Často kladené otázky2020-09-24T08:37:35+01:00

Často kladené otázky

Čo je cieľom HZP?2020-09-24T07:53:42+01:00
  1. Kázanie Evanjelia o Vykúpení a Božom kráľovstve.
  2. Vyučovanie Božieho Slova.
  3. Príprava veriacich z pohanov na spásu.
  4. Príprava robotníkov do Pánovej Žatvy.
  5. Hlásanie proroctiev posledných čias všetkým.
  6. Záchrana všetkých Izraelitov, pred Ježišom prorokovaným, druhým holokaustom.
  7. Splnenie Božej vôle v našich životoch (Mt 6,10; Kol 1,23-29).

Pretože posledné časy sú práve teraz!

Prečo sa za kurzy platí?2020-04-28T14:32:53+01:00

Hlásanie Božieho Slova je vždy zdarma. Ale príprava vyučovacích hodín, materiálov kurzu, poznámok, prekladov, licencie softwearov a systémov pre spracovanie nahrávok ako aj chod stránky a všetko s tým spojené, zdarma v žiadnom prípade nie je. Poplatok je minimálny, aby mal prístup k učeniu naozaj každý. Okrem toho, ako učil aj náš Pán: „Ale teraz, kto má opasok na peniaze, nech ho vezme; aj kapsu; a ten, kto ho nemá, nech predá svoj plásť a nech si kúpi meč.“ (Lk 22,36)

 

 

Ako HZP vznikla?2020-09-24T07:53:55+01:00

Povolanie kresťanov sme prijali už pred mnohými rokmi, ale až po prijatí spásy a absolvovaní štúdia; najprv Jerusalem Prophecy College v Izraeli a neskôr aj EndTime University v Texase, sme boli požehnaní a poverení poslaním kázať Evanjelium o Vykúpení a Božom kráľovstve a zverená služba vyučovania Božieho Slova. Krátko po prijatí poslania a zverenia služby kázania a vyučovania, nám Pán tento dar potvrdil aj ponukou spolupráce s Jerusalem Prophecy College ako jej partnermi pri vyučovaní biblických proroctiev posledných čias a príprave Božieho ľudu zmluvy na spásu a druhý príchod Ježiša Krista. Vyučovanie najprv prebiehalo cez inú stránku, ale dnes vzdávame slávu a nesmiernu vďaku Pánovi Jeho dôveru a zverenú službu a aj za túto online platformu, čoby nástroj ohlasovania a vyučovania Jeho Slova večného Života.

HZP je projekt financovaný výlučne jednotlivcami. Nie sme súčasťou žiadneho štátneho systému, ani v spojení so žiadnymi ani náboženskými inštitúciami. Existuje tu len skupina skutočne zainteresovaných jednotlivcov, ktorí sa spojili. A určite sa budeme všetkými prostriedkami snažiť udržať si túto nezávislosť.

Je možná spolupráca s HZP? Kde sa HZP nachádza?2019-12-20T14:06:05+01:00

Spolupráca je  zo strany HZP možná napriek tomu, že nie sme fyzickou školou. V prípade záujmu o vyučovanie sme ochotní pomôcť prednáškami, seminármi, či vyučovaním proroctiev aj mimo územia Belgicka, odkiaľ HZP pôsobí.
Spolupráca zo strany veriacich, či sympatizantov HZP je určite vítaná a to formou podpory niektorého z našich projektov – viď záložku Buď požehnaním.

Členom akého spoločenstva HZP je?2019-12-20T14:05:55+01:00

HZP ako také nie je členom žiadneho združenia, ani súčasťou žiadnej organizácie a je nezávislé od akejkoľvek denominácie. Sme údmi Kristovho tela – Cirkvi.

Prečo rubrika Pre Deti?2020-09-24T08:39:11+01:00

Sekcia Pre Deti obsahuje pravdy Písma, spracované do kratších príbehov, prijateľných a jednoducho pochopiteľných pre deti od 4-100 rokov. Ich cieľom je potešiť dušu a pomôcť deťom prijať vieru v Krista a pravdy Božieho Slova.

Táto malá oáza pokoja však pomáha všetkým deťom bez rozdielu psychicky oddýchnuť – vypnúť zo stresu učenia a rutiny každodenných povinností, či stresových situácií.

Dieťa aj dospelý si ich takto oddýchne od stresu prežitých udalostí dňa, odpúta myseľ od nepríjemných zážitkov a zrelaxované bude schopné, aj posilnené pre ďalšiu prípravu, či povinnosti. Navyše aj získa odpovede na otázky, ktoré ho môžu zaujímať. Týmto spôsobom poskytujú všetkým možnosť vytvárania a upevňovania vzťahov na základe rozhovorov o ich obsahu.

Príbehy sú pre svoju pokojnú povahu aj obsah veľmi vhodné aj na počúvanie pred spaním, alebo počas dlhšieho čakania u lekára, či počas dlhšieho cestovania. Ale sú aj skvelou pomôckou/doplnkom a oživením tak pri výuke náboženstva, ako aj pri zastupovaní iných predmetov.

Tento malý QUALITY-ME-TIME je pomôckou uprostred hektického sveta tak pre deti, ako aj pre dospelých.

Pozitívne ohlasy na ne u detí aj dospelých, sú určite tým najlepším odporúčaním.

Kde je možné získať vyučovacie materiály HZP?2020-02-16T13:57:54+01:00

Momentálne nie sú vyučovacie materiály HZP prístupné vôbec. Poznámky na stiahnutie a online kvízy sú určené len registrovaným študentom online školy. Ale je možné, že v budúcnosti pribudnú aj knižné vydania lekcií, či kurzov. Čas ukáže.

HZP študentom v žiadnom prípade poznámky, ani iné výukové materiály, emailom ani inou formou nezasiela. Ďakujeme za porozumenie.

Čo sú Perličky?2020-09-24T08:27:13+01:00

Perličky sú praktické minilekcie Pravdy, aj konkrétnou „prvou pomocou“ v špecifickej situácii. Ich cieľom je pomôcť veriacim v Krista porozumieť reakciám ľudí okolo nás, ale aj iným javom, ktoré na ceste živej viery v Krista zažijeme a prežívame všetci a pomôcť im s ich praktickým riešením. Inak povedané:

Ako mušľa pohltí zrniečko piesku, skryje ho do seba a obalí ho tak pevne, že sa zneho stane vzácna perla, tak je cieľom perličiek priblížiť ti praktické poznanie Božieho Slova, ktoré má moc obaliť každého veriaceho tak mocne, že sa stane PERLOU 🙂

Perličky nie sú viazané na žiaden z kurzov HZP, ale sú navzáom prepojené a budujú veriaceho do dospelosti v Kristovi. V každom prípade sú skutočným obohatením pre každého Kresťana tak na jeho ceste do Božieho kráľovstva, ako aj v jeho službe podľa Božej vôle. V profile ti ostávajú tak dlho, kým trvá tvoje prihlásenie v štúdiu HZP.

Je pre štúdium potrebná špeciálna pc znalosť, alebo biblické vzdelanie?2019-12-20T14:05:35+01:00

Pre štúdium kurzov HZP sa vyžaduje len základná počítačová zručnosť. Od študenta sa totiž očakáva samostatné prihlásenie sa do systému, vyplnenie kvízu (označením správnych odpovedí) a jeho odoslanie. Inak povedané: kto vie PC používať na hry a odosielanie emailov, nebude mať žiaden problém ani s online štúdiom. Čo sa týka biblických znalostí, ani tu sa nevyžaduje žiadne predošlé štúdium Písma, ani diplomy z iných náb.škôl. Kurzy sú pripravené a vyučované tak, že im hravo porozumie každý. Biblická škola je určená všetkým úprimným záujemcom o poznanie Pravdy a prijatie Spásy.

Môžem začať štúdium prihlásením sa do ľubovoľného kurzu?2019-12-20T14:05:27+01:00

V sekcii Duchovný rast toto možnosťou bude a už onedlho. V sekcii Kurzy je toto nemožné, pretože kurzy prvej série (Viera – Zjavenie 2) na seba navzájom naväzujú – budujú študenta vo viere aj poznaní Písma a postupne ho pripravujú na pochopenie zložitých, prorockých pasáží knihy Zjavenie, ktoré sú ozaj nabité symbolmi. Preto je nevyhnutné absolvovať kurzy v určenom poradí. Kurzy ďalšej série, ako aj kurzy v sekcii Duchovný rast, ktoré sú momentálne v príprave, však bude možné absolvovať aj nezávisle na prvej sérii.

Prečo nie sú jednotlivé lekcie prístupné na čítanie?2019-12-20T14:05:18+01:00

Z veľmi jednoduchého dôvodu. Lebo Ježiš nepovedal: „Choďte do celého sveta a dávajte ľuďom čosi čítať…“ ale prikázal:

„Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium o Vykúpení všetkému stvoreniu.“  

Preto, poslušní Bohu, plníme Pánov príkaz podľa Jeho vôle a zámeru.

Prečo znejú verše Písma v lekciách inak, ako sú v knižných vydaniach?2019-12-20T14:05:09+01:00

Lebo kurzy HZP obsahujú preklady súradníc Písma z pôvodných kníh. Pre prijatie viery je treba Božie Slovo hlásať, vyučovať aj prijímať tak, ako bolo povedané a poslané Bohom. Katolícke preklady Písma sú, naopak, editované na príkaz a so schválením biskupov tak, aby vyhovovali liturgii a učeniu RKC, čoho dôkazom sú aj predslovy katolíckych úprav Biblií. Viac o tom hovoríme v jednej z lekcií kurzu Viera.

Aké náboženstvo vyučuje HZP?2020-04-28T14:33:06+01:00

Žiadne. Naše kurzy učia ľudí odstraňovať prekážky, ktoré dôveru v Boha ničia, či poškodzujú. Učia veriacich vzťahu viery/dôvery Bohu a poskytujú dôkazy hodnovernosti Boha, ako aj spôsob, ako dôverný vzťah s Kristom budovať, či obnoviť. Bohužiaľ, väčšina ľudí nerozlišuje a preto si pletie vieru (rozumej dôveru Bohu) s náboženstvom:

  • Viera je vzťah s Bohom, preto slovo viera znamená aj „dôvera“. Jeden je Boh, jedna viera, jeden krst, Jeden je Spasiteľ a Pán všetkých a má jedno meno – Ježiš, však?
  • Náboženstvo, naopak, sú len ľudské náuky o Bohu, nasledujúce ľudský záujem o vytvorenie systému vlády, skrze náuky (zákony) systému. Preto je dnes vo svete toľko náboženstiev. Ježiš Kristus však vždy hovoril iba o dôvere Bohu a tých, ktorí zo vzťahu s Bohom spravili náboženstvo, karhal a usvedčoval z hriechu nevery.

A to je aj dôvodom, prečo sa ani veriaci Židia, v celej svojej histórii až po dnes, nikdy o svoje náboženstvo nebáli. Lebo ani oni žiadne nemajú – vždy mali a majú len živý a osobný vzťah so svojím Bohom (viď Abrahám, Izák, Jakub, Mojžiš, Eliáš atď.)

Go to Top