Presiahnuť naše ja

31 OKTÓBRA 2023
Láskavosť a pohostinnosť, ktorú praktizoval Abrahám v Hebrone, boli v ostrom protiklade k bezbožnosti a pohostinnosti neďalekých miest Sodoma, Gomora a ich susedov.

Potom, čo Boh s anjelmi navštívili Abraháma, Boh Abraháma informoval, že sa chystá zničiť tieto mestá. Ale všimni si, Abrahám neprosil Boha za všetkých, ale iba za spravodlivých v oných mestách.

Gn 18:23: Abrahám predstúpil a povedal Bohu: Či by si vyhladil spravodlivých spolu s bezbožnými?!

Keď Abrahám videl, že anjeli už smerujú k Sodome, aby ju zničili, uvedomil si, že musí ísť proti svojej prirodzenej láskavosti a že nemôže mlčať. Myslel, že musí vehementne argumentovať a žiadať Boha, aby zrušil Jeho nariadenie, netušiac, že Boh je nanajvýš spravodlivý. Spravodlivosť a právo sú základom Jeho trónu.

Z Abrahámovho príkladu sa učíme, že keď sa nám naskytne príležitosť zachrániť spravodlivého človeka, či už fyzicky alebo duchovne, nesmieme váhať. Ježiš už všetkých vykúpil. Ale spasený nebude nik automaticky. Mali by sme okamžite urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme danej osobe pomohli, aj keby to znamenalo konať v priamom rozpore s našimi prirodzenými dispozíciami – veď spravodlivým je daná nadprirodzená moc.

Najnovšie príspevky