Zjavenie mince v tlame ryby

1 DECEMBRA 2021
Zázrak mince nájdenej v rybej tlame možno nepatrí medzi najdramatickejšie Kristove zázraky, ale určite je veľmi poučný. Všimol si si, akú veľkú kontrolu nad situáciou Kristus prejavuje ? Aký presný tento zázrak je?

Kontext zahŕňa platenie chrámovej dane a nie je prekvapením, že ho uvádza iba Matúš, bývalý vyberač daní pre Rím. Túto konkrétnu daň síce nevyberal, no aj tak ho to zaujímalo. Jeho svedectvo o Kristovom živote vyzdvihuje Kráľa a Jeho Kráľovstvo. Prečo by teda mal kráľ podliehať dani? Či nie je Boží Syn, dedič všetkého čo jeho Otec má?

Mt 17,24: Keď prišli do Kafarnauma, tí, ktorí vyberali daň dvojdrachmy, pristúpili k Petrovi a  povedali: Či váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?

Mt 17,27: Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi; a keď otvoríš jej ústa, nájdeš statér. Vezmi ho a daj im ho za teba a za mňa.

Grécke slovo preložené ako „daň“ alebo „tribút, poplatok“ vo verši 24 je didrachma, ekvivalentné židovskému „polšeklu“, chrámovej sadzbe, ktorú platí každý mužský Izraelita starší ako dvadsať rokov. Tí, ktorí boli zodpovední za vyzbieranie týchto polšekelov, prišli k Petrovi. Na rozdiel od mýta, čo boli clá na tovar, bola chrámová daň vyberaná od jednotlivých Izraelitov. Vyzbierané peniaze, zaplatené do chrámovej pokladnice, pokryli náklady na chrámové služby. Židia boli oveľa ochotnejší prijať túto zbierku, ako platiť opovrhovaným mýtnikom, ktorí vyberali dane pre Rím.

Presnosť zázraku je zrejmá z mince nájdenej v rybej tlame, v celom šekeli (dve didrachmy) – po pol šeklu pre Krista a Petra („za mňa a za teba“; v.27) – presná suma na splnenie požiadavky. Týmto spôsobom sa Ježiš stavia na stranu Petra, ktorý zdieľa Jeho pozíciu a vzťah ako syn Kráľovstva. Všetci praví Kresťania zastávajú túto úžasnú pozíciu: Už nie sú služobníkmi, ale synmi v Kristovi (Gal 3:26). So svojimi bratmi Ježiš zdieľa svoj rodinný vzťah so svojím Otcom (Jn 20:17).

Táto pasáž obsahuje dva princípy. Prvý je doktrinálny, vyučuje Ježišovo miesto v Božom Kráľovstve ako právoplatného Syna. Druhý je morálny a ukazuje, že veľkosť Kráľovstva pochádza zo služby a pokory. Ježišov výrok „aby sme ich nepohoršili“  nás motivuje k miernosti a múdrosti.

Ježišov zázrak nespočíva len v Jeho vševedúcnosti – vedomí, že ryba vynesie potrebné peniaze – ale aj v tom, že prvá ryba, ktorá sa chytila na Petrov hák, obsahovala presnú požadovanú sumu. Účel a potešenie Kristovej vôle – ktoré poslúcha celé stvorenie – viedli tú jedinú rybu z mnohých húfov v jazere k Petrovmu háku.

Kristus, Pán stvorenia, ovláda všetko, dokonca aj morské ryby a peniaze zeme.

Najnovšie príspevky