Byť Zjednotení so Zákonom

10 SEPTEMBRA 2023
Mojžiš potom nariadil Levitom, aby zvitok Zákona, ktorý čoskoro zapíše, vložili do Archy Zmluvy spolu s Tabuľami Zmluvy, ktoré dostal na vrchu Sinaj.

Dt 31:25-26: Mojžiš prikázal Levitom, ktorí niesli Archu Zmluvy Pána, a povedal: Vezmite túto knihu Zákona a položte ju vedľa Archy Zmluvy Pána…

Archa vo Svätostánku teda obsahovala Zákon vyrytý do kameňa a napísaný na pergamene. Rozdiel medzi rytými a písanými písmenami je v tom, že ryté písmená sú súčasťou kameňa, zatiaľ čo písané písmená nie sú súčasťou pergamenu, ale sú k nemu pridané. Vyryté písmená teda vyjadrujú naše vnútorné spojenie s Bohom, zatiaľ čo písané listy odkazujú na to, ako si zachovávame spojenie s Bohom, Ktorý je Zákon sám aj počas nášho všedného života, keď si myslíme, že sme oddelení od Boha.

Sme teda volaní stať sa účastníkmi Krista, nie sa iba pridať k poslucháčom Jeho náuky.

Prítomnosť vyrytého Zákona a vpísaného Zákona v Arche Zmluvy naznačuje, že najprv musíme zažiť naše vnútorné spojenie s Bohom a potom túto skúsenosť preniesť so sebou do nášho pozemského života.

Najnovšie príspevky