Poznáš prikázania?

28 APRÍLA 2022
Talmud rozpráva príbeh o dvoch kráľovských šašoch, o ktorých sa v kráľovstve hovorilo ako múdrom a hlúpom. Jedného dňa, vo filozofickej nálade, ich kráľ poslal na do akcie: “Šimon, šašo môj, choď von a prines späť tú najlepšiu vec na svete. A ty, John, choď von a zaisti mi tú najhoršiu vec na svete.”

O chvíľu boli obaja šašovia späť, každý s balíčkom. Šimon sa hlboko uklonil: “Najlepšia vec na svete, pane!” a rozbalil svoj balíček, aby odhalil jazyk. John sa začal smiať a rýchlo si rozbalil svoj balík. „Najhoršia vec na svete, ó, kráľ,“ a aj on ukázal jazyk.

Reč je nepochybne najväčším darom človeku a zároveň jeho najnebezpečnejšou schopnosťou. Je nemožné ani odhadnúť, aké dobro reč robí, keď muži a ženy pravdivo poučili a inšpirovali iných Božích Slovom. Naproti tomu je nezmerateľné, koľko zla jazyk napáchal, pretože klamstvá zamaskované za pravdu, zničili povesť a dokonca aj národy.

Boh venuje dve z desiatich prikázaní – tretie a deviate – zákazu zloby falošného svedectva. Zdá sa, že tieto sú beztrestne porušované – niekedy dokonca aj tými, ktorí sú si vedomí ich aplikácie – pretože pudy, ktoré motivujú ľudí, aby ich porušili, sú v nich príliš silné. Áno, človeka, ktorý klame vedú a charakterizujú pudy, nie rozum. A v takom prípade sa človek sám stavia na ešte nižšiu úroveň ako zviera, lebo ono klamať nevie.

Boh prikazuje:

Gn 20:16: Nevydáš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu

Ale klamárov a klamstiev je veľa. Veľmi veľa. Každý vie, že niektorí obchodníci klamú o tom, čo dokážu ich produkty. V knihách, časopisoch a filmoch sa objavujú klamári mnohých rôznych úrovní. Médiá, verejnosť, prominentní vládni predstavitelia, ba dokonca aj lekári a personál nemocníc, či tzv.veriaci –  od prezidentov až po radových občanov – v každej vrstve spoločnosti je až priveľa klamárov.

Správanie je „vec“, z ktorej sa vytvára povesť človeka – jeho dobré, či zlé meno. Základom dobrého správania je pravda a jej stálym spoločníkom je integrita. Z týchto dvoch sa tvorí svedok. Boh chce, aby naša povesť pred ľuďmi bola postavená na Jeho pravde. Robíme to úprimne? Ak nie, Boh to zjaví tým, že nám Ducha Svätého nedá. Nemôže, lebo ten luhárom, pokrytcom, zbabelcom ani modlárom daný nie je a nebude. Celá Nová Zmluva o tom svedčí na mnohých miestach.

Prís 12,15: Cesta blázna je správna iba v jeho očiach, ale kto dbá na radu, je múdry.

Ten, kto chápe a rozlišuje pravdu, má silu, krásu charakteru, ktorá vytvára priaznivý dojem, ktorý otvára dvere a úspešne ukončuje veci. Nepožičal by si radšej peniaze človeku, o ktorom vieš, že tvrdo pracuje a spláca svoje dlhy, ako človeku so zlými pracovnými návykmi, ktorý neplní svoje záväzky?

Múdry je ten, kto uznáva pravdu, chápe, že si musí plniť svoje záväzky a podriaďuje sa jej. Tento proces poskytuje dobré svedectvo, či už je tu povinnosť pravdivosti splnená verbálne alebo správaním. Ak to človek neurobí, klame sám seba, že mu to nejako „prejde“ a jeho svedectvo a meno (t.j.povesť) budú demonštrovať jeho neúprimný charakter a – logicky a automaticky – aj neprítomnosť daru Ducha Svätého. Toto bude zjavené každému hneď.

Tento princíp platí v každej oblasti života, na ktorej je postavené meno človeka (jeho povesť), či už v manželstve, výchove detí, zamestnaní, vzťahu s Bohom alebo zdraví. Mnohí utekajú pred pravdou o sebe. A pritom nič nezničí povesť rýchlejšie a trvalejšie, ako keď je niekto známy – má povesť – ako klamár alebo pokrytec.

Preto sa deviate prikázanie vzťahuje nielen na vydávanie falošného svedectva o inom človeku, alebo udalosti jazykom (lož, ohováranie atď.), ale obsahuje aj zákaz vydávať falošné svedectvo o Bohu naším správaním.

Najnovšie príspevky