Múdrosť ako Obrana

24 FEBRUÁRA 2022
V životných skúškach skutočných Kresťanov môže nedostatok skúseností s Bohom pôsobiť proti nám vo vzťahu k Nemu, aj Jeho plánom s nami. Preto potrebujeme osobnú skúsenosť s Ním a náuku Jeho múdrosti, aby sme spoznali Boha a naučili sa vidieť veci z Jeho vyššej, aj širšej perspektívy. Kazateľ pre nás práve preto  porovnáva trpezlivú vytrvalosť s pýchou a jej plodmi netrpezlivosti, unáhlenej frustrácie a skľúčenosti – všetko emocionálnym prejavom, prameniacim z nedostatku osobného vzťahu s Ním a Božej múdrosti.

Iste, priznať si, že mi chýba Božia múdrosť a poznanie Boha a Jeho spôsobov, nie je vôbec príjemné a častokrát je to bolestivé, ale niet inej cesty. Iba ak uznáme, že nám chýba Božia dokonalá múdrosť, pochopíme, prečo toľké veci, či projekty v našom živote zlyhali. Ale stane sa aj niečo krásne: spoznáme aj tie, ktoré pre náš život naplánoval Boh sám, a ktoré sme nezničili, lebo sme o nich doteraz ani len netušili. A zrazu zistíme, že nám Boh nám nikdy nič nevzal, ale celý život ponúkal druhú šancu: žiť život plný požehnania a pokoja, ktorý pre nás naplánoval On sám. A ver mi, až tu pochopíme a veľmi radi prijmeme Jeho múdrosť, aj náuku v nej.

Prís 4,7: Múdrosť je hlavná vec; preto získaj múdrosť a všetkým svojím zárobkom získaj rozumnosť.

Medzi charakterovými vlastnosťami Boha, o ktoré sa máme usilovať, má múdrosť mimoriadne vysokú hodnotu, ako to dosvedčuje aj tento verš. Venuj pozornosť slovu „hlavná“. To znamená „prvá, najvyššia, prvoradá v dôležitosti, hodnosti, hodnote alebo stupni; to ona je šéf.” Neznamená to „všeobecné, základné pravidlo“, ale „kvalitu alebo charakteristiku najvyššieho rádu“. Verš teda hovorí, že múdrosť je medzi týmito vlastnosťami na najvyššej úrovni, „preto získaj múdrosť“. Nová medzinárodná verzia (NIV) prekladá túto frázu: „Múdrosť je najvyššia.”

Ďalšie štúdium tohto verša ukazuje, že v skutočnosti ide o rozšírenie 5.verša tej istej kapistoly: „Získaj múdrosť! Získaj pochopenie! Nezabúdaj a neodvracaj sa od slov Mojich úst.” Verš 7 nás teda nabáda, aby sme v živote vynaložili všetko úsilie na to, aby sme sa usilovali o a získali múdrosť. A to doslova tak, akoby v živote nebolo nič dôležitejšie.

Zatiaľ čo tento svet spája múdrosť s príšerne abstraktným, ohavne telesným, ale prázdnym filozofickým rozmerom života, múdrosť Biblie pozostáva z balíka duchovných vlastností, ktoré sú zámerne formované do praktickej zručnosti žiť Božím spôsobom.

Výraz „zámerne formovaný“ je účelový. Múdrosť sa neobjavuje akosi magicky. Je premyslene vyvinutá a používaná v praktických podmienkach každodenného života. Jej prvky pozostávajú z takých vlastností, ako je poznanie Boha, porozumenie, rozlišovanie, rozhodnosť na základe úsudku, rozvaha, obozretnosť, priamosť, spravodlivosť, bázeň pred Bohom a ďalšie. Keď sú tieto prvky spojené, tvarované a používané, stávajú sa duchovnou múdrosťou kombinovanou s praktickými, užitočnými zručnosťami pri uplatňovaní učenia Biblie o Božom spôsobe života, ktorého príkladom je Ježiš Kristus. 

Biblia ustavične ukazuje význam múdrosti pre úspešný život. Učíme sa, že najlepší spôsob, ako vnímať rady napr.v Kazateľovi, je rozpoznať, že sú napísané obráteným Božím Deťom, nie svetu neveriacich, telesných, či falošných.

Šalamúnove myšlienky sa teda priamo spájajú s pokynmi a príkazmi v iných častiach Božieho Slova. Mnohé z toho sú rady, aby sme trpezlivo a pokorne rástli v životných skúškach, nie ich iba znášali, ani sa ich hlúpo nesnažili čo najskôr zbaviť, pretože Boh je do nich priamo zapojený priamo s nami. Z dlhodobého hľadiska teda budú mať skúšky viery a výcvik nášho charakteru pozitívny výsledok. V dôsledku toho sme vyzývaní, aby sme sa nedostali do pasce neprimeraného zhonu, ako sa „len zbaviť problému“. Keďže vieme, že Kazateľ je určený pre obrátené Božie Deti, chápeme, že svojvoľnosť spojená so zhonom nie je v skutočnosti ničím iným ako prejavom telesnej pýchy.

Jasným príkladom je hriech. Hriech takmer vždy začína príjemne, ba dokonca pôžitkársky. Rovnako ako Eve, ovocie jej nepochybne chutilo, ale Boh ju a Adama vyhnal zo záhrady a zomreli. Aj Judáš mal nepochybne radosť zo svojich tridsiatich strieborných, no potom sa obesil. Tieto príklady sú také jasné:

Hriech nikdy, nikdy, nikdy nekončí dobre.

Okolnosti a projekty môžu skončiť dobre len vtedy, keď začnú s dobrým zámerom hneď od začiatku. Napriek tomu sa nemusia skončiť dobre, ako dokazuje Lukáš vo svojom evanjeliu.

Lk 11,24-26: Keď nečistý duch vyjde z človeka, prechádza bezvodnými miestami a hľadá miesto odpočinku, a ak žiadne nenájde, povie si: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, zistí, že dom bol vymetený a daný do poriadku. Potom to ide a vezme ďalších sedem démonov, horších, ako je sám, vstúpia doň a prebývajú tam; a stav takého človeka sa zhorší viac, než predtým.

Aj apoštol Peter nám poskytuje živý obraz toho, ako hriech, vstupujúci do projektu, ničí pôvodný plán, a koniec je horší ako začiatok:

2Pt 2,20-22: Lebo ak sa, uniknúc nečistotám Tohto Sveta poznaním nášho Pána a nášho Spasiteľa, Kráľa Ježiša Krista, znova do nich zapletú, ich koniec je horší, ako bol začiatok. Bolo by pre nich lepšie nepoznať Cestu Spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania, ktoré im bolo zverené. Zasiahlo ich to, čo hovorí pravdivé príslovie: Pes sa znova vrátil k tomu, čo vyvrátil, a umyté prasa sa zvalilo do bahna zasa;

Musíme sa dôkladne snažiť, aby sme zo situácie vyťažili to najlepšie, a to sa bez Boha nedá. Pritom musíme pochopiť, že Boh sa zdanlivo stiahol pre naše dobro. Boh je Láska; Nie je zábudlivý ani tvrdý. Len ťažko vidíme, že úroveň ťažkostí, ktorú zažívame, je dobrá pre náš rast. Nerobí to preto, aby nás udusil, ale aby nám v konečnom dôsledku prospel – aby sme konečne pochopili potrebu a cenu skutočnej, Božej múdrsoti.

Jasne teda vidíme, že aj tie najlepšie projekty musia pokračovať správnym spôsobom, aby bol koniec lepší ako jeho začiatok, čo zjavuje, že naše pozemské úspechy v pominuteľných veciach nie sú absolútne. A pretože múdrosť je hlavná vec; preto získaj múdrosť a všetkým svojím zárobkom získaj rozumnosť.

Najnovšie príspevky