Prikázanie veriť v Meno Ježiš

26 JÚLA 2020
V prvom Jánovom liste čítame: A toto je to Jeho prikázanie, že máme veriť (mať absolútnu dôveru) v Meno Syna Božieho, Ježiša, Krista a že máme mať seba-obetavú lásku jeden k druhému, ako nám prikázal. (1Jn 3,23)

Obyčajne to ľudia chápu tak, že meno označuje názov osoby. Lenže ak sa meno v Písme používa týmto spôsobom, ako ukazuje verš v Jánovom liste, neznamená to „slovo, ktorým sa osoba volá – nie názov človeka“, ale myslí sa tým „celá povaha alebo charakter osoby“, nakoľko ju poznáme alebo jej rozumieme. Preto v knihe Príslovia Šalamún hovorí: „Dobré meno je hodno túžby viac, než veľké bohatstvo a milosť viac, než striebro a zlato.“ (Prís 22,1; pozri Kaz 7,1).

„Naša pomoc je v Mene Pána“ (viď Ž 124,8). Dávid, ktorý je tu žalmistom, tým nemyslí, že naša pomoc spočíva v tom, že Boh sa volá Pán. Tento titul v ňom vôbec neobsahuje žiadne kúzla ani čary. David tým myslí, že naša pomoc je v Ježišovej láske, v Jeho milosrdenstve, v Jeho moci, v Jeho prisľúbeniach. Je to vo veciach, ktoré nám boli a zdôrazňujem zjavené 1 ako súčasť Božej povahy, Jeho atribútov a Jeho charakteru – a či v ne máme alebo nemáme dôveru.

Takže „veriť v Meno Ježiša Krista“ znamená veriť v povahu a charakter Ježiša Krista. To znamená veriť, že On je Najvyšší, že bol na zemi v tele Božím Synom ako príklad pre nás, a že čoby dokonalý človek, stál vo vzťahu k Otcovi takým spôsobom, aký žiadna iná bytosť vo vesmíre nikdy nemala ani nikdy mať nebude. Ale, že tento vzťah je umožnený a je Bohom žiadúci pre všetkých znovuzrodených Kresťanov. To znamená, že len ten, koho skutočne poslal Boh – len skutočne znovuzrodený Kresťan (Kristov Syn a Boží Vyslanec) nám môže dokonale zjaviť Otca. Veriť v Meno Ježiša Krista znamená, že veríme, že nik iný, iba Ježiš je Spasiteľom, Veľkňazom a naším prichádzajúcim Kráľom, a že len Jeho Synovia a Dcéry sú dnes Prostredníkmi a Príhovorcami ako bol v časoch svojho pozemského pobytu na zemi On sám. To znamená, že veríme, že skrze Neho máme vstup nielen do Božej prítomnosti, ale v skutočnosti spoločenstvo s Ním.

Najnovšie príspevky