Vieme získať ľudí pre Krista?

4 NOVEMBRA 2021
To, ako človek chápe Božie povolanie, súvisí s jeho vierou v rôzne vzkriesenia.

Chápanie tvojho a môjho osobného povolania v Kristovi je teda rozhodujúce pre pochopenie Turíc a Sviatku Stánkov, pretože tieto sviatky symbolizujú rôzne fyzické a duchovné žatvy – jednu skorú, menšiu úrodu a jednu neskoršiu, oveľa väčšiu úrodu. To formuje chápanie Evanjelia o Kráľovstve a zmierňuje očakávania impaktu, aký počutie Evanjelia o Kráľovstve na svet bude mať. Ale ak človek prijal poprepisované, zmenené a tým porušené pasáže Písma o Božom povolaní, začnú sa v ňom rúcať aj mnohé ďalšie, kľúčové prvky viery. A o to Satanovi ide, lebo tým marí prístup dušiam do večného života.

1Kor 9,19-22: Pretože som nebol zmluvou zaviazaným služobníkom ani jedného zo Synov Adama, stal som sa sluhom všetkých Synov Adama, pracujúcim za nič, aby som čím viacerých získal. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov; pre tých, čo sú pod Zákonom, bol som akoby pod Zákonom – hoci sám som nebol pod Zákonom,- aby som získal tých, čo boli pod Zákonom; Pre tých, čo boli bez Zákona, bol som akoby bez Zákona, hoci bez Božieho Zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým Zákonom, aby som získal tých bez Zákona. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých Synov Adama som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.

Čo má Pavol v tejto pasáži na mysli, je jasné, keď pochopíme zmysel a použitie dvoch gréckych slov, tých, ktoré sa prekladajú ako „vyhrať“ a „zachrániť“. V evanjelickom svete si obe žili svoj vlastný život, ale pri troche hĺbania uvidíme, že medzi touto pasážou a mnohými inými jasnými vyhláseniami nie je žiadny rozpor.

Slovo preložené ako „víťazstvo“ do Gréčtiny je “kerdaino” a jeho základný význam je „zisk“, ako sa zvyčajne aj prekladá. Znamená to „získať úsilím alebo investíciou“. Môže to znamenať „zarábať“ alebo „dosiahnuť zisk“. Odvrátenou stranou je, že to môže znamenať aj „spôsobiť, že nenastane strata“.

Toto slovo sa používa zriedka, ale verše, ktoré ho obsahujú, sú dobre známe. Napríklad, Ježiš to používa, keď varuje pred získaním celého sveta a stratou vlastnej duše. Zisk je fyzický alebo materiálny – nehovorí sa o evanjelizácii celého sveta. Objavuje sa aj v Podobenstve o talentoch, kde dvaja zo sluhov získavajú viac talentov svojím úsilím a investíciami.

Grécky výraz “kerdaino” sa nachádza aj v známom Mt 18:15, kde Ježiš hovorí: Keď sa tvoj Brat v Kristovi prehreší proti tebe, choď a napomeň ho v súkromí, medzi štyrmi očami; ak ťa počúva, získal si svojho Brata v Kristovi. Výraz “zisk” tu však nehovorí o „získaní“ niekoho „pre Krista“.

V tejto pasáži nás Ježiš učí, že keď získame svojho brata, získame lepší vzťah.

Bránime pokračovaniu narušenia vzťahu. Môžeme povedať, že posilnením spojenia alebo väzby medzi nami dosahujeme zisk.

Neznamená to, že otvárame jeho myseľ tajomstvám Božieho Kráľovstva. Toto nik z ľudí nemôže. Robí to iba Boh osobne (Lk 24:45).

Znamená to jednoducho, že po upozornení na hriech, ak nás poslúchne a prijíma, potom sme získali nášho brata, pretože vzťah bol obnovený.

Najnovšie príspevky