Prehľad doplnkových lekcií

Ponuka týchto kurzov a ich program sú nasledovné

Pôst a jeho druhy

Pôsty ľudia obyčajne nemajú radi, ale to iba preto, že im naozaj vôbec nerozumejú. A aj preto, že im ich nikto nikdy nevysvetlil ako treba. Tento kurz ťa však presvedčí, že pôst je nielen neuveriteľne mocnou a nádhernou zbraňou nášho Boha, danou nám na pomoc, ale ešte čímsi oveľa viac.

25,00 euro

Kurz obsahuje približne 5 hodín prednášok (audio streaming), rozdelených do 5 individuálnych lekcií. — na stránku kurzu.

Nové stvorenie

Kurz je určený predovšetkým znovuzrodeným kresťanom. Otvára Božím deťom pohľad a poznanie o tom, čo sa s nimi pri znovuzrodení naozaj stalo a čo to pre nich teraz znamená. Naučia sa ako rozumieť sebe samému a ako sa od svojich slabostí oslobodiť a byť plodný tak v poznaní Pána, ako aj prinášaní ovocia Bohu.

v príprave

Poklady Starého Zákona

Pre mnohých veriacich sú knihy Starého Zákona cudzie, nepochopiteľné, alebo neaktuálne. V skutočnosti obsahuje Starý Zákon poklady poznania, o akých sa väčšine veriacich nikdy nesnívalo. A ešte menej ľudí vie, že Ježiša v nich možno nájsť už doslova od prvých stránok Písma, nie až v evanjeliách. Kurz je obohatený o detaily prvého konfliktu stvorenia, biblické pravdy ohľadom anjelov aj démonov, ale aj o vedecké, doslova hmatateľné dôkazy pravdivosti Božích zázrakov, sprevádzajúcich oslobodenie Božieho ľudu z Egypta.

v príprave

Svätostánok

Ďalší vskutku nádherný a zjavujúci kurz, ktorý ti pomôže bez problémov sa orientovať v symbolike svätostánku, kňazskej služby a obiet Starého Zákona a ich významu pre ľud Novej Zmluvy. Je neuveriteľnou prípravou na pochopenie symboliky knihy Zjavenie. Kurz ti otvorí a obohatí poznanie o tvojom vlastnom povolaní Kresťana, čím získaš úplne nový pohľad na Majestát nášho Boha a oslobodzujúci rozhľad Božieho dieťaťa a Božieho služobníka.

Moc Kristovej krvi

Koľkokrát bola za nás Kristova krv preliata a prečo? Aký to má význam v našich časoch? Tento krz je určený predovšetkým už znovuzrodeným veriacim, ale hĺbka poznania, ktoré zjavuje neuveriteľnú moc a význam Kristovej krvi pre nás je naozaj univerzálna a je pre všetkých. Kurz je bezpochyby nádherným obohatením kurzu Spása.

v príprave

Pýcha a pád kráľa Šaula

Starozákonný kráľ Šaul, ako si ho ešte nikdy v Písme nevidel. Ako začal a prečo tak rýchlo skončil? Ako zmýšľal a kam ho to priviedlo? Aké je ono temné tajomstvo jeho poslednej noci pred smrťou? Skutočne hovoril s duchom proroka Samuela? Učenie o Božích spôsoboch a metódach voľby autority Božieho ľudu a poslušnosti, akú od autorít svojho ľudu Boh vyžaduje. Kurz je nielen bohatý na poznanie, patriace 6.doktríne Písma o vzkriesení z mŕtvych. V mocných obrazoch ponúka aj učenie o záludnosti pokušenia a ohavnosti násobenia hriechov, čoby následku zatvrdlivej nekajúcnosti.

Jezabel

Najznámejšia, najbezbožnejšia a najpodlejšia kráľovná Starej, aj Novej Zmluvy. Dnes sa často vyučuje ako démon, ale toto nie je ani zďaleka všetko, čo o jej identite Písmo učí. Kurz nikoho nenechá na pochybách, že za týmto menom sa neskrýva iba démon, ale oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. A že väčšina veriacich je dnes pod jej vplyvom oveľa viac, než v časoch Starej Zmluvy.

v príprave

Boh hovorí; Naučme sa počúvať

Hovorí Boh naozaj? Môžem Ho počuť? Dá sa naučiť počúvať Boha? Prečo väčšina ľudí Boha nepočuje? Akými spôsobmi Boh hovorí? Kurz je osobným svedectvom kráčania a rozhovorov s Pánom, doplnené bohatým a ako inak, biblickým poznaním, dokazujúcim spôsoby, akými s nami Boh naozaj hovorí. Kurz odpovie aj na ďalšie otázky, týkajúce sa komunikácie s Bohom.

Oslobodenie od zlých duchov

V Kristovi je nám daná autorita šliapať po všetkej moci nepriateľa s prisľúbením, že nám Satan žiadnym spôsobom nebude môcť ublížiť (Lk 10,19). Navyše, cieľ nášho znovuzrodenia nie je len večnosť s Ježišom, ale v prvom rade stať sa služobníkmi spravodlivosti, čo obsahuje aj moc ničiť diablove skutky (1Jn 3,8). Každý znovuzrodený Kresťan je povolaný žiť a kráčať so svojím Bohom v Jeho vlastnej autorite a moci. Tento kurz vysvetľuje a pripravuje znovuzrodených na duchovný boj a službu oslobodzovania zajatcov a ničenia brán nepriateľa presne podľa Pánovho prísľubu (Gn 22,17).

v príprave