My a náš vzťah k Zákonu

1 MÁJA 2022
Na konci zoznamu zakázaných vzťahov Boh splnomocnil Starších a Sudcov Božieho Ľudu, ako napr. Mojžiša, Samuela a ďalších, aby uvalili na Boží Ľud akékoľvek ďalšie obmedzenia, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie dodržiavania Božích Zákonov.

V tomto akte vidíme, aké nesmierne dôležitý je – pre dodržanie Božích Zákonov, ktorými Boh chráni a zabezpečuje náš trvalý návrat do Večnosti – náš osobný vzťah k Nemu tu, na zemi.

Lv 18,30: Preto budete bdieť nad Mojimi príkazmi, aby ste sa nedopustili žiadneho z týchto odporných zvykov, ktoré boli pred vami páchané, a aby ste sa v nich nepoškvrnili: Ja som Pán, váš Boh.

Uvedomuje si dne vôbec niekto z tzv.veriacich, koľko pohanských, t.j.Bohom zakázaných zvykov je dnešný človek nútený dodržiavať tzv.zákonom krajiny, v ktorej žije? Odpoviem za teba: Nie, neuvedomuje, lebo väčšina Boží Zákon nečíta, ale rúha sa mu tvrdením, že bol zrušený. Je to to isté, ako povedať, že Všemohúci a Večný Boh, ktorý je Zákon sám a ktorý je Duch, bol zrušený, rozumej zabitý smrteľnými ľuďmi.

Výraz “odporné zvyky” však zahŕňa aj zákony, nariadenia, vyhlášky a všetky ostatné – aj tzv.náboženské – zvyky bezbožných pohanov. Tento príkaz Najvyššieho a Sudcu živých aj mŕtvych duší, zahŕňa aj príkaz, aby každý z nás prijal svoje vlastné, dodatočné opatrenia, keď vidíme, že sú potrebné, aby sme sa vyhli prekročeniu niektorého zo zákazov Božieho Zákona. Prečo? Lebo tak, ako je zločinom prekročenie zákona hocakej krajiny sveta, o to väčším zločinom je prekročenie Zákona samotného, t.j.Najvyššieho Boha. Áno, aj prekročenie Božieho Zákona je zločinom a tých, ktorí Božie zákony a prikázania porušujú, nazývame – logicky – zločinci. Hriešnici sú vo vzťahu k Božiemu Zákonu naozaj zločincami.

Lenže Boží Zákon je jediný spravodlivý a oveľa prísnejší aj milosrdnejší, lebo chráni oveľa, oveľa viac, než ten ľudský.

Skutočnosť, že Boží Zákon podporuje takéto „opatrenia”na ochranu niekoho alebo niečoho alebo na zabránenie niečomu nežiaducemu nás učí, že nikdy nesmieme podceňovať ich dôležitosť. Keďže sme všetci prirodzene náchylní preceňovať svoju schopnosť odolávať zlu už v jeho najsubtílnejšej forme, je potrebné, aby sme pravidelne hodnotili – skúmali každý svoje vlastné – duchovné zdravie – najlepšie pravidelnými konzultáciami s Božím Zákonom, ktoré nazývame osobná modlitba a s kvalifikovaným duchovným poradcom – Duchom Svätým. Napríklad skrze štúdium Božieho Slova, aby sami za seba vedeli určiť, kedy sú potrebné ďalšie a možno ešte prísnejšie opatrenia. Tu je každý z nás – bez výnimky aj bez akejkoľvek výhovorky – zodpovedný sám za seba.

Ak sa chceš poznať pôvodný preklad a nesmiernu nádheru a moc Dokonalého Zákona Slobody – ako Desatoro nazýva vo svojich listoch Apoštol Pavol, aby si sa ním mohol riadiť a samého seba naprávať dobrovoľne, na základe vzťahu lásky a priateľstva s Bohom, odporúčam ti náš kurz Desať Slov.

Povzbudením zamilovať si Boží Zákon a v slobode aj radosti sa doň zahľadieť ako do zrkadla tvojej duše, sú aj Perličky: Boží Spôsob, či Nádhera Tvojho Bytia.

Najnovšie príspevky