Milodary vo Sviatky

21 APRÍLA 2024
Si duša, ktorá rada pomáha a prispeje na správnu a ešte viac na skutočne Božiu vec? Verím, že áno. Väčšina ľudí je štedrá a požičiava, ako hovorí aj Písmo. Ale aj tu je možné zhrešiť a okradnúť sa o požehnanie práve v spôsobe a čase dávania.

Mňa osobne naozaj veľmi bolí, keď vidím ako ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ani Jeho Slovo, ani Jeho moc, ale Ho znevažujú ešte aj vo sviatok namýšľajú, že je to správne a preto to opakujú. A to pre tak malichernú vec ako je mamon v zmysle “milodar”. A vôbec si neuvedomujú, že v spôsobe AKO dávajú, vlastne okrádajú seba o požehnanie z dávania, blížneho o pokoj, že ho pokúšajú do hriechu, a znevažujú aj Boha a to ignorovaním Jeho príkazov a náuky dávania.

Iste, mnohí to nemajú v úmysle, ale práve pre  nezáujem o poznanie Božích spôsobov a NEzamýšľanie sa nad vlastným spôsobom dávania, zhrešia. A mnohí takto hrešia celé roky.

Ty môžeš byť od tohto hriechu už dnes navždy oslobodený.

O čom hovorím? Hovorím o tom, keď človek nesie svoj milodar v deň Bohom prikázaného sviatku. Možno si povieš: “Zbláznila si sa? Ako môže byť dávanie milodaru hriešne?” Nie nezbláznila. Iba poznám Boží zákon dávania a jeho prikázania.

Dávanie môže byť hriešne pre ignorovanie času, ktorý nerozlišuješ a v ktorý milodar dávaš. Aj Písmo učí, že naša aktivita síce môže byť dôkladná a predsa hriešna. Takže vidíme, že je možné dať spravodlivú čiastku, ale hriešnym spôsobom. A ten dokáže poškvrniť celé naše dávanie, aj tých, ktorým dávame aj tých, skrze ktorých dávame. A nielen to, ale aj spôsobiť preklínanie toho, kto tu mal byť obdarovaný a chváliť Boha a žehnať darcovi. A teraz nemôže, a možno preklína.

Ak sa pozrieme do Písma vidíme, že Boh už v čase Starej zmluvy prikázal svojmu ľudu odkladať si pre milodar včas. A dať ho v deň žiadosti či potreby blížneho. Potom, v časoch Novej zmluvy, konkrétne v Mocných Skutkoch Apoštolov čítame,  že aj Apoštol Pavol vyzýval korintskú cirkev na zbierku pre chudobných v Jeruzaleme vopred, teda ešte skôr, než tam mal odcestvať. Nie v deň cesty, ani ju nežiadal poslať za ním neskôr. Navyše, takto včasne pripravenú zbierku odovzdal Apoštolom v Jeruzaleme skôr, než sa Cirkev stretla na slávenie.

A ten istý Apoštol nám v liste Hebrejom hovorí, že Celé Božie Slovo je Duchom Boha dýchajúce a vhodné pre nápravu a prípravu, pre pokarhanie a pre výcvik svätých v spravodlivosti.

A tu sme pri hriešnom spôsobe dávania milodaru. Ak ho totiž nedávame včas, aby ho včas mohol dostať ten, kto ho distribuuje aj ten, kto ho potrebuje, nedávame spravodlivo – doslova tým popierame Bohom danú spravodlivosť v nás.

Navyše, skús si predstaviť túto situáciu:

Predstav si, že si vedúci spoločenstva. V deň Bohom prikázaných sviatkov je nám prikázané zdŕžať sa od telesných vecí, čiže aj od zbierok mamonu a inej práce a držať myseľ úplne pri Bohu a Jeho Slove. A teraz si predstav, že ti ja, súc členom našej Cirkvi, v taký svätý deň donesiem môj milodar pre blížnych v zahraničí, lebo sa mi jednoducho nechcelo spraviť si na to čas vopred, aby som mohla poslať svoj milodar cez internet banking. A ani sa mi nechcelo ísť kvôli jeho odoslaniu na poštu. Takže pre moju pohodlnosť a lenivosť a teraz už aj nespravodlivosť, privádzam do nepokoja v deň Božieho sviatku aj teba, lebo ťa nútim konať, čo je vo sviatok zakázané. Tým nielen zarmucujem Ducha Svätého v sebe aj tebe, ale navyše ťa nútim mať podiel na mojom hriechu z nedbanlivosti, lenivosti a možno aj iných dôvodov.

Doslova ťa duchovne špiním a pokúšam na hriech a to pred tvárou Boha, v Jeho svätý deň! Tu už však pokúšam Boha a zapaľujem Jeho hnev. Inými slovami hreším proti celému zákonu, aj dvom najväčším prikázaniam. Moje dávanie sa pre spôsob a hriech nepoznania Zákona stáva hriešnym – neprijatým pred Bohom. Namiesto požehnania ním pre hriešny spôsob na seba privádzam hnev Boha a Jeho trest. Toto je bezbožnosť v prípade, že o sebe hovorím, že som Veriaca v Krista. Takto to však skutkami popieram. Veď Boh NENÁVIDÍ hriech a slávnosť v tom istom čase.

Takto, Brat a Sestra, mnohí naši spolubratia v Kristovi, pre vlastnú nevedomosť – lebo ich dodnes nezaujíma Boží spôsob ani v dávaní milodarov, ani jeho časnosť, špinia seba samých potom, čo prijali Kristovu nevinnosť, vyzliekajú si Ním darovanú spravodlivosť, blížnych pokúšajú do hriechu a okrádaju ich o pokoj tym, ze ich nútia myslieť na svetské veci a počítať mamon. Navyše, ani ten, kto milodar potreboval – možno práve preto, aby mohol sláviť Pesach, či iný sviatok, – z neho nemá nič. Lebo tento ešte k nemu neodišiel – nemohol byť prijatý.

Ak človeku nezáleží na tom, prečo milodar dáva, načo ho vlastne dáva? Kto zaň bude vďačný? Veď také správanie je dávaním pre dávanie – márnosť a nerozum!

Takéto hlúpe správanie je pred Bohom odporné. Dá sa pochopiť u pohanov. Ale nedá sa tolerovať u toho, kto sa nazýva Veriaci v Krista. Pohanské správanie, ktorému sme v krste zomreli, je vo sviatok škrvnou na hodoch lásky. A tak to nemá byť, Bratia.

A to isté platí aj v prípade ak – nebodaj – vo sviatok idem platiť nejaké “resty” ako aj v prípade, ak neuhradím svoju pohľadávku (objednanú knihu, kurz, či prednášku atď.) včas.

Uváž predsa sám: Pohanom platíme všetko vopred, alebo v momente nákupu, či odvedenej práce, však? Považuješ teda svojho Brata, či Sestru v Kristovi za menej hodného, za menejcenného? Ak nie, prečo sa k nemu správaš horšie? Prečo ho okrádaš o pokoj duše? Veď tak znevažuješ aj Boha zmýšľaním, že sa k Jeho domácim môžeš správať ako sa ti zachce. Aký milodar je vo fakte, keď ho núdzny neprijme včas, alebo ho naň nechám čakať, lebo mne je pohodlnejšie dať inokedy?

Boh definuje dokonca aj oneskorené platby za prácu, či nákup, neuhradené najpozdejšie do 24 hodín, za vraždu. Áno, Brat, Sestra. Oddialiť platbu za zakúpenú vec, či vykonanú prácu je rovné vražde. Je to zločin krutosti. A také správanie na sviatok ani za Pánov stôl nepatrí.

Preto nebuďme už deti zmýšľaním, ale pochopme, čo je spravodlivé, žiadúce a správne. Nenapodobňujme skazené správanie pohanov, keď je nám daný príkaz byť im vzorom vo všetkom, aby aj oni mohli vzdávať vďaky Bohu a dospeli k spáse.

Ak ti niečo nie je jasné, pokojne nám napíš.

Najnovšie príspevky