Je vari Boh podvodník?

10 AUGUSTA 2021
Často dostávam otázky ohľadom zázrakov na tzv.pútnických, mariánskych a iných miestach stretnutí veriacich. Sú však zázraky na týchto vyhľadávaných miestach vôbec Božie? A čo ak nie? Prečo sa dejú a čo je ich zámerom?

Najprv sa na to, čo o klamných zázrakoch falošných prorokov hovorí samotný Boh, pozrime v Jeho vlastnom Zákone. Tu čítame:

Mt 24,24: Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia (zákony, vyhlásenia – dogmy) a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj Vyvolených.

Mt 7,22-23: Mnohí kazatelia mi (Kristovi) v ten Deň povedia: Pane náš, Pane náš, či sme nehovorili ako proroci v tvojom Mene? Nevyháňali sme v tvojom Mene démonov a neurobili sme v tvojom Mene veľa zázrakov? A vtedy im poviem do tváre: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa vy, čo páchate bezbožnosť.

Zjv 13,13-14: A on (Falošný Prorok) robí veľké znamenia, dokonca dáva aj ohňu z neba padnúť na zem pred ľuďmi. A vedie obyvateľov zeme do podvodu znameniami, ktoré jej boli dané konať pred očami Šelmy (Antikrista), nahovárajúc obyvateľov zeme, aby urobili obraz Šelme, čo má ranu od meča a ožila.

Kristus nás priamo napomína, aby sme sa nenechali ohurovať zázrakmi bez toho, aby sme premýšľali o ich pôvode a ovocí. Pretože zázraky falošných prorokov majú za cieľ podvod duše a tvoj a môj zvod do bezbožnosti. Tu neide o to, že sa stal zázrak, zázrak je len prostriedkom Satana pre tvoj odpad od Boha a večnú smrť. Tvrdiť, že len preto, že došlo k zázraku, už je v ňom prítomný Boh, je bláznovstvo a lož o Bohu – zločin proti Božiemu Zákonu. Boh už skrze Mojžiša učil, že vo falošných zázrakoch Boha niet:

Dt 13,1-5Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak a to znamenie či zázrak, ktoré predpovedal, by sa aj vyplnili, na čo by ti povedal: Poďme za inými bohmi – ktorých ty nepoznáš – a slúžme im, nedáš nič na slová takého proroka a snára, lebo Pán, váš Boh, vás skúša, aby vedel, či naozaj milujete Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše. Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a dbajte, aby ste zachovávali Jeho príkazy, Jeho hlas počúvajte, Jemu slúžte a k Nemu sa pripútajte!  A taký prorok alebo snár musí zomrieť, pretože hovoril, aby vás odvrátil od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z Cesty, po ktorej ti Pán, tvoj Boh prikázal kráčať; Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.

Vrátim sa teda k otázke: “Sú teda zázraky na populárnych (t.j.pútnických) miestach veriacich Božie?” Odpoviem otázkou: Ty sám povedz, čomu veríš: čítajúc, čo o nich hovorí Boh, veríš Bohu, ktorý je Pravda, že nie sú a nikdy neboli, alebo neveríš? Je vari Boh podvodník, keď sám tých, čo ich prevádzajú, usvedčuje z podvodu a prorokuje im trest smrti za podvod duší, za ktoré Kristus zaplatil svojou Krvou? Lebo hovorí: “A taký prorok alebo snár musí zomrieť, pretože hovoril, aby vás odvrátil od Pána, vášho Boha, ktorý vás vyviedol z egyptskej krajiny a vykúpil vás z domu otroctva; a aby ťa zviedol z Cesty, po ktorej ti Pán, tvoj Boh prikázal kráčať;”

Boh sám hovorí, že nimi skúšal človeka, čo na ne hľadel, či bude nasledovať a poslúchať BOHA, alebo falošných prorokov. Doslova tak postavil pred zrak ľudí ich vlastný hriech nevery v Neho, aby sa kajali. Lebo hľadia a nevidia. Preto. Bohom je len Pán, Ježiš Kristus a On jediný koná skutočné zázraky, lebo On je Boh Zázrakov. A učí nás, že dôležité je rozlišovať, či zázrak vydáva svedectvo o Pravde, t.j. Kristovi. Takže ak niekto hovorí o zázraku, alebo ho vidíš, na mieste je tu otázka: svedčí zázrak o konečnej realite, o Božej vôli? Ak nie, je falošný a ty odtiaľ utekaj!

V Ježišovom učení v Novom Zákone, aj v Starom Zákone (viď vyššie) je zrejmé – bez ohľadu na vykonaný zázrak – že ak vôbec niekto robí zázraky a čo i len naznačuje, že môžeme, či máme neposlúchať Boha, zázrak prevedený takým človekom nie je v žiadnom prípade manifestáciou Božej pravdy. Bol to síce zázrak, ale falošný (Mt 24:24), taký, ktorý nepotvrdzuje Božiu pravdu. Boh prorokoval, že sa tak bude diať, preto sa tomu nediv, ale poznaj Božie Slovo, aby si takéto zázraky vedel rozlišovať a nebol nimi podvedený.

Musíme byť obzvlášť opatrní a skúmať aj skutky tých, ktorí tvrdia, že veria v dodržiavanie Božích prikázaní a potom sa otočia a povedia, že dodržiavať sabat a sväté dni dané Bohom už nie je potrebné a že „praví kresťania“ môžu sláviť pohanské Vianoce, Veľkú noc, Halloween atď. Ale že „veria“, že majú zachovávať Božie prikázania! Toto je obzvlášť podvodné, pretože mnohí falošní proroci sú skutočne milí ľudia. Ale znútra sú to draví vlci, odporujúci učeniu Ježiša Krista a mnohí s vypáleným znamením na svedomí.

Najnovšie príspevky