Dôvod Tvojho Konania

18 SEPTEMBRA 2022
Nebuďte ako sluhovia, ktorí slúžia svojmu Pánovi pre odmenu.

V Božom Zákone nájdeme mnoho veršov, ktoré sú prisľúbením odmeny za dodržiavanie prikázaní.

Napríklad 5.prikázanie nám hovorí: Cti svojho otca a svoju matku; aby tvoje dni mohli byť dlhé na zemi, ktorú ti dáva Pán, tvoj Boh.“.

Poznámka: Nie, nečítaš chybný údaj. Boží Zákon jasne hovorí a učí, že prikázanie poslušnosti rodičom je 5.prikázaním v poradí. Keď sa nad ním zamyslíš, pochopíš, prečo je to tak. Za štvrté ho považuje len falošné kresťanstvo.

Toto je zbožné správanie nad rámec Zákona. V tomto zmysle Božie Slovo učí, že hoci každé prikázanie prináša odmenu, človek by sa nemal sústrediť na ňu, ale na samotnú skutočnosť, že bol uznaný za hodného slúžiť Bohu.

Odmenu, ktorú prikázanie spomína, možno chápať aj ako odkaz na duchovné úspechy, akými sú láska a bázeň pred Bohom. Tak ako by sa človek nemal zameriavať na materiálne odmeny, ktoré dostane za dodržiavanie prikázaní, tak by nemal mať na mysli ani duchovné výhody, ktoré mu to prinesie.

Najnovšie príspevky