Často kladené otázky2020-09-24T08:37:35+01:00

Často kladené otázky

Čo je cieľom HZP?2020-09-24T07:53:42+01:00
 1. Kázanie Evanjelia o Vykúpení a Božom kráľovstve.
 2. Vyučovanie Božieho Slova.
 3. Príprava veriacich z pohanov na spásu.
 4. Príprava robotníkov do Pánovej Žatvy.
 5. Hlásanie proroctiev posledných čias všetkým.
 6. Záchrana všetkých Izraelitov, pred Ježišom prorokovaným, druhým holokaustom.
 7. Splnenie Božej vôle v našich životoch (Mt 6,10; Kol 1,23-29).

Pretože posledné časy sú práve teraz!

Ako sa dostanem k prednáškam2021-02-27T10:30:21+01:00

Po prihlásení sa na HZP klikni na Profil a otvorí sa ti stránka, v ktorej máš zobrazené a zoradené všetky kurzy a perličky, na ktoré si sa prihlásil. Viď foto nižšie:

Modrým písmom sú označené linky, vedúce k lekciám, či kurzom. Kliknutím na príslušný link sa dostávaš na stránku Perličky, či kurzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo sa za kurzy platí?2020-04-28T14:32:53+01:00

Hlásanie Božieho Slova je vždy zdarma. Ale príprava vyučovacích hodín, materiálov kurzu, poznámok, prekladov, licencie softwearov a systémov pre spracovanie nahrávok ako aj chod stránky a všetko s tým spojené, zdarma v žiadnom prípade nie je. Poplatok je minimálny, aby mal prístup k učeniu naozaj každý. Okrem toho, ako učil aj náš Pán: “Ale teraz, kto má opasok na peniaze, nech ho vezme; aj kapsu; a ten, kto ho nemá, nech predá svoj plásť a nech si kúpi meč.” (Lk 22,36)

 

 

Môžem študovať viaceré kurzy súčasne?2021-02-27T10:30:57+01:00

Z jednoduchého dôvodu toto možné nie je: Ak už Ježiš svojich apoštolov vyučoval všetko postupne, a Boží človek je stvorený na Boží obraz a podobu, je nemožné zavádzať do Božieho učenia iný, ako Boží postup, ani meniť Boží poriadok. A preto:

 • zakúpenie
 • ani štúdium viacerých kurzov odrazu,
 • ani pred ukončením predošlého,

nie je možné a nebude podporované.

Študovať dva kurzy od razu by bolo z dôvodu množstva symboliky iba mätúce a pôsobilo by študentovi ťažkosti skutočne prijať aj správne chápať náuku Písma. Zvlášť ak tento Ducha Svätého ešte neprijal.

Okrem toho, každý kurz má svoj presne určený čas štúdia a ten končí odoslaním záverečného kvízu. Prakticky to znamená, že zakúpiť si kurzy dva a čakať na dokončenie prvého, aby som mohol študovať druhý, by znamenalo okrádať sa o čas, potrebný pre správne prijatie náuky ďalšieho. Každá podmienka štúdia má svoj dôvod a zmysel a tým je príprava Božieho človeka.

 • Táto úprava sa týka iba kurzov; nie perličiek

ĎAKUJEME za pochopenie a dodržiavanie pravidiel. Ich cieľom je pomoc, nie obmedzenie.

Ako HZP vznikla?2020-09-24T07:53:55+01:00

Povolanie kresťanov sme prijali už pred mnohými rokmi, ale až po prijatí spásy a absolvovaní štúdia; najprv Jerusalem Prophecy College v Izraeli a neskôr aj EndTime University v Texase, sme boli požehnaní a poverení poslaním kázať Evanjelium o Vykúpení a Božom kráľovstve a zverená služba vyučovania Božieho Slova. Krátko po prijatí poslania a zverenia služby kázania a vyučovania, nám Pán tento dar potvrdil aj ponukou spolupráce s Jerusalem Prophecy College ako jej partnermi pri vyučovaní biblických proroctiev posledných čias a príprave Božieho ľudu zmluvy na spásu a druhý príchod Ježiša Krista. Vyučovanie najprv prebiehalo cez inú stránku, ale dnes vzdávame slávu a nesmiernu vďaku Pánovi Jeho dôveru a zverenú službu a aj za túto online platformu, čoby nástroj ohlasovania a vyučovania Jeho Slova večného Života.

HZP je projekt financovaný výlučne jednotlivcami. Nie sme súčasťou žiadneho štátneho systému, ani v spojení so žiadnymi ani náboženskými inštitúciami. Existuje tu len skupina skutočne zainteresovaných jednotlivcov, ktorí sa spojili. A určite sa budeme všetkými prostriedkami snažiť udržať si túto nezávislosť.

Je možná spolupráca s HZP? Kde sa HZP nachádza?2019-12-20T14:06:05+01:00

Spolupráca je  zo strany HZP možná napriek tomu, že nie sme fyzickou školou. V prípade záujmu o vyučovanie sme ochotní pomôcť prednáškami, seminármi, či vyučovaním proroctiev aj mimo územia Belgicka, odkiaľ HZP pôsobí.
Spolupráca zo strany veriacich, či sympatizantov HZP je určite vítaná a to formou podpory niektorého z našich projektov – viď záložku Buď požehnaním.

Členom akého spoločenstva HZP je?2019-12-20T14:05:55+01:00

HZP ako také nie je členom žiadneho združenia, ani súčasťou žiadnej organizácie a je nezávislé od akejkoľvek denominácie. Sme údmi Kristovho tela – Cirkvi.

Kde je možné získať vyučovacie materiály HZP?2020-02-16T13:57:54+01:00

Momentálne nie sú vyučovacie materiály HZP prístupné vôbec. Poznámky na stiahnutie a online kvízy sú určené len registrovaným študentom online školy. Ale je možné, že v budúcnosti pribudnú aj knižné vydania lekcií, či kurzov. Čas ukáže.

HZP študentom v žiadnom prípade poznámky, ani iné výukové materiály, emailom ani inou formou nezasiela. Ďakujeme za porozumenie.

Čo sú Perličky?2021-02-27T10:31:12+01:00

Perličky sú praktické minilekcie Pravdy, aj konkrétnou “prvou pomocou” v špecifickej situácii. Ich cieľom je pomôcť veriacim v Krista porozumieť reakciám ľudí okolo nás, ale aj iným javom, ktoré na ceste živej viery v Krista zažijeme a prežívame všetci a pomôcť im s ich praktickým riešením. Inak povedané:

Ako mušľa pohltí zrniečko piesku, skryje ho do seba a obalí ho tak pevne, že sa zneho stane vzácna perla, tak je cieľom perličiek priblížiť ti praktické poznanie Božieho Slova, ktoré má moc obaliť každého veriaceho tak mocne, že sa stane PERLOU 🙂

Perličky nie sú viazané na žiaden z kurzov HZP, ale sú navzáom prepojené a budujú veriaceho do dospelosti v Kristovi. V každom prípade sú skutočným obohatením pre každého Kresťana tak na jeho ceste do Božieho kráľovstva, ako aj v jeho službe podľa Božej vôle. V profile ti ostávajú tak dlho, kým trvá tvoje prihlásenie v štúdiu HZP.

Je pre štúdium potrebná špeciálna pc znalosť, alebo biblické vzdelanie?2019-12-20T14:05:35+01:00

Pre štúdium kurzov HZP sa vyžaduje len základná počítačová zručnosť. Od študenta sa totiž očakáva samostatné prihlásenie sa do systému, vyplnenie kvízu (označením správnych odpovedí) a jeho odoslanie. Inak povedané: kto vie PC používať na hry a odosielanie emailov, nebude mať žiaden problém ani s online štúdiom. Čo sa týka biblických znalostí, ani tu sa nevyžaduje žiadne predošlé štúdium Písma, ani diplomy z iných náb.škôl. Kurzy sú pripravené a vyučované tak, že im hravo porozumie každý. Biblická škola je určená všetkým úprimným záujemcom o poznanie Pravdy a prijatie Spásy.

Môžem začať štúdium prihlásením sa do ľubovoľného kurzu?2021-01-09T10:53:18+01:00

Všetky kurzy sú prístupné každému, kto má seriózny záujem o štúdium  Božieho Slova v jeho pôvodnej verzii. (Jedná sa o kurzy Spása – Zjavenie 2). Tieto však na seba navzájom naväzujú – budujú študenta vo viere aj poznaní Písma a postupne ho pripravujú na pochopenie zložitých, prorockých pasáží knihy Zjavenie, ktoré sú ozaj nabité symbolmi. Preto je nanajvýš odporúčané, absolvovať kurzy v určenom poradí.

Perličky sú minukurzy, ktoré môže záujemca študovať bez ohľadu na ich postupnosť, či prihlásenie sa do iného kurzu.

Prečo nie sú jednotlivé lekcie prístupné na čítanie?2019-12-20T14:05:18+01:00

Z veľmi jednoduchého dôvodu. Lebo Ježiš nepovedal: “Choďte do celého sveta a dávajte ľuďom čosi čítať…” ale prikázal:

“Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium o Vykúpení všetkému stvoreniu.”  

Preto, poslušní Bohu, plníme Pánov príkaz podľa Jeho vôle a zámeru.

Prečo znejú verše Písma v lekciách inak, ako sú v knižných vydaniach?2019-12-20T14:05:09+01:00

Lebo kurzy HZP obsahujú preklady súradníc Písma z pôvodných kníh. Pre prijatie viery je treba Božie Slovo hlásať, vyučovať aj prijímať tak, ako bolo povedané a poslané Bohom. Katolícke preklady Písma sú, naopak, editované na príkaz a so schválením biskupov tak, aby vyhovovali liturgii a učeniu RKC, čoho dôkazom sú aj predslovy katolíckych úprav Biblií. Viac o tom hovoríme v jednej z lekcií kurzu Viera.

Aké náboženstvo vyučuje HZP?2020-12-03T14:16:54+01:00

Žiadne. Naše kurzy učia AKO ŽIŤ BIBLICKÉ KRESŤANSTVO. To znamená odstraňovať prekážky v živote viery, ktoré dôveru v Boha a osobný vťah s Ním ničia, či poškodzujú. Veriaci sa tak učí vzťahu viery/dôvery Bohu na základe Bohom poskytnutých dôkazov Jeho hodnovernosti. Bohužiaľ, väčšina ľudí nerozlišuje rozdiel medzi náboženstvom a vierou a ten tu je a je veru obrovský.

Go to Top