Naša Nekonečná Hodnota

15 MÁJA 2023
Boh potom poučil Mojžiša o rôznych formách darov, ktoré môžu jednotlivci darovať chrámu alebo kňazom. Jedným z typov darov je, keď niekto prisľúbi peňažnú hodnotu osoby alebo predmetu.

V takýchto prípadoch musí kňaz najskôr posúdiť platobnú schopnosť záložcu a až potom zálohu vyzdvihne.

Lv 27:8: podľa schopností toho, kto sľub sľúbil, ho bude kňaz vážiť.

Bohatstvo záložcu sa hodnotí na základe toho, čo skutočne vlastní, bez ohľadu na to, či sa rozhodol využiť celý svoj majetok alebo len jeho časť. Boh nás hodnotí podobne. Všetky Deti Izraela dostali celú Tóru, keď ich duše stáli na hore Sinaj. A Ježiš poslal svoje Slovo všetkým národom. Takže celá Biblia je naším dedičstvom a naším vlastníctvom.

Preto bez ohľadu na to, koľko z Biblie sme študovali alebo si osvojili, Boh nás považuje za duchovne bohatých. Božie priaznivé hodnotenie nášho bohatstva a hodnoty je filtrované do vedomia pohanských národov sveta. To je dôvod, prečo Pohania – či už sú si toho vedomí alebo nie – majú hlboko zakorenenú veľkú úctu k Božiemu ľudu.

Avšak len vlastniť vrodené duchovné bohatstvo nestačí; máme využiť nekonečnú silu Biblie na zušľachťovanie nás samých aj sveta tým, že študujeme všetky jej aspekty a osvojujeme si ju podľa našich najlepších schopností aj mimo nej.

Najnovšie príspevky