Dvaja Svedkovia

7 MÁJA 2022

Dvaja svedkovia, ktorých Boh onedlho pošle prorokovať, majú od Neho autoritu carte blanche na vyhladenie tých, ktorí budú zasahovať do ich  služby, ako aj moc nad počasím a prírodnými živlami v takej sile Ducha Svätého, a v takej moci a spôsobe, ako mali Eliáš a Mojžiš. Tieto zázraky zjavujú, ako veľmi sa ľudstvo odvrátilo od Boha.

Nedostatok a znečistenie vôd znamená nedostatok a poškvrnenie náuky Ducha Svätého. Vzor dvoch svedkov – a Boh často pracuje vo dvojici – bol ustálený ako precedens od samého začiatku a v celom Písme sa opakuje mnohokrát.

Zjv 11,6: Títo majú autoritu zatvoriť Nebesá, aby nemohlo pršať v dňoch, keď budú prorokovať. A majú autoritu nad vodami, aby ich premenili na krv a biť zem ranami každého druhu, tak často, ako chcú.

Tieto verše obsahujú výslovné odkazy na typy udalostí, ľudí a zázraky v čase Starej zmluvy. Toto proroctvo sa neustále pozerá späť do čias Starej zmluvy a prorokov a na to, čo urobili, aby nám dalo vodítko ohľadne Dvoch Svedkov. Toto stotožnenie sa so zázrakmi Eliáša a Mojžiša znamená, že máme pozerať späť do Starej zmluvy, aby sme o nich našli ďalšie indície.

Niektoré veci, ako napríklad tieto zázraky, prinútili mnohých komentátorov Biblie k záveru, že Dvaja svedkovia budú doslova títo dvaja proroci, Eliáš a Mojžiš. Ale Boh takto nikdy nepracoval! Boh nikdy v minulosti nevzkriesil niekoho z už ďalekej minuosti a nepriviedol ho do času, o ktorom ten človek nič nevedel a potom dal mu autoritu kázať. Zakaždým, keď Boh koná, používa niekoho z konkrétnej doby – z toho konkrétneho časového úseku – kto v danej spoločnosti a prostredí vyrástol, aby bol pripravený na prácu, ktorú mu Boh dal urobiť. Boh bude dôsledný znova a naozaj nevzkriesi Mojžiša ani Eliáša, aby vykonali toto dielo konca čias. Obaja by totiž boli „rybami bez vody“. Nechápali by, čo sa deje vo svete v čase konca.

Niektorí hovoria, že dvaja svedkovia budú Enoch a Eliáš, pretože obaja boli vytrhnutí a ich smrť nie je zaznamenaná. A Biblia nehovorí, ako zomreli, kde boli pochovaní, ani ako dlho žili. Iní, na základe v.4 konkrétne porovnávajú týchto dvoch svedkov so Zorobábelom a Jozuom. A ďalší hovoria, že dvaja svedkovia sú ako Ján a Jakub, synovia Zebedejovi, v ohnivej horlivosti robiť pre Boha veľkolepé dielo.

Ty sa však vždy drž toho, čo hovorí Boh sám, nie ľudia. Biblia jasne hovorí, že dvaja svedkovia sú skutoční muži tej doby, nie vzkriesení svätí, ani anjeli z neba, ani proroci, ktorí boli privedení späť po tom, čo niekoľko tisíc rokov žili v nebeskej večnosti. To všetko sú špekulácie a výmysly ľudí, ktorí nepoznajú Písmo ani Božiu moc, nepoznajú Boha osobne a preto o Jeho spôsoboch konania nevedia vôbec nič. Títo Dvaja Svedkovia budú ľudia našej doby, ale budú mať jeden ducha ako mal Mojžiš a druhý ako mal Eliáš. To znamená, že budú Bohom uschopnení rovnako ako boli Mojžiš a Eliáš, a budú konať skutky podľa vzoru, ktorý Boh v minulosti používal na ohlasovanie svojho Slova a na vynášanie svojich súdov.

Je nemožné, aby na nás Boh vrhol niečo, čo v minulosti neurobil, alebo o čom sa aspoň nezmienil alebo o čom neprorokoval. Písmo opisuje len dve takéto udalosti. Boh je vždy dôsledný a koná vždy rovnako. Táto konzistentnosť je jedným zo spôsobov, prečo Mu môžeme dôverovať, pretože ak Ho milujeme a lásku Mu prejavujeme Jeho prikázaným spôsobom, vždy dokážeme rozpoznať spôsob, akým On sám koná. Preto môžeme byť podozrievaví voči všetkému, čo nezodpovedá Božiemu príkladu a Jeho spôsobom, pretože Jeho myseľ je vždy rovnaká. Malachiáš 3:6 hovorí, že On sa nemení. A Hebrejom 13:8 to potvrdzuje, lebo hovorí:„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky“.

Napríklad: Boh od začiatku posielal svojich svedkov vo dvojiciach, pároch alebo manželských pároch, ak chceš. Konečným typom je Otec a Syn (Hovorca, Logos, Ten, ktorý sa zjavuje, hovorí a riadi záležitosti). Sú dokonalým Dynamickým Duom. Zatiaľ čo Syn je videný alebo počutý, Otec je tu tiež vždy – dáva Synovi svoje vedenie a vládne udalostiam zo svojho trónu. Tieto dvojice vždy spolupracujú na dosiahnutí Božieho cieľa.

Keď Boh stvoril ľudstvo, stvoril ho ako pár – muža a ženu, aby spoločne pracovali na budovaní ľudskej rodiny. Manželské páry dnes robia to isté, len v menšom meradle. V Biblii sú rôzne iné dvojice prorokov, kráľov, kňazov alebo toho, čo máme v Starej a Novej Zmluve.

Zamysli sa aj nad Dt 19:15: Jeden svedok nepovstane proti človeku za nijakú neprávosť, alebo za akýkoľvek hriech, ktorým hreší; na výpovedi dvoch alebo troch svedkov bude vec vyriešená.”

To je dôvod prečo aj v kurzoch a perličkách HZP dostávaš vždy a pri každom biblickom fakte, ktorý ti je vysvetľovaný, minimálne dve ďalšie súradnice Písma, ktoré pravdu Božej náuky dokazujú a potvrdzujú priamo, nie svetskými výmyslami, či názormi. Len tak máš nepriestreľnú istotu, že nie si učený žiadne bludy ani herézy.

Boh pošle dvoch svedkov, ktorí usvedčia svet z hriechu v čase konca – v našich časoch. Áno, už onedlho. Budú hovoriť to isté a budú to podporovať zázrakmi a znameniami rovnako mocnými ako keď Boh poslal Mojžiša a Eliáša a dôkaz vidíme priamo v Písme a pochádza z úst samotného Boha:

Zjv 11,3-6: A dám svojim dvom svedkom a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení do vrecoviny. Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov; takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Títo majú autoritu zatvoriť Nebesá, aby nemohlo pršať v dňoch, keď budú prorokovať. A majú autoritu nad vodami, aby ich premenili na krv a biť zem ranami každého druhu, tak často, ako chcú.

Toto je spôsob, akým Boh koná. Riadi sa svojím vlastným Zákonom a ten hovorí, že poslaní budú dvaja svedkovia.

Takže ich posiela znova – dvoch svedkov v čase konca. Priprav sa!

Najnovšie príspevky