Všeobecné Podmienky a Pravidlá

WEB, Audio, Prezentácie, Publikácie

Autor webovej stránky Hlas z Púšte (ďalej len HZP) : Philip a Zuzana De Jonghe

Autor textov, a obsahu všetkých online kurzov, prezentácií aj knižných publikácií HZP : Zuzana De Jonghe

Autor Designu a technického prevedenia webu, audio nahrávok, prezentácií a publikácií: Philip De Jonghe

Všetky online, audio, prezentácie aj knižné publikácie HZP sú chránené platným Autorským zákonom SR, č.185/2015.

Ich porušenie, neoprávnené šírenie, kopírovanie akýmkoľvek spôsobom a zneužitie je podľa platných zákonov SR definované ako trestný čin.

V prípade záujmu o použitie, citovanie, alebo odkúpenie akéhokoľvek z našich autorských diel, alebo  ich častí, nás preto radšej kontaktuj.

Všeobecne záväzné pravidlá študenta HZP

 • Registrácia študenta na HZP je možná LEN ADMINISTRÁTOROM a to po odoslaní emailu so žiadosťou o prihlásenie na štúdium skrze link na stránke príslušného kurzu.
 • Pred žiadosťou o registráciu sa najprv dôkladne oboznámte s Pravidlami štúdia ako aj Pravidlami ochrany osobných údajov na HZP.
 • na základe súhlasu s pravidlami a podmienkami HZP vyšlite email so žiadosťou o prihlásenie sa za študenta, kliknutím na link v popise kurzu. V emaily uveďte celé meno, priezvisko, adresu bydliska a emailovú adresu. Až na základe tejto osobnej žiadosti a súhlasu s podmienkami a pravidlami štúdia HZP mu bude vytvorený vlastný profil registrovaného užívateľa/ študenta HZP. O tejto skutočnosti bude žiadateľ informovaný emailom.
 • Po odoslaní žiadosti o prihlásenie sa na štúdium, je potrebné uhradiť poplatok kurzu na účet HZP. Kurz bude pridelený do profilu študenta okamžite po prevode poplatku za kurz na účet HZP.
 • Ža študenta sa považuje len osoba, ktorá sa ešte pred registráciou na HZP dôkladne oboznámila a vedome a dobrovoľne sa, odoslaním žiadosti o štúdium a uhradením školného, zaväzuje dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov, ako aj pravidlá štúdia HZP.
 • Súhlas s Pravidlami používania stránky HZP ako aj Pravidlami štúdia potvrdzuje žiadateľ okrem osobnej žiadosti o štúdium, aj poplatkom za kurz s uvedením kódu FTH v správe pre prijímateľa.
 • Kurz je k účtu registrovaného študenta pridelený okamžite po prijatí poplatku za kurz. Študent je o prístupnosti kurzu informovaný emailom, ale pridelenie kurzu si môže kontrolovať aj sám, vo svojom profile na HZP.
 • Zmena kontaktných údajov pre prihlásenie sa študenta do systému, je v priebehu už začatého kurzu nemožná a preto nebude vykonaná.
 • Odhlásenie a zmazanie profilu v prípade nevyužitia kurzu, vypršania lehoty kurzu, alebo porušenia Pravidel HZP a štúdia, je možné kedykoľvek a bez náhrady študijného poplatku.
 • Pre komunikáciu s lektorom ohľadne kurzu používaj vždy email a v subjekte správy uvádzaj zakaždým kódové označenie kurzu/ lekcie, s ktorou problém/ otázka súvisí.
 • Pred odoslaním svojej otázky emailom, si však najprv prečítaj Často kladené otázky na našej stránke, aby si otázky nepísal zbytočne.
 • Postupnosť kurzov je daná s ohľadom na úroveň informácií a vybudovaného poznania a je nemenná. Začať je možné kurzom Viera, Spása, alebo Pochopenie Konca Čias. Začať ani meniť postupnosť ostatných kurzov v sekcii Kurzy je nemožná.
 • Doplnkové lekcie a kurzy v sekcii Duchovný rast sú prístupné bez ohľadu na registráciu v sekcii Kurzy. Tieto sú zamerané na prehĺbenie poznania Písma a ďalší duchovný rast, alebo náuku o špecifickej pravde/ téme/ aspekte biblickej doktríny, či pasáže.
 • O Perličky je možné požiadať ľubovoľnem podľa výberu témy, bez dodržiavania akejkoľvek postupnosti.
 • Všetky kurzy sú prístupné len pre registrovaných účastníkov HZP.
 • Dĺžka trvania kurzu je určená počtom lekcií v ňom. Na štúdium lekcie má študent maximálne jeden týždeň (7 kalendárnych dní). Kurz začína dňom zadania kurzu do profilu študenta a končí úspešným ukončením posledného kvízu kuzru, t.j. po dosiahnutí minimálneho potrebného skóre (bodov, alebo %).
 • Dátum posledného dňa štúdia/ ukončenia kurzu určuje ukončenie záverečného kvízu s výsledkom minm 50% úspešnosti.
 • Po tomto čase je prístup k nemu uzavretý ako v klasickej škole po maturitnej skúške a všetky informácie o štúdiu daného kurzu budú zo systému automaticky vymazané.
 • Profil študenta sa ukončením kurzu nemaže automaticky, iba v prípade písomnej žiadosti.
 • V prípade žiadosti o pokračovanie v štúdiu na vyššej úrovni – ďalšími kurzami, ostáva účet študenta zachovaný, ale už absolvovaný kurz nebude voľne prístupný (rovnako tak nie je nikomu možné vrátiť sa na ZŠ a opakovať štúdium).
 • Svedectvá v časti BLOG sú voľne prístupné pre všetkých užívateľov HZP bez povinnej registrácie na HZP.
 • Obsahom kurzov v sekcii KURZY sú aj poznámky ku každej lekcii, s možnosťou ich stiahnutia (vo forme PDF) a kvízy (skúšky), ktoré slúžia na upevnenie naučených právd Písma.
 • Dosiahnutá úroveň poznania umožňuje ďalší postup študenta do vyššej úrovne štúdia v sekcii Kurzy.
 • Kvízy absolvuje študent počas štúdia kurzu v sekcii KURZY viackrát: po každej lekcii, potom priebežný kvíz v polovici kurzu a záverečný kvíz. V prípade, že študent nedosiahne požadovanú úroveň poznania, má v každom kvíze – OKREM POSLEDNÉHO – dve možnosti opravy. Ak ani po nich nedosiahne požadované skóre, nebude môcť pokračovať v štúdiu ďalšej úrovne kurzu. Veríme, že cieľom tvojho štúdia je rast v poznaní Krista a preto viac ako tri pokusy nie sú potrebné.
 • Svojvoľné ukončenie kurzu HZP uprostred štúdia a to zakýchkoľvek dôvodov, nebude finančne kompenzované a materiály z neabsolvovaných lekcií nebudú v žiadnom prípade zasielané.
 • HZP  si vyhradzuje právo odňať prístup na stránku HZP účastníkovi v prípade porušenia pravidiel HZP, alebo neoprávneného šírenia/zneužitia obsahu HZP, či porušenia Zákona SR o autorských právach, či ochrany osobných údajov a to bez nároku na finančnú kompenzáciu.
 • DÔLEŽITÉ!
  • KURZY NIE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ AKO DAR TRETEJ OSOBE (t.j.zatiaľ neregistrovanej) .
  • NIKDY nezakupuj kurzy pre tých, ktorí sa za študentov HZP neregistrovali OSOBNE.
  • NIDY NEZDIEĽAJ svoje prihlasovanie údaje s tretími osobami – DISKVALIFIKOVAL BY SI SA ZO ŠTÚDIA.
  • Z dôvodu objemu učiva NIKDY NEPLAŤ DVA KURZY SÚČASNE – výnimkou sú IBA PERLIČKY.
  • Študent môže byť zo štúdia HZP úplne vylúčený aj z iných závažných dôvodov ako sú zneváženie osoby lektora a pod.

  Mnohé odpovede nájdeš aj v našej rubrike Často Kladené Otázky.

  Záujemcovia sa môžu na veci pýtať aj formou online chatu na HZP.
  Ochrana osobných údajov ako aj diskrétnosť kontaktu skrze chat HZP je VŽDY zaručená.

  Team HZP

 • HZP v žiadnom prípade nezasiela študijné materiály, ani ich časti emailom (netýka sa kníh v sekcii Knižnica).
 • Študent sa zaväzuje rešpektovať copyright HZP. Neoprávnené sťahovanie a šírenie akéhokoľvek výukového materiálu HZP, alebo ich častí s tretími osobami je nezákonné.

Pravidlá online štúdia KURZOV

 1. Každý registrovaný študent má po zaplatení školného pridelený login k príslušnému kurzu a jeho obsahu, ktorý je neprenosný na tretie osoby. Vymáhanie prihlasovacích údajov študenta tretími osobami je nemožné a nebude akceptované.
 2. Porušenie pravidiel zdieľaním prihlasovacích údajov sa považuje za hrubé porušenie pravidiel používania HZP, ako aj Ochrany súkromných údajov a bude mať za následok okamžité vylúčenie študenta z ďalšieho štúdia HZP, bez náhrady školného.
 3. Každá lekcia má presne vymedzený čas trvania a tým je 7 dní.
 4. Prednáška je prístupná aktiváciou audio streamingu v príslušnej lekcii kurzu. Túto je možné zastaviť a znova spustiť v ľubovoľnom čase.
 5. Pod prednáškou je link na stiahnutie poznámok, súvisiacich s lekciou v PDF formáte. Poznámky nie sú a nebudú zasielané emailom.
 6. Na záver každej lekcie nasleduje online kvíz na upevnenie získaných vedomostí.
 7. Každý príslušný kvíz v lekcii obsahuje 10 otázok. Po ich vyplnení a odoslaní vidí študent vyjodnotenie kvízu priamo na obrazovke.
 8. Minimálne skóre pre kvíz príslušnej lekcie je 80% a to z dôvdu kvalitnej prípravy študenta na jeho kresťanské povolanie.
 9. Študent má v prípade neúspešnosti dva ďalšie pokusy toto skóre zlepšiť.
 10. Až dosiahnutie príslušného skóre otvára študentovi prístup do ďalšej lekcie.
 11. V prípade neúspešnosti kontaktuj lektora s uvedením kódu kurzu a lekcie v predmete správy.
 12. V polovici kurzu absolvuje každý študent okrem príslušného kvízu lekcie, aj tzv. Priebežný kvíz.
 13. Jeho obsahom je 30 otázok z už prebraného učiva a aj tu sú možné dva opravné pokusy.
 14. Vyžadované skóre pre priebežný kvíz je minimálne 70% a to z dôvodu kvalitnej prípravy.
 15. Na konci kurzu absolvuje študent okrem kvízu príslušnej lekcie aj Záverečný kvíz, ktorého obsahom je 100 otázok z prebraného učiva.
 16. Požadované skóre pre prístup do ďalšieho kurzu je minimálne 50% a aj tu má študent možnosť opravy v ďalších dvoch pokusoch.
 17. V prípade akejkoľvek potreby, či otázky ohľadom štúdia, kontaktuj lektora.

Pravidlá online štúdia PERLIČIEK

 1. Každý registrovaný študent má po zaplatení školného za Perličku pridelený login k príslušnému kurzu a jeho obsahu, ktorý je neprenosný na tretie osoby. Vymáhanie prihlasovacích údajov študenta tretími osobami je nemožné a nebude akceptované.
 2. Porušenie pravidiel zdieľaním prihlasovacích údajov sa považuje za hrubé porušenie pravidiel používania HZP, ako aj Ochrany súkromných údajov a bude mať za následok okamžité vylúčenie študenta z ďalšieho štúdia HZP, bez náhrady školného.
 3. Perličky sú samostatné lekcie, ktoré sú prístupné všetkým prihláseným študentom bez špecifického poradia, či postupnosti.
 4. Prístup k štúdiu perličiek je vymedzený rovnako ako u lekcií kurzov a to na trvanie 7 dní. Po siedmych dňoch sa Perlička pre ďalšie počpvanie uzavrie, ale profil študenta ostáva nezmenený až do opsobnej, písomnej žiadosti študenta o jeho vymazanie z HZP.
 5. Časovo NEOBMEDZENÝ prístup k Perličkám majú len PARTNERI HZP.  
 6. Perličky obsahujú kvíz len výnimočne, a nie sú k nim pridané žiadne poznámky, ani iný materiál.
 7. Po prihlásení sa na štúdium, v prípade akejkoľvek potreby, či otázky ohľadom štúdia, kontaktuj lektora.

HZP si vyhradzuje právo zmeny pravidiel online štúdia Kurzov aj Perličiek.

Cieľom HZP je odkaz Mt 28,19-20 a Lk 10,2; t.j.pripraviť Pánovi robotníkov do Žatvy (Lk 1,76-77).

Prajeme ti veľa úspechov v príprave na spásu, plodný kresťanský život v plnosti moci Ducha Svätého ako aj splnenie Božej vôle v tvojom živote, pri očakávaní druhého príchodu nášho Pána Ježiša Krista.