrze náuky (zákony) systému. Preto je dnes vo svete toľko náboženstiev. Ježiš Kristus však vždy hovoril iba o dôvere Bohu a tých, ktorí zo vzťahu s Bohom spravili náboženstvo, karhal a usvedčoval z hriechu nevery.

A to je aj dôvodom, prečo sa ani veriaci Židia, v celej svojej histórii až po dnes, nikdy o svoje náboženstvo nebáli. Lebo ani oni žiadne nemajú – vždy mali a majú len živý a osobný vzťah so svojím Bohom (viď Abrahám, Izák, Jakub, Mojžiš, Eliáš atď.)

Prečo znejú verše Písma v lekciách inak, ako sú v knižných vydaniach?2019-12-20T14:05:09+01:00

Lebo kurzy HZP obsahujú preklady súradníc Písma z pôvodných kníh. Pre prijatie viery je treba Božie Slovo hlásať, vyučovať aj prijímať tak, ako bolo povedané a poslané Bohom. Katolícke preklady Písma sú, naopak, editované na príkaz a so schválením biskupov tak, aby vyhovovali liturgii a učeniu RKC, čoho dôkazom sú aj predslovy katolíckych úprav Biblií. Viac o tom hovoríme v jednej z lekcií kurzu Viera.

Prečo nie sú jednotlivé lekcie prístupné na čítanie?2019-12-20T14:05:18+01:00

Z veľmi jednoduchého dôvodu. Lebo Ježiš nepovedal: „Choďte do celého sveta a dávajte ľuďom čosi čítať…“ ale prikázal:

„Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium o Vykúpení všetkému stvoreniu.“  

Preto, poslušní Bohu, plníme Pánov príkaz podľa Jeho vôle a zámeru.

Môžem začať štúdium prihlásením sa do ľubovoľného kurzu?2019-12-20T14:05:27+01:00

V sekcii Duchovný rast toto možnosťou bude a už onedlho. V sekcii Kurzy je toto nemožné, pretože kurzy prvej série (Viera – Zjavenie 2) na seba navzájom naväzujú – budujú študenta vo viere aj poznaní Písma a postupne ho pripravujú na pochopenie zložitých, prorockých pasáží knihy Zjavenie, ktoré sú ozaj nabité symbolmi. Preto je nevyhnutné absolvovať kurzy v určenom poradí. Kurzy ďalšej série, ako aj kurzy v sekcii Duchovný rast, ktoré sú momentálne v príprave, však bude možné absolvovať aj nezávisle na prvej sérii.

Je pre štúdium potrebná špeciálna pc znalosť, alebo biblické vzdelanie?2019-12-20T14:05:35+01:00

Pre štúdium kurzov HZP sa vyžaduje len základná počítačová zručnosť. Od študenta sa totiž očakáva samostatné prihlásenie sa do systému, vyplnenie kvízu (označením správnych odpovedí) a jeho odoslanie. Inak povedané: kto vie PC používať na hry a odosielanie emailov, nebude mať žiaden problém ani s online štúdiom. Čo sa týka biblických znalostí, ani tu sa nevyžaduje žiadne predošlé štúdium Písma, ani diplomy z iných náb.škôl. Kurzy sú pripravené a vyučované tak, že im hravo porozumie každý. Biblická škola je určená všetkým úprimným záujemcom o poznanie Pravdy a prijatie Spásy.

Kde je možné získať vyučovacie materiály HZP?2020-02-16T13:57:54+01:00

Momentálne nie sú vyučovacie materiály HZP prístupné vôbec. Poznámky na stiahnutie a online kvízy sú určené len registrovaným študentom online školy. Ale je možné, že v budúcnosti pribudnú aj knižné vydania lekcií, či kurzov. Čas ukáže.

HZP študentom v žiadnom prípade poznámky, ani iné výukové materiály, emailom ani inou formou nezasiela. Ďakujeme za porozumenie.

Členom akého spoločenstva HZP je?2019-12-20T14:05:55+01:00

HZP ako také nie je členom žiadneho združenia, ani súčasťou žiadnej organizácie a je nezávislé od akejkoľvek denominácie. Sme údmi Kristovho tela – Cirkvi.

Je možná spolupráca s HZP? Kde sa HZP nachádza?2019-12-20T14:06:05+01:00

Spolupráca je  zo strany HZP možná napriek tomu, že nie sme fyzickou školou. V prípade záujmu o vyučovanie sme ochotní pomôcť prednáškami, seminármi, či vyučovaním proroctiev aj mimo územia Belgicka, odkiaľ HZP pôsobí.
Spolupráca zo strany veriacich, či sympatizantov HZP je určite vítaná a to formou podpory niektorého z našich projektov – viď záložku Buď požehnaním.

Prečo sa za kurzy platí?2020-04-28T14:32:53+01:00

Hlásanie Božieho Slova je vždy zdarma. Ale príprava vyučovacích hodín, materiálov kurzu, poznámok, prekladov, licencie softwearov a systémov pre spracovanie nahrávok ako aj chod stránky a všetko s tým spojené, zdarma v žiadnom prípade nie je. Poplatok je minimálny, aby mal prístup k učeniu naozaj každý. Okrem toho, ako učil aj náš Pán: „Ale teraz, kto má opasok na peniaze, nech ho vezme; aj kapsu; a ten, kto ho nemá, nech predá svoj plásť a nech si kúpi meč.“ (Lk 22,36)