Druhá nevinnosť

1 MARCA 2022
V diskusii o tom, ako Mojžiš vymenoval rôznych ľudí do fungovania a prepravy Svätostánku, Zákon po prvýkrát hovorí o Svätostánku ako o „svedectve“.

Ex 38,21: Toto sú ustqnovenia ohľadom Svätostánku. Svätostánok bol svedectvom.

Zákon hovorí o svätostánku ako o „svedectve“, pretože svedčil o tom, že Boh odpustil židovskému ľudu hriech zlatého teľaťa.

Navyše, hebrejské slovo pre „svedectvo“ súvisí so slovom, ktoré Zákon používa pre „klenoty“ – teda duchovné koruny – ktoré ľudia dostali pri vydaní Zákona a museli ich odstrániť po incidente so zlatým teľaťom. Preto sa Svätostánok nazýva aj „Stánok šperkov“. To naznačuje, že Svätostánok bol tiež prostriedkom, ktorým Boh umožnil židovskému ľudu znovu získať duchovné výšky a božské vedomie, ktoré dosiahli, keď im Boh prvýkrát dal Zákon – pred hriechom zlatého teľaťa.

Podobne, vybudovaním nášho vnútorného, ​​osobného duchovného Svätostánku, aj my môžeme prekonať akékoľvek duchovné handicapy, ktoré sme mohli nahromadiť počas našich životov, a tým dosiahnuť niečo z nedotknutého božského vedomia, ktoré nám Boh dal, keď bol prvýkrát daný Zákon.

Najnovšie príspevky