Nepochopené Prikázanie Spravodlivosti

13 DECEMBRA 2022
Všetci veriaci sú volaní žiť spravodlivo ako to učí Boh vo svojom Slove aj Zákone a ako nám to osobným príkladom vo svojom čase na zemi zjavil Ježiš.

Problém nastáva, ak sa duša nevenuje a nezamýšľa nielen nad Božími prikázaniami spravodlivého života, ale ani nad vlastným konaním voči Bohu a blížnym. A robiť tak je nám prikázané práve z dôvodu, aby sme zistili, či náhodou — hoci možno z nevedomosti a nie úmyselne — sami nehrešíme nespravodlivým konaním.

Ide o Božiu Lásku v nás, Brat, Sestra, ktorú sa Nepriateľ našej spásy v nás snaží uhasiť práve skrze zvod do nespravodlivého správania sa voči Bohu a blížnemu.

Všetci vieme, že Božia Láska v nás je najsilnejšia zbraň vo vesmíre. Apoštol Pavol na to poukazuje, keď hovorí, že jazyky zmĺknu, proroctvá prestanú, ale Láska nikdy nezanikne. Nemôže, lebo Boh je Sebaobetavá Láska. A preto je Jeho Láska v Nás — On v nás, — tou najmocnejšou zbraňou. Len ona totiž zakrýva všetko, všetko verí, má nádej, ba dokonca trpezlivosť na všetko. Sebaobetavá láska nikdy nesklame.” 

A napriek tomu ju mnohí medzi nami v sebe uhášajú práve nespravodlivým konaním. Duchovne zaspali tak tvrdo, že to ani to netušia. Ako? Zvedení pokušením nechať v sebe lásku vyhasnúť, ktoré je veľmi zákerné a subtílne. Ak človek nie je verný prikázaniu strážiť svoju dušu VEĽMI, ani si ho nevšimne. Uvediem príklad:

Všetci vieme o prikázaní vyplatiť robotníkovi mzdu za dohodnutú prácu DO VEČERA. Teda nie na druhý deň, ani o týždeň, ani o mesiac. Fakt, že tento svet podľahol pokušeniu hrešiť tu výmyslom zvaným “splatnosť faktúry”, však na prikázaní Boha nič nemení. Ani čiarku, ani bodku na ňom nemení. Lenže faktom je a zostáva, že najnespravodlivejší sú práve “nie podnikatelia.” Tu je dôkaz:

Predstav si dvoch ľudí: ten prvý čosi vyrobí a ten druhý si to kúpi. Ale možno z pohodlnosti, možno z lenivosti, robotníkovi za jeho mzdu nezaplatí ihneď, i keď tak naozaj môže urobiť. Tovar si vezme, to áno, ale robotníkovi povie, aby mu pozhovel, že mu zaplatí neskôr. Robotník, na druhej strane — ak je to človek spravodlivý — nebude sa so svojim blížnym dohadovať, ale — a teraz už NAVYŠE, — DARUJE svojmu blížnemu aj dôveru a bude trpezlivo znášať škodu, až kým mu spravodlivá odmena za jeho prácu nebude vyplatená. Vidíš? Dôveru iných nikdy nepovažuj za samozrejmosť, lebo ňou nie je. A aj sám si uvedom, koľkokrát ti BOLA DANÁ, a ako si ju spreneveril a ROB POKÁNIE.

Rovnako nespravodlivý je aj každý, kto jedného blížneho zaťažuje nadmieru a vyžaduje priveľa, ale iného pred spravodlivým dávaním chráni a “nechce ho zaťažovať”. Aj taký nech si uvedomí, že hriech začína myšlienkou, nie skutkom.

Mnohí si možno povedia: “Ale veď potom je všetko v poriadku. Dohodli sa.” Ale toto je SEBAKLAM a dôkaz, že človek nerozlišuje pravú ruku od ľavej. Predstav si, že teba bude blížny nútiť čakať na spravodlivú mzdu a ešte mu aj darovať dôveru, zatiaľčo ti je uprené právo žiť z odmeny za prácu a dávať núdznym — toto je ohavné násilie a bezbožnosť. Lebo tu sa nik na ničom nedohodol — dohody sa totiž robia VOPRED, nie PO transakcii. A navyše, čoby veriaci v Krista si musíme uvedomiť, že uzatvárať JEDNOSTRANNÉ tzv.dohody, ktorými seba zvýhodňujeme na úkor iného a ignorujeme a tým zneplatňujeme UŽ DANÉ Božie prikázanie, je hriech, t.j. ZLOČIN proti Bohu.

Skutočnosť, že duša nepamätá na Boha a prikázanie lásky, a že si neuvedomuje, že tu neide o žiadnu pôžičku ani núdzu, ale vedomé, vedome nespravodlivé a násilné správanie sa voči blížnemu, je zjavením zaprenia lásky — Krista v sebe. Veď kto vie robiť dobre a nerobí, má hriech. A ten je odlúčením sa od Krista. Toto nie je malá vec! U Boha neexistuje výnimka ani dovolenie neplniť, ba ignorovať Boha aj Jeho prikázanie spravodlivého života a jeho ochrany. A zvlášť v prípade, ak ide o môjho Brata či Sestru v Kristovi a navyše robotníka v Pánovej vinici, t.j. Božieho služobníka, ktorému som za jeho prácu — Bože uchovaj — dlžný spravodlivú odmenu.

Božie prikázanie totiž jasne zakazuje zadržať mzdu robotníka do ďalšieho rána (nieto mesiaca). My si toto prikázanie musíme dôkladne uvedomiť, lebo jeho porušením sme vinní z hriechu proti prikázaniu “Nezabiješ”. Áno, z vraždy. Lebo čím je krv pre telo, tým je odmena za prácu pre rodinu môjho blížneho a pre jeho službu Bohu. Tu už človek neokradol len blížneho, ale Boha — prostriedky totiž boli určené pre Jeho slávu a na Jeho oslavu. A ty si ju zadržal.

Stačí si len uvedomiť, koľkokrát pohanom za ich prácu platíme okamžite a mnohí aj na čierno, ale Bratovi, či Sestre v Kristovi povieme: “Ty čakaj, kým to bude príhodné mne, aby som ti zaplatil”?! Toto je nielen okrádanie. Kto tak koná, nezadržal len mzdu, ale spôsobil aj násilie na duši a navyše zarmútil Ducha Svätého. A to vôbec nie je malá vec. Lebo ak si uvedomíš, koľko vecí od momentu, čo si jemu mzdu zadržal, inému naopak zaplatíš a hneď, aj sám môžeš vidieť, v akej duchovnej biede si a aký nespravodlivý si naozaj bol.

Lenže s Bohom sa na žiadnej nespravodlivosti — rozumej hriechu — NIKDY dohodnúť nemožno. Boh hriech nenávidí a bude trestať. Piata poľnica je takmer tu. Dbaj preto, aby si pre svoju nespravodlivosť nežal spravodlivú odplatu v podobe trestu. Lebo potom to budeš musieť byť ty, kto bude musieť znášať trest a pochopiť, že Boh sa naozaj vysmievať nedá a prikázaním spravodlivosti ťa pred trestom chránil.

Riešením je naozaj hlboké zamyslenie sa nad sebou samým a svojím správaním sa, koľkokrát som si ja sám neuvedomoval a nerozlišoval, že v mojich “transakciách” s blížnymi naozaj neide o pôžičku, — hoci tomu ja chcem veriť — ale o veľmi závažný hriech. Skúmaj, koľkokrát to nie je pôžička, ale odmena za prácu, ktorú si dlžný. Premýšľaj a rozlišuj. Pamätaj, duša, že fakt, že ty sa pre niečo rozhodneš a blížnemu to — Bože uchovaj — sebecky oznámiš ako hotovú vec, a sám sa tak povýšiš nad Boha a Jeho prikázanie, je seriózny problém. Ak si sa tu našiel, ROB pokánie!

O to väčší, ak je ten, komu si mzdu zadržal, Boží Služobník. Prečo je to tu závažnejšie? Lebo Boží služobník pracuje a namáha sa pre spásu duší, nie svoje pohodlie. A VŠETKÝM, čo má, slúži Bohu. A ak si zadržal mzdu jemu, zabránil si pomoci dušiam, pre službu ktorým tieto prostriedky boli určené. V plnosti to pochopíš až vtedy,  keď aj ty sám začneš slúžiť rovnako, ako sa slúžilo a slúži tebe — pre čo si aj povolaný.

Opakujem, fakt, že sa náš blížny ihneď neohradí, ak sa k nemu takto jeho blížny zachová, je jeho rozumnosťou: Písmo učí, že Boží služobník sa nemá vadiť, ani spôsobovať rozbroje. A preto sa nebude. A ani tvoje sebecké rozhodnutie hrešiť meniť nebude. Každý sme totiž zodpovední za svoje vlastné správanie. Každému je daný rovnaký príkaz strážiť svoju dušu veľmi a príkaz spravodlivého života. Veď Bohu inak ako v spravodlivosti a svätosti pred Jeho tvárou slúžiť nemožno. Boží človek to vie a koná podľa toho.

A ako hovorí Apoštol Ján:

1Jn 2:1-6:  Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme Obhajcu v Otcovi, Ježišovi Kristovi, Spravodlivom. A On je zmiernou obetou za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za všetky hriechy Tohto Sveta. Podľa toho vieme, že Ho poznáme, ak zachovávame Jeho prikázania. Ten, kto tvrdí: Poznám Ho, a nezachováva Jeho prikázania, je luhár a takýto nie je z Pravdy. Ktokoľvek však zachováva Jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. Podľa toho vieme, že sme v Ňom. Kto tvrdí, že má svoj príbytok v Ňom, má aj sám žiť spôsobom, ako žil On.

Nech je v tebe naozaj LEN Kristova Sebaobetavá Láska.

Najnovšie príspevky