Dva spôsoby, ako milovať Boha

8 AUGUSTA 2023
Mojžiš potom ľudu Izraela povedal, že by svoju lásku k Bohu majú prejavovať nielen ako jednotlivci, ale aj ako komunita – ako JEDEN.

Dt 11:13: A stane sa, ak budete usilovne dbať na Moje prikázania, ktoré vám Ja dnes prikazujem, milovať Pána, svojho Boha, a slúžiť Mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou,

Zdá sa, že tento verš opakuje podobný verš z predchádzajúcej časti Zákona – ale v tomto verši je nám povedané, aby sme milovali Boha „celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“. Zjavne existujú dve úrovne intenzity lásky k Bohu: jedna, ktorá zahŕňa „zo všetkých síl“ – t. j. neustále stúpanie nad to, čo považujeme za racionálne alebo dokonca možné – a druhá, v ktorej to tak ešte nie je.

Je to preto, že nie sme všetci rovnakí. Niektorí z nás si dokážu udržať neustále vedomie Božej prítomnosti vo svojich životoch, ktorá ich inšpiruje milovať Ho „zo všetkých síl“, zatiaľ čo iní medzi nami, náchylnejší na hriech, si toto vedomie musia ustavične pripomínať, aby si ho udržali – musia sa usilovať viac, než ostatní.

Avšak aj tí z nás, ktorí dokážu nepretržite slúžiť Bohu iba „celým srdcom a celou dušou“, stále rastú, aby Mu slúžili „všetkou silou“.

Počas Siedmeho Dňa tak budeme všetci schopní udržať si a fungovať v tejto jednote s Bohom. Z tohto dôvodu boli oba verše – obe verzie našej lásky k Bohu – zahrnuté do textu našich každodenných modlitieb už v šiestom dni.

Najnovšie príspevky