Tretie Prikázanie

9 NOVEMBRA 2021
Toto prikázanie zahŕňa úprimnú pravdivosť, čistotu a kvalitu nášho uctievania Ježiša Krista. Zaoberá sa oslavou Boha. Ježiš, ktorého môžme pozorovať v Evanjeliu Vykúpenia, je úplným zjavením Boha v tele a úplným a jedinečným prejavom Boha v ľudskom tele. Boh sa stal človekom a tomuto človeku Otec uložil rovnaké časopriestorové obmedzenia, aké ukladá všetkým ľuďom. A jedným z nich bolo aj ono tretie prikázanie.

Ježiš mal každú príležitosť strácať čas, ochorieť, byť pažravý, opiť sa, trpieť bolesťami hlavy, hnevať sa, biť sa s druhými, byť zatrpknutý alebo depresívny, pracovať, hrať sa, čeliť smrti svojich blízkych a tiež svojej vlastnej. Rovnako ako my. Inými slovami, človek Ježiš mal každú príležitosť a čelil každému možnému pokušeniu ako my. Ale nezhrešil a v Evanjeliu Vykúpenia teda vidíme Boha učiť nás, ako sa máme vyrovnávať so životom, ktorého podmienky sú rovnaké pre všetkých ako ľudí.

Vďaka Kristovmu Evanjeliu Vykúpenia môžeme vidieť, aký charakter má Boh, lebo Ježiš nám osobne dáva informácie o tom, o čom život naozaj je, aby sme s Ním mohli spolupracovať na Jeho zámere. Vidíme, ako Boh učí, uzdravuje, kladie svoj život, napráva v láske a trpezlivo radí…

Jn 17,3.11: A toto je Večný Život, aby poznali jediného Boha Pravdy (pravého Boha) a Ježiša, Krista, ktorého si poslal. A už nie som v tomto svete, ale oni sú v tomto svete a ja prichádzam k Tebe, Svätý Otče. Stráž ich v Tvojom Mene, ktoré si mi dal, aby mohli byť Jeden, ako sme my Jeden.

Pojem „poznať/ vedieť“ zahŕňa dôverné, skúsenostné poznanie, nielen knižné alebo teoretické znalosti. Ježiš Kristus naznačuje, že dôverný vzťah s Otcom a Synom spôsobuje, že sa s nimi zjednocujeme. Jediný spôsob, ako to môžeme dosiahnuť, je žiť tak, ako to robí Boh, prostredníctvom viery.

Boh chodí – žije život – s tými, ktorí s Ním zdieľajú totožné zmýšľanie.

Vieme, že Boh je DUCH. Toto je životne dôležité, lebo o tých, ktorí nemajú a nezdieľajú s Kristom Jeho zmýšľanie, alebo s Bohom v duchu nesúhlasia vo všetkom, Písmo učí:

Ez 18,4: ...Duša, ktorá hreší, tá zomrie.

Ako vidíme, tu niet žiadnej výnimky, ani výhovorky. Naša duša toto tretie prikázanie buď zachováva, t.j. stráži, aby neznevážila Meno Otca, alebo ho nezachováva vôbec a znevažuje Meno Boha úplne vo všetkom (viď Mt 5:17-19). Ježiš Kristus, onen Druhý Adam na zemi a človek, ktorý mal tento jedinečný vzťah s Bohom, nám odhaľuje poznanie, ako to urobiť.

Pôvodne daný duchovne ochabnutému ľudu, Amos 5:4 pridáva dôležitý príkaz: „Lebo takto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a žite.“ Sloveso „hľadať“ sa nepoužíva v zmysle „hľadať“, pretože Boh sa im už zjavil. Namiesto toho vyjadruje zmysel „obráťte sa ku Mne“, „snažte sa žiť tak, ako ja“, „obráťte sa k Môjmu spôsobu života“, „snažte sa Ma spoznať v intímnych detailoch“.

V Jn 17:3 je výraz „večný“ preložený z gréckeho aionis. Tu nejde ani tak o trvanie fyzického života, pretože žiť večne fyzicky by nebolo nevyhnutne dobré. Znamená to skôr „kvalitu“. Večný život je život Boží, spôsob, akým On žije život. Vlastniť ho znamená už teraz zažiť malú (primeranú nášmu obmedenému, telesnému bytiu) mieru jeho nádhery.

Štyrikrát v tejto kapitole (vo veršoch 6,11,12 a 26) Ježiš použil slovo „meno“ vo vzťahu k Bohu. „Meno“ predstavuje, identifikuje, označuje a zahŕňa to, čo nám Ježiš zjavuje o Bohu. Zahŕňa to, čím Ježiš je vo Jeho osobe, Jeho vlastnosti a Jeho zámer. Božie meno nás drží, stráži a podporuje tak, že dôverujeme tomu, čo znamená, a potom prostredníctvom poslušnosti vyjadrujeme, čo to znamená.

Ž 9:2.10 hovorí: „Budem šťastný a radovať sa v Tebe; budem spievať chválu Tvojmu menu, Najvyšší… A tí, čo poznajú Tvoje meno, budú v Teba dúfať, lebo Teba, Pane, si neopustil tých, ktorí Ťa hľadajú.” „Meno“ sa tu nevzťahuje na to, ako sa Boh volá, alebo na zvuk tohto mena, ale na to, aký je vo svojej povahe a charaktere. Môžeme dôverovať tomu, čo On je. To má pre nás úžasné dôsledky. Mt 28:19-20 hovorí:

Choďte preto, robte učeníkov pre Krista zo všetkých národov a dajte im krst obradným ponorením do vody v Pánovi, v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého, učiac ich zachovávať všetko to, čo som Ja prikázal vám. A hľa! Ja [Kristus] som s vami vždy, až do Konca Tohto Sveta.

Toto je príkaz daný mužom aj ženám – všetkým, ktorí sú v Kristovi. Predložku „v“ vo verši 19 možno rovnako správne preložiť ako „do“, čo znamená, že sme ponorení do mena Otca a Syna (Iz 9:5). Teraz nosíme toto meno! On je Boh a my sme deti Božie. Krst PONORENÍM a prijatie Ducha Svätého sú vstupom do tohto Mena a všetkého, čo zahŕňa! Vstúpili sme do Božej rodiny! Tak ako novonarodený syn, či dcéra nesie meno svojho pozemského otca od momentu, čo sa narodí, tak je aj Meno Boha, ono sväté Meno Ježiš, menom našej duchovnej rodiny v našom duchovnom znovuzrodení.

Poslúchni Kristov príkaz, prijmi znovuzrodenie (Jn 3:3.5) a staň sa aj ty členom Božej Rodiny a buď aj ty stvorený na Boží obraz a podobu. Až potom budeš môcť zachovávať aj ono tretie prikázanie. Ak nevieš ako znovuzrodenie prijať, odporúčame ti kurz Spása a potom nás kontaktuj.

Najnovšie príspevky