Svätosť Manželstva

6 DECEMBRA 2021
Koľko rokov nám zostáva do návratu Krista? Veľmi málo! Nech preto nik z nás neklame sám seba: Čas Božieho hnevu na tento svet sa každým ďalším dňom približuje. Dokonca aj s ľudsky obmedzeným pohľadom na svet možno vidieť, ako sa celá sociálna štruktúra – tradičný životný štýl, založený na Bohu a Jeho Zákone – prevracia hore nohami.

Jasným príkladom toho je manželstvo a jeho svätosť. Staré hodnoty sú však dnes rýchlo nahradené novými a nové nevyzerajú veľmi dobre. Žalmista sa v súvislosti s Božou autoritou nad svetskými vládami, ktoré vyhlasujú zákony a ktoré formujú našu spoločenskú štruktúru, pýta:

Ž 94,20: Či trón korupcie bude mať spoločenstvo s Tebou, tí, ktorí zriaďujú (t.j.spôsobujú) zlo zákonom?

Odpoveď, samozrejme, poznáme. Boh nemôže zniesť neprávosť, hnusí sa Mu. Preto sa už čoskoro vráti, aby OSOBNE urobil koniec každej ľudskej vláde na zemi.

Ex 20,12: Cti svojho otca a svoju matku; aby tvoje dni mohli byť dlhé na zemi, ktorú ti dáva Pán, tvoj Boh.

Ex 20,14: Nedopúšťaj sa cudzoložstva.

Ex 20,17: Nebudeš dychtiť po dome svojho blížneho, nebudeš dychtiť po žene svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho somárovi, ani po ničom, čo je tvojho blížneho.

Nie menej ako tri z desiatich prikázaní – piate, siedme a desiate – priamo zahŕňajú posilnenie manželstiev a rodín a zachovanie ich jednoty a svätosti. Samozrejme, že všetky Božie príkazy, ak sa budú dodržiavať, budú pôsobiť na posilnenie vzťahu človeka s Bohom a blížnym, ale tieto tri sú zamerané priamo na zabezpečenie týchto svätých zväzkov. Keď uvažujeme o ktoromkoľvek z Božích príkazov, zistíme, že majú široký rozsah a sú určené nielen na to, aby regulovali naše fyzické vzťahy, ale aj náš duchovný vzťah s Kristom.

Piate prikázanie hovorí priamo k rodičom a deťom a kladie základ zodpovednosti, ktorú má jeden voči druhému. Keď sa deti podriadia svojim rodičom a rodičia poskytujú láskyplné prostredie pre výchovu svojich detí v zákonnom spôsobe života, deti a spoločnosť majú z tohto príkazu priamy prospech. Domáca vláda je základným kameňom národnej vlády a keď je správna domácnosť, sociálna štruktúra nasleduje (nie naopak). Keď sú manželstvo a rodinná jednota vysoko vážené a je v nich vštepovaný strach z porušenia Božích noriem, hriech možno držať na uzde:

Hebr 12,11: Každá disciplína (kázeň, morálna výchova) sa vo svojom čase zdá nie príjemná, ale prinášajúca zármutok; ale potom tým, ktorí boli učení disciplínou, prináša ovocie Pokoja a ovocie Spravodlivosti. 

Siedme prikázanie zakazuje cudzoložstvo a neveru manželov a stojí proti každému, kto by poškvrnil svätosť manželskej zmluvy sexuálnymi hriechmi. Cudzoložstvo je pravdepodobne najnečestnejším činom proti záväznej zmluve manželského vzťahu; je to zrada najsvätejšej dôvery. Nie je to len hriech proti svojmu druhovi, ale ako učí Pavol v 1Kor 6:18, je to hriech proti vlastnému telu. Tento hriech zničil mnoho manželstiev a rodín. Manželstvo sa môže postaviť zvonku proti mnohým protivenstvám, ale tento hriech ho ničí zvnútra a len málo manželstiev, ak vôbec nejaké, sa dokáže z takejto nevery skutočne zotaviť.

Ježiš hovorí v Mt 5:28, že cudzoložstvo začína v srdci. Je to viac ako vonkajšia činnosť, lebo je to žiadostivosť, ktorá vychádza zvnútra. Kristus nás učí, aký “široký” je tu Zákon, a sexuálne akty mimo manželskej zmluvy – dokonca už len túžba po nich – porušujú tento príkaz. Inými slovami, ak je tu túžba, ale len nedostatok príležitostí zdržal človeka od tohto hriechu, aj tak bol Zákon už porušený.

Keď kráľ Dávid zatúžil po Betsabe, manželke Uriáša, napadol manželskú zmluvu a čoskoro nasledovala katastrofa. Porušenie tohto prikázania viedlo k cudzoložstvu a potom k vražde. V našej spoločnosti dnes podobné žiadostivosti nezanechávajú len zničené rodiny, ale aj sociálnu “vraždu” spravodlivej spoločnosti.

Uvedom si: cudzoložstvo a smilstvo začína v duchu: modloslužbou jednotlivcov vo falošných kultoch, odkiaľ hriech smilstva a cudoložstva kvasí do rodín a manželstiev, až kým prekvasí a zničí nielen svätosť duše jednotlivca, ale aj celé rodiny, aj spoločnosť v každom národe (viď Zjv 17:1-2).

Desiate prikázanie – „Nebudeš dychtiť ani po manželke svojho blížneho,..“ – je pravdepodobne predzvesťou varovaní pred mnohými inými hriechmi. Chráni nás proti každému, kto by sa dostal medzi muža a jeho ženu a aj jeho porušenie začína v srdci. Na rozdiel od siedmeho prikázania, ktoré sa snaží chrániť manželstvo zvnútra, v desiatom prikázaní ho Boh chráni zvonku.

Silné manželstvá dokážu odolať vonkajším tlakom tohto druhu, ale slabé manželstvá, ktoré bojujú s inými problémami, nie. Koľko manželstiev bolo poškvrnených alebo zničených túžbou iného, ​​nevieme, ale keďže to Boh zahrnul do Desatora, potenciálne poškodenie svätého zväzku manželstva musí byť ohavne vysoké. A toto je pravda v prvom rade o manželstvách duší s Bohom.

Pre každého, kto chce svoje manželstvo s Bohom, aj životným partnerom, v tomto čase konca a prorokovanej bezbožnosti, posilniť naozaj Božím spôsobom, ponúkame povzbudzujúci a inšpirujúci kurz Láska a Vzťahy.

Najnovšie príspevky