Muky Božích

17 NOVEMBRA 2021
Život Božieho Proroka je vo všetkých pasážach Písma ťažký a plný bremien a útlaku. Boh im zjavil súčasnú situáciu národa alebo sveta, ako aj proroctvá budúcich udalostí – a ani jeden z Prorokov Písma nemá tendencie zaoberať sa povznášajúcimi témami. Takéto nájdeme len v ústach falošných.

Väčšinu času sú Boží Proroci nútení premýšľať a varovať ľud pred hriechom, úpadkom spoločnosti, vojnou, zajatím, ničením a smrťou.

No v Ezechielovi Boh zjavuje, že triezvosť a zármutok Jeho Prorokov nad hriechmi ľudu a následným zničením má Jeho priazeň. Zatiaľ čo anjeli pomsty zúria v Jeruzaleme a „úplne zabíjajú starcov a mladých mužov, dievčatá, malé deti a ženy“ (Ez 9:5-6), Boh vedie iných anjelov, oblečených v plátne a s kalamárom pri boku:

Ez 9,4: A Pán mu povedal: Prejdi stredom Mesta, cez Jeruzalem, a urob značku Tau na čelá mužov, ktorí vzdychajú a nariekajú pre všetky ohavnosti, ktoré sa uprostred neho dejú.

Je zrejmé, že ak chceme vzdychať a plakať nad ohavnosťami Izraela, musíme vedieť, čo je hriech a čo Boh považuje za ohavné. Apoštol Ján nám hovorí, že „hriech je prestúpením Zákona“ (1Jn 3:4). V Rim 3:20 nás Pavol poučuje, že „len zo Zákona je poznanie hriechu“. V Rim 7:7 hovorí o tom, že „nepoznal by hriech inak, než skrze Zákon“. Takže aby sme správne rozpoznali hriech, musíme poznať Boží Zákon,

Toto je poznanie, čisté a jednoduché, nie emócie. Bez tohto poznania Božieho Zákona by sme sa stali rozvrátení podlými duchmi tohto sveta, ktorými sú v skutočnosti démoni. Pavol o tom píše v Kol 2:8 aj 1Tim 4 o démonických filozofiách, ktoré sa dnes vznášajú po celom tomto svete a učia napríklad, že potraty, sodomia a obžerstvo, popieranie Božieho Zákona a zapieranie, že Kristus prišiel v tele sú v poriadku, pretože sú to jednoducho osobné prejavy. Liberáli po celom svete vyhlasujú, že sú prijateľnou voľbou! Napriek tomu, keď poznáme Boží Zákon, chápeme, že to nie sú len osobné prejavy a vôbec nie sú prijateľné, lebo sú to v skutočnosti hriechy a ohavnosti.

Žalmista v Ž 119,136 píše: „Rieky vôd mi stekajú z očí, pretože ľudia nedodržiavajú Tvoj Zákon.“ Žalmista plače, pretože uznáva, že ľudia neposlúchajú Boží Zákon a vidí, kam to vedie: do záhuby a smrti. Nie je to len emócia, ale skutočný pocit spojený s pochopením Božieho Zákona.

Boh zjavuje, že Jeho tresty postihnú v prvom rade tých, ktorí nedbajú o Boží Zákon, nevedia, čo je to hriech, a preto nebudú na čele označení Božím znakom. Trest má teda jasný dôvod a sprevádza ho bezchybné rozlišovanie…

Najnovšie príspevky