Priprav sa stretnúť s Bohom

31 JÚLA 2021
Tešíš sa na stretnutie s Bohom? Mnohí určite áno, iných Jeho druhý príchod zjavne a pochopiteľne desí. Ale Boh sa s nami stretáva od stvorenia sveta, len my si to nechceme priznať a preto sa dodnes klamú všetci navzájom falošnými slovami aj falošnou vedou. Odtiaľ Božie varovanie:

Am 5,7: Vy, ktorí prevraciate právo na palinu a spravodlivosť vrháte na zem, 

Tento verš, podobne ako v predošlej kapitole proroka Amosa, spája právo a spravodlivosť. Ovocím spravodlivosti je právo. Spravodlivosť je spravodlivé zaobchádzanie a to nielen na súdoch, ale v každom aspekte života a v prvom rade voči Bohu. To zasahuje do koreňa veľkej časti Božieho súdu nad Izraelom (Iz 59:13–15).

Tu je spravodlivosť zobrazená ako štandarda, vlajka alebo transparent hodený na zem. Mali „[zložiť] … dať bokom“ alebo odhodiť Boží zákon, Božie učenie. Namiesto toho praktizovali to, čo nazývame „situačná etika“ – a nechali sa viesť svojim slabým a netrénovaným svedomím. Praktickým výsledkom bolo „čokoľvek je dobré“. Čo to znamená vo vzťahu k sociálnym podmienkam?

Spravodlivosť je to, čo je správne u Boha: „Lebo všetky tvoje prikázania sú spravodlivosť“ (Ž 119:172). Je to kultivácia správnych morálnych zásad v nás. Ako národ by sme mali kultivovať morálku, aby sme dosiahli duchovný a sociálny rast. Spravodlivosť – morálka – je preto základom spravodlivosti. Spravodlivosť je správna morálna prax – praktické uplatňovanie morálky.

Synovia Izraela v časoch Amosa nepestovali Božie prikázania, morálne normy, podľa ktorých musí každý národ fungovať, ak má byť úspešný. Namiesto toho si vyvinuli zvláštny životný štýl, ktorý bol nezlučiteľný s Božím Slovom. A keďže sa nepestovali správne morálne zásady, v spoločnosti neexistovala spravodlivosť a vládla nemravnosť. A rovnakú prízemnú mentalitu, duchovnú úbohosť a rozklad spoločnosti žijeme aj dnes a to v každej krajine sveta bez výnimky.

Zatiaľ čo spravodlivosť je vo vnútri, právo je vychádzajúce, a to aj v prípade takých „triviálnych“ vecí, ako je byť duchovne čistý a disciplinovaný. Všetci vidíme, koľké odpadky zasypávajú naše diaľnice a graffiti naše mestá. A pritom Boží zákon konkrétne upravuje nielen naše šoférovanie, ale aj našu ohľaduplnosť k druhým na ceste. Boží zákon jednoznačne a určite súvisí s premysleným konaním, milosrdenstvom, taktnosťou a rozvážnosťou, pričom všetky sú založené na jednom z jeho základných princípov, Zlatom pravidle (Mt 7:12).

Akonáhle sa tieto „maličkosti“ prestanú pestovať, nespravodlivosť sa ako kvas začne objavovať aj vo vážnejších oblastiach, ako je zvýšená kriminalita, rozvod, potraty, samovraždy a podobné zvrhlosti. Morálka sa tak ponára do špiny a ľudia sa stále viac vzďaľujú od zbožných mravov a hodnôt. A keď Boh nevidí žiadne pokánie, Jeho hnev na seba nenechá dlho čakať:

Kataklizmy nikdy nie sú globálne. Globálne bude AŽ POSLEDNÉ ZEMETRASENIE zeme pri Kristovom príchode na zem. Až toto bude globálne, lebo Boh vtedy zatrasie CELOU ZEMOU NARAZ.

Globálne totiž znamená, že sa tak deje na celej planéte – glóbe – súčasne, t.j.v tom istom čase, ale to sa pri tých terajších katastrofách nedeje. Sú lokálne a každá je iná, lebo to má dôvod: sú totiž “šité” na mieru bezbožnej neprávosti a na mieru skazenosti danej lokálnej spoločnosti. Človek to nevie preto, lebo neskúma, čo kataklizme predchádzalo, t.j. akej ohavnosti sa človek dopustil, že nie matka príroda, ale Boh odpovedá svojou ničivou mocou.

Áno, Boh sa takto stretáva so zvrátenými tým, že odpláca rovnakou mierou, akou človek meria voči Nemu a svojmu blížnemu a tým všetkých nabáda na pokánie.

Možno sa s Bohom stretneš aj ty a DNES. Ži tak, aby vaše stretnutia boli priateľské a v láske.

Najnovšie príspevky