KPD – Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je nevyhnutným predpokladom pre záverečné kurzy o proroctve, obsiahnutom v knihe Zjavenie. Študent biblického proroctva musí získať úplné pochopenie videní, obrazov a učenia knihy Daniel, pretože pre kresťana je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Ježišovým Druhým príchodom a skutočným založením Božieho kráľovstva na tejto zemi. Prostredníctvom Daniela Boh zjavil svoj postupnosť svojho plánu pre krajiny a vládcov, ktorí budú na zemi v posledných časoch. Tajomstvá knihy Zjavenie nemožno úplne pochopiť bez predošlého pochopenia knihy proroka Daniela. V tomto rozhodujúcom kurze bude študentovi poskytnutý náhľad na Starozákonné učenia knihy Daniel a bude mu do hĺbky vysvetlené tak, aby bol študent prirpavený na záverečné kurzy – kurzy Zjavenie 1 a Zjavenie 2. Po absolvovaní kurzu Kniha proroka Daniela by mal každý študent poznať dôležité prorocké obrazy a rozumieť učeniu knihy Daniel.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je vyše pätnásť hodín prednášok a šestnástich kvízov. Kurz je prístupný 14 týždňov. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúcich kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (55,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Take this Course