Zákon Sejby a Žatvy

9 JÚLA 2021
Žijeme v posledných časoch. Kristus a aj apoštol Pavol o nich prorokovali, že ak uvidíme nárast hriechu, ktorý sa vyrovná, ba až prevýši hriešnosť Sodomy a Amory (Gomora nie je pôvodným prekladom názvu tohto mesta). Rast zloby sa podporuje a to dobré, životodarné, sa zakazuje. Seje sa teda priveľa zla. A zákon sejby a žatvy je jasný: čokoľvek človek zaseje, bude v pravom čase žať. Človeka teda definuje jeho reč a ovocie jeho skutkov.

Mt 7,16-18: Po ich ovocí ich budete poznať. Veď ani hrozná neoberajú z tŕnia, ani z bodliakov figy; alebo áno? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale skazený strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nie je schopný rodiť zlé ovocie a skazený strom nie je schopný rodiť dobré ovocie.

Kombinácia princípu, že všetko, čo sa zaseje, bude tiež žať (Gal 6:7-8) s tendenciou rozmnoženia znamená, že bez ohľadu na to, čo človek zaseje, či už je to dobré, alebo zlé, – pokiaľ niekto alebo niečo nezasiahne a nepreruší proces rastu – vyprodukuje sa viac, než bolo zasiate.

To preto je Božím Synom a Dcéram v 1Jn 3,8 prikázané mariť Satanove skutky. Nie ľudí, ktorí ani netušia, že sú Satanovými nástrojmi, ale Satanove skutky:

1Jn 3,8: Ten, kto hreší od počiatku je Satan. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmarili Satanove skutky.

Toto neveriaci, rozumej nemajúci vieru Abraháma a nie znovuzrodení v žiadnom prípade nemôžu, lebo tí o hriechoch a Satanových skutkoch nevedia, alebo až tak pramálo, že ich od omylov ani nerozlišujú.

Život podľa nie kresťanských, ale Kristových štandardov, morálky a etiky sa dá na chvíľu fingovať. Zámerne hovorím Kristových, lebo vo svete je prítomné aj falošné kresťanstvo (Jer 14:14; Mt 24:5) a aj jeho skutky sú zlé. Zamysli sa nad týmito veršami: “Každý dobrý strom prináša dobré ovocie, ale zlý strom prináša zlé ovocie. Dobrý strom nemôže priniesť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže priniesť dobré ovocie.” Kresťanské normy, morálka a etika sa dajú na chvíľu fingovať, ale nech sa človek akokoľvek stráži, plody, ktoré produkuje, ho prezradia. Zásada, ktorú učí Ježiš, je prítomná aj v Starom Zákone, v pasáži

Nm 32,23: Ak to však neurobíte, hľa, zhrešili ste proti Pánovi a buďte si istí, že vás váš hriech dostihne.

Horkosť, sklony rozdeľovať iných, závisť, žiarlivosť, letargia a ďalšie povahové chyby sa nakoniec prejavia. Nie je možné presne predpovedať, koľko ovocia sa vyprodukuje, pretože do akcie je zapojených priveľa premenných faktorov. Avšak z dôvodu princípu zvýšenia toho, čo sa pôvodne zasialo – či už dobrého alebo zlého – existuje veľká pravdepodobnosť, že sa vyprodukuje viac, ako sa zasialo.

Chceš, aby sa rozmnožovalo Dobro? Hlásaj sväté, čisté Božie Slovo, lebo :

Iz 55,11: On [t.j.Božie Slovo, Kristus] sa ku Mne nevráti na prázdno (bez úžitku), ale On urobí to, čo chcem, a On splní účel, pre ktorý som Ho poslal.

P.S.: Ak ti chýbajú pôvodné preklady Písma, prijmi niektorý z našich kurzov a v ich poznámkach prijmeš skutočné, sväté a čisté Slovo Pánovo.

Najnovšie príspevky