Štvrté Prikázanie

13 DECEMBRA 2021

Je prikázanie sabatu, nie soboty, zrušené? Bolo odhodené do smetného koša ako pozostatok teologickej debaty? Nie je už súčasťou veľkého Božieho duchovného zákona, pretože ľudia ho vo svojej pýche vyhlásili za neplatný tým, že hovoria, že je len obradný? Môže si človek slobodne zvoliť iný deň, v ktorý bude uctievať Boha, a vyhlásiť, že porušiť štvrté Božie prikázanie nie je nemorálne? 

Ex 20,8-11: Pamätaj na Deň Sabatu, aby si ho zachoval svätý. Šesť dní sa budeš namáhať a konať všetku svoju prácu: Ale Siedmy deň je Sabbat Pána, tvojho Boha; v ňom nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani tvoj cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach; Lebo za šesť dní Pán utvoril Nebesia a Zem, more a všetko, čo je v nich, v Siedmy Deň však prestal; z tohto dôvodu Pán požehnal Deň Sabbatu a ustanovil ho za svätý.

Štvrté prikázanie spája sabat so stvorením. Sláviť ho však nie je dané, rozumej: nie je možné nikomu, kto s Bohom nemá uzavretú Novú Zmluvu.

Boh si neodpočinul v dôsledku únavy, pretože Boha nemožno unaviť (Iz 40:28). Boh nie je ako človek a nie je ani výplodom ľudskej predstavivosti, ani produktom ľudského spoločenstva. My, ľudia musíme nechať toto fyzické telo odpočívať v sobotu. To spája rytmus našich tiel s rytmom, v ktorom Boh stvoril svet. Boh tak oddelil  úspech fyzického stvorenia. Ale to neznamená, že Jeho “odpočinok” znamená nečinnosť, pretože Boh sa stará a bdie o všetko to, čo tvorí. Preto Ježiš povedal, že Jeho Otec stále pracuje. A deň, keď to povedal bol deň sabatu. Sabat je najmä časom duchovnej činnosti. Je to teda deň, ktorý Otec trávi prípravou svojich detí na svoje Kráľovstvo.

Biblia hovorí, že Boh požehnal deň Sabatu. Žehnať znamená priazeň. Podľa Teologického slovníka Starého zákona, hebrejské slovo “požehnať” znamená „obdariť mocou pre úspech, prosperitu, plodnosť, dlhovekosť atď. Poukazuje Boh na skutočnosť, že správne zachovávanie Sabatu bude viesť k úspechu u tých, ktorí ho zachovávajú? Áno, pretože On ho aj posvätil, oddelil, zasvätil. Urobil ho SVÄTÝM ČASOM! Nie dňom pracovného pokoja ako pohania.

Na to, aby tu mohol byť svätý čas, je potrebný svätý Boh. A tento svätý Boh neurobil svätým žiadny iný čas, okrem svojich sabatov. Len Boh môže urobiť človeka svätým, ale človek nemôže posvätiť vôbec nič. Toto všetko je videné v kontexte siedmeho dňa, konkrétneho dňa, nasledujúceho po prvých šiestich dňoch stvorenia. Použitie akéhokoľvek iného dňa ako siedmeho dňa, alebo sabatu, na bežné týždenné uctievanie Boha je riadené človekom – viď falošné kresťanstvo – a nie je ani sväté, ani nebude požehnané. Tí, čo tak robia sú vinní z modlárstva a zakladania vlastného náboženského kultu (t.j. “ja tak verím, ja som tak zvyknutý, ja som tak naučený z domu” atď.) Z Písma vieme, že modlárstvo čaká trest, nie požehnanie.

To, že sabat je svätý znamená, že si zaslúži rešpekt, úctu, dokonca aj oddanosť, ktorá iným časovým obdobiam daná nie je. Je oddelený pre posvätné použitie, pretože je odvodený od Božích vlastných skutkov stvorenia a príkazov. Celková myšlienka slova “svätý” je „iný“. Jeho koreň znamená „odťať“, čo znamená „vyťať“, „oddeliť“ alebo modernejšie povedané „vyrezať zhora“. 

Keď sa to vzťahuje na Boha alebo ľudí, či predmety, ktoré Boh vyhlasuje za sväté, vec, aj človek, ktorý je svätý, sa od bežnej veci, alebo bežného človeka jednoznačne líši. Je teda oddelený od ostatných, akoby “vyťatý z obyčajného”, ​​alebo “narezaný zhora”, čo naznačuje existenciu alebo skúsenosť mimo normálnej alebo fyzickej úrovne. A Boží Svätí sú naozaj iní ako ostatní, čo je práve to, čo im tí telesní zavše vyčítajú a čo ich na svätých provokuje a dráždi, však?

Aby si mohol sláviť Pánov Sabat, musíš prijať Boha – Jeho Zákon, mať s Ním uzavretú Jeho Novú Zmluvu a dodržiavať jej podmienky. Inak je to nemožné. Ak chceš prijať Zmluvu s Bohom a stať sa Jeho vyvoleným ľudom, a naučiť sa dodržiavať Božie podmienky, aby si aj ty bol účastným Pánovho Sabatu Novej Zmluvy – onoho Siedmeho Dňa stvorenia, ponúkame ti náš kurz Spása.

Najnovšie príspevky